Skip to main content

Stor skillnad mellan elavtalen när 2009 summeras

Pressmeddelande   •   Jan 07, 2010 10:50 CET

De konsumenter som under 2009 valde rörligt elpris betalade överlag mindre för sin el än de som valde att binda sitt elpris. Nu i januari bryts dock trenden när de fasta priserna för första gången på nio månader är billigare än de rörliga. Det visar färsk statistik från Energimarknadsinspektionens prisjämförelse elpriskollen.se.

Statistiken visar även månadsmedelpriser under december, vilka elhandelsföretag som just nu erbjuder lägst priser samt hur priserna utvecklats under det senaste året. Sammanställningen bygger på de uppgifter som alla elhandelsföretag enligt lag är skyldiga att rapportera till elpriskollen.se.

Den konsument som den 1 januari 2009 tecknade ett avtal om rörligt elpris hade vid årets slut haft en total kostnad för sin elhandel på 19 400 kronor. Om samma konsument istället valt ett avtal om fast elpris 3 år skulle årskostnaden ha blivit 20 900 kronor. Fast elpris 1 år skulle ha inneburit en årskostnad på 21 300 kronor medan ett avtal om tillsvidarepris skulle ha inneburit en årskostnad på 23 900 kronor. Jämförelsen utgår ifrån en årlig förbrukning på 20 000 kWh och är framräknad med hjälp av genomsnittliga månadspriser från samtliga elhandelsföretag.

Månadsmedelpriser under december

Sjunkande temperatur, högre efterfrågan på el och låg kärnkraftskapacitet bidrog till att både de fasta och de rörliga elpriserna steg något under december. Jämfört med november steg avtal om rörligt pris med omkring 2,5 öre/kWh medan avtalen om fast pris steg med mellan 0,9 öre och 1,6 öre/kWh beroende på bindningstid och förbrukning. Effekten från den kraftiga prisuppgången på Nordpool strax före jul syns först på januari månads priser (se nedan).

Under december var genomsnittspriset för avtal om rörligt pris billigare än genomsnittspriset för de fasta avtalsformerna. Genomsnittspriset för avtal om rörligt pris var 108,7 öre/kWh för lägenhetskunder och 95,9 öre/kWh för villakunder. Genomsnittspriset för avtal om fast pris 1 år var 110,7 öre/kWh för lägenhetskunder och 99 öre/kWh för villakunder.

Mest betalade de kunder som inte gjort ett aktivt val och därför hade ett avtal om tillsvidarepris. Lägenhetskunder med tillsvidarepris betalade under december i genomsnitt 129,4 öre/kWh och villakunder 115 öre/kWh.

De genomsnittliga priserna anges med ett jämförpris, vilket innebär att alla fasta och rörliga kostnader samt skatt och moms ingår. Elhandlarna är enligt prisinformationslagen skyldiga att redovisa jämförpris i all marknadsföring av elavtal.

Billigast just nu!

Nu i januari 2010 bryts den trend som sedan april 2009 inneburit att avtal om rörligt elpris varit billigast. Den senaste tidens kraftiga prisuppgång på den nordiska elbörsen har gjort att priserna för avtal om rörligt elpris steg kraftigt vid årsskiftet. Mellan december och januari steg det rörliga elpriset med 13 procent för lägenhetskunder och 15 procent för villakunder. Motsvarande prisuppgång för de fasta avtalsformerna motsvarar hittills endast 1-2 procent. Orsaken till att de rörliga priserna steg just i månadsskiftet är att de baseras på föregående månads genomsnittspris på elbörsen.

Det senaste årets prisutveckling
De konsumenter som under 2009 valde rörligt elpris betalade överlag mindre för sin el än de som valde att binda sitt elpris. I genomsnitt över året låg de rörliga elpriserna för konsumenter i villa ungefär 5 procent lägre än de fasta priserna.

Prisutvecklingen under hela 2009 präglades av den globala lågkonjunkturen som bidrog till lägre efterfrågan på el och sjunkande bränslepriser som pressade ner elpriserna. Under november och december började dock elpriserna stiga igen vilket kan förklaras med sjunkande temperatur som höjt efterfrågan på el samtidigt som kärnkraftskapaciteten varit låg.


Ett diagram över prisutvecklingen de senaste 12 månaderna finns att ladda ner från www.ei.se.

För mer information kontakta:

Tommy Johansson, avdelningschef, 016 – 16 27 25

Mattias Johansson, pressekreterare, 016 – 16 27 42

 

 

Energimarknadsinspektionen övervakar marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Myndigheten verkar för att dessa marknader fungerar väl och är ansvarig för Elpriskollen som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag.

Elpriskollen har alltid en aktuell och heltäckande bild av elprisutvecklingen eftersom alla elhandlare enligt lag är skyldiga att rapportera sina priser och villkor till Energimarknadsinspektionen. Tjänsten drivs på uppdrag av regeringen i syfte att få fler konsumenter att bli aktiva på elmarknaden. Fler konsumenter som kontinuerligt letar efter mer förmånliga avtal pressar elhandlarna att erbjuda lägre priser, attraktivare avtalsformer och bättre service.