Styrelsen i Eniro beslutar om preferensaktieemission

Pressmeddelande  •  2012-06-08 15:00 CEST

Aktieägare i Eniro AB (publ) ("Eniro" eller "Bolaget") beslöt vid gårdagens extra bolagsstämma bland annat att bemyndiga styrelsen för Eniro att besluta om att emittera högst 1 000 000 preferensaktier.

Med stöd av bemyndigandet har styrelsen för Eniro idag den 8 juni 2012 beslutat att i enlighet med tidigare kommunicerade villkor och skäl (pressmeddelande 7 maj 2012) genomföra en emission av preferensaktier ("Emissionen").

Bakgrund
Skälet till Emissionen är, som tidigare kommunicerats, att finansiera den förtida återbetalningen till rabatt ("Återbetalningen") av utestående fordringsbelopp till en av parterna i bankkonsortiet som Bolaget ingått låneavtal med. Genom att finansiera en befintlig skuld till rabatt med utgivandet av preferensaktier minskas Eniros skuldsättning samtidigt som Bolagets kassaflöde, resultat och nyckeltal förbättras.

Emissionen
Nedanstående sammanfattning avseende Emissionen är i enlighet med vad Eniro tidigare kommunicerat. För fullständiga villkor, vänligen se prospektet som offentliggjorts med anledning av Emissionen.

I Emissionen kan högst 1 000 000 preferensaktier och lägst 950 0000 preferensaktier till en teckningskurs om 400 SEK per preferensaktie ges ut, innebärande en sammanlagd emissionslikvid om högst 400 MSEK före emissionskostnader. Eniro uppskattar att emissionskostnader med anledning av Emissionen kommer att uppgå till cirka 22 miljoner kronor.

Emissionen riktas, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till institutionella investerare och allmänheten i Sverige inklusive Eniros nuvarande aktieägare. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att attrahera investerare av institutionell karaktär, för vilka de nya preferensaktierna särskilt bör lämpa sig eftersom de har karaktären av skuldinstrument, men samtidigt erbjuda aktieägare och allmänheten att kunna teckna aktier samt att möjliggöra för en ändamålsenlig, regelbunden och likvid handel vid NASDAQ OMX Stockholm. Eniros aktieägare kommer särskilt beaktas vid tilldelning om Emissionen övertecknas.

Emissionen är uppdelad i två delar: ett erbjudande till allmänheten i Sverige inklusive Eniros aktieägare som avses omfatta totalt 250 000 preferensaktier och ett institutionellt erbjudande som avses omfatta 750 000 preferensaktier.

Ett konsortium med investerare av institutionell karaktär har på förhand förbundit sig att teckna och förvärva 750 000 preferensaktier motsvarande ett belopp om 300 MSEK. Härutöver har Carnegie Investment Bank AB åtagit sig att garantera 250 000 preferensaktier motsvarande ett belopp om 100 MSEK. Härigenom finns på förhand åtaganden motsvarande full teckning för Emissionen. Ingen särskild ersättning utgår till varken konsortiet eller Carnegie för deras respektive åtaganden. Åtagandena är villkorade av att det inte inträffar någon ny materiell omständighet som medför en väsentlig negativ påverkan på Bolagets finansiella ställning.

Emissionen kommer inte att fullföljas om styrelsen - i samråd med Carnegie och NASDAQ OMX Stockholm - och mot bakgrund av NASDAQ OMX Stockholms noterings- och spridningskrav bedömer att preferensaktien inte skulle kunna noteras på NASDAQ OMX Stockholm. Emissionen kommer vidare inte att fullföljas om ett lägre antal än 950 000 preferensaktier tecknas i Emissionen

Prospekt och informationsbroschyr
Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt bland annat på Eniros hemsida, www.eniro.com/sv. Prospektet kan även beställas via telefon på 08-588 694 86. En informationsbroschyr avseende Emissionen tillsammans med anmälningssedel kommer att distribueras till samtliga direktregistrerade aktieägare i Sverige omkring den 11 juni 2012.

Indikativ tidsplan
Teckningstid för preferensaktier i Emissionen              11-21 juni 2012
Offentliggörande av teckningsresultat                           omkring 26 juni 2012
Likviddag                                                                       omkring 29 juni 2012
Återbetalningen genomförs                                           slutet av juni 2012
Notering NASDAQ OMX Stockholm                               omkring 6 juli 2012

För mer information, vänligen kontakta:
Lars-Johan Jarnheimer, Styrelseordförande Eniro, nås via Cecilia Lannebo +46 722 208 277
Mattias Lundqvist, CFO, Tel: +46 8 553 310 04
Cecilia Lannebo, Chef Investerar Relationer, Tel: +46 722 208 277, email: cecilia.lannebo@eniro.com

Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 15.00 den 8 juni 2012.

Eniro är Nordens största sökföretag. Genom att använda Eniros tjänster kan både företag och konsumenter på ett enkelt sätt hitta de försäljningsställen som har de produkter och tjänster man är intresserad av. Oavsett om kanalen är internet, katalog eller mobil. Annonsörer kan aktivt marknadsföra sig till köpbenägna konsumenter och företag och därmed få nya kunder och ökad försäljning. Bättre sökbarhet leder till bättre affärer.

Eniro har 3 600 anställda i Norden och Polen samt är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan år 2000. Under 2011 uppgick intäkterna till 4 323 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 991 MSEK. Huvudkontoret finns i Stockholm. Mer om Eniro på www.eniro.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera


You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.