Skip to main content

Ökat inflytande för kunderna på elmarknaden med timmätning

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2010 10:33 CET

Kunderna måste få betydligt större möjlighet och incitament att påverka sina elkostnader. Energimarknadsinspektionen föreslår att timmätning införs för alla kunder med en årsförbrukning över 8000 kWh.

Energimarknadsinspektionen (EI) överlämnar idag en rapport till regeringen om hur elmarknaden kan utvecklas och förbättras. Trots att månadsvis mätning infördes så sent som förra året, föreslår EI att Sverige så snart som möjligt bör övergå till timvis mätning. Den infrastruktur för mätning som installerats klarar i stor utsträckning krav på tätare mätning.

- Timmätning stärker kundernas ställning på elmarknaden samtidigt som det blir möjligt att klara omställningen till mer förnybar energi, säger Energimarknadsinspektionens generaldirektör Yvonne Fredriksson.

Syftet med timmätning är att det ska uppstå en direkt koppling mellan det timvisa pris som sätts på den nordiska elbörsen och det pris som kunden möter varje timme. Så ser det inte ut idag. Istället möter kunden ett genomsnittspris för hela månaden.

Införande av timvis mätning ger kunderna större ekonomiskt incitament att undvika förbrukning under de timmar då priserna är högst. Det stabiliserar priset på råkraft och minskar producenternas potentiella möjligheter att ensidigt bestämma elpriset. Det bidrar till att effektbristsituationer kan undvikas och leder dessutom till en minskad miljöpåverkan när fossilbaserad topplastproduktion kan undvikas.

Under det närmaste decenniet planeras en omfattande utbyggnad av vindkraften. Med ett större inslag av vindkraft följer också ett behov av en flexibel efterfrågan och mer varierande priser. Timvis mätning skulle ge elkunderna ekonomiska fördelar med att omfördela elförbrukningen över dygnet och därmed bidra till att minska framtida prissvängningar. För att det ska fungera behöver kunderna få en ökad service med nya automatiserade tjänster som kan fördela elförbrukningen över tiden.

I den rapport som idag överlämnas till regeringen föreslår EI:

  • Att alla kunder med en förbrukning över 8000 kWh per år ska få sin förbrukning registrerad varje timme. Det berör runt 1,5 miljoner kunder och omfattar merparten av alla som bor i villa med elvärme.
  • Att avgränsningen på 8000 kWh per år görs med utgångspunkt från historisk förbrukning, det vill säga att alla som någon gång förbrukat mer än 8000 kWh per år blir timvis avlästa oavsett framtida förändringar.
  • Att regeringen ger Swedac i uppdrag att se över och anpassa de föreskrifter och allmänna råd som handlar om mätsystem för mätning av överförd el.
  • Att regeringen ger Affärsverket svenska kraftnät i uppdrag att utveckla en avräkningsmetod som ger kunderna tillräckligt incitament att reagera på prissignaler på elbörsen. Metoden ska vara tillräckligt kostnadseffektiv för att kunderna inte ska drabbas av onödiga höjningar av nätavgifterna.
  • Att införande sker tidigast 1,5 år efter att förslagen införts i lag men att det finns fördelar med att harmonisera införandet med nordisk slutkundmarknad.

Den samhällsekonomiska nyttan med ett krav på timvis mätning i enlighet med förslaget beräknar EI till två miljarder kronor, oaktat värdet av en förbättrad elmarknad. Att i närtid införa ett krav som omfattar alla kunder skulle inte vara samhällsekonomiskt försvarbart och innebära kostnader för elkunderna på tiotals miljarder kronor som de inte kan tjäna igen på att flytta elförbrukning mellan enskilda timmar. Kostnaderna för till exempel lägenhetskunder skulle inte stå i proportion till den nytta som de skulle ha av en sådan reform.

EI anser också att tvingande krav om timmätning är en förutsättning för en lyckad reform. Utvecklingen av nya kontraktsformer och andra kunderbjudanden skulle helt enkelt inte komma fram om inte kundunderlaget blir tillräckligt stort, enligt EI:s bedömningar.

Rapporten i sin helhet finns att läsa på www.ei.se.

För mer information kontakta:
Tony Rosten, ställföreträdande generaldirektör, 016-16 27 40
Mattias Johansson, pressekreterare, 016-16 27 42

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet och övervakar marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Myndigheten verkar för att dessa marknader fungerar väl och är ansvarig för Elpriskollen som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag.