Skip to main content

Ökad insyn minskar riskerna med samägd kärnkraft

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2010 13:53 CET

Gemensamma branschetiska regler för de samägda kärnkraftverken, oberoende observatörer i kärnkraftsbolagens styrelser och en ökad insyn i elbörsen. Det är några av de åtgärder som Energimarknadsinspektionen genomför för att öka insynen och övervakningen på elmarknaden.

Energimarknadsinspektionen har på regeringens uppdrag beskrivit och analyserat ett antal aktuella frågor om övervakning och transparens på elmarknaden. Ett särskilt fokus har legat på kärnkraften som idag samägs av Sveriges tre största elproducenter, E.ON, Fortum och Vattenfall.

Under arbetets gång har ägarna till kärnkraftverken enats om gemensamma branschetiska regler för informationsutbyte mellan företagen. De har åtagit sig att varje år rapportera till Energimarknadsinspektionen om hur dessa regler följs.

- Ökad insyn och information om kärnkraftsföretagens aktiviteter kommer att stärka förtroendet för elmarknaden. Eftersom det inte visat sig möjligt att lösa upp samägandet har vi istället åstadkommit dessa åtgärder, säger Energimarknadsinspektionens generaldirektör Yvonne Fredriksson.

Bolagen har också erbjudit plats i kärnkraftsbolagens styrelser för oberoende observatörer med särskilt uppdrag att övervaka att de branschetiska reglerna följs. Det är Energimarknadsinspektionen som föreslår observatörer och EI kommer även att publicera rapporter varje år från respektive bolag inklusive kommentarer från observatörerna.

Energimarknadsinspektionen avser att inom kort föreslå observatörer till kärnkraftsbolagens styrelser så att dessa kan påbörja arbetet redan i början av nästa år.

Den nordiska tillsynsorganisationen NordREG, där EI varit ordförande under 2010, har under året arbetat med att åstadkomma ökad insyn på den nordiska elbörsen. NordREG är överens om att föreslå att ett insynsråd bildas inom Nord Pool och kommer inom kort att lämna ett sådant förslag till Nord Pool Spot AS.

Energimarknadsinspektionen föreslår också att regeringen ser över uppdragen för Energimarknadsinspektionen, Energimyndigheten och Affärsverket svenska kraftnät. Kundernas förtroende kan öka om det blir tydligare vilken roll respektive myndighet har för övervakningen av elmarknaden.

Rapporten i sin helhet finns att läsa på www.ei.se.

För mer information kontakta:
Tony Rosten, ställföreträdande generaldirektör, 016-16 27 40
Mattias Johansson, pressekreterare, 016-16 27 42

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet och övervakar marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Myndigheten verkar för att dessa marknader fungerar väl och är ansvarig för Elpriskollen som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag.