Skip to main content

Boverket historieförfalskar och vrider säkerhetsarbetet ett halvt sekel bakåt

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2012 13:54 CEST

I en remiss föreslår Boverket förändringar i Boverkets byggregler (BBR) gällande säkerhet på tak. Om förändringarna träder i kraft innebär det försämrad säkerhet för de som i framtiden kommer att arbeta på tak. På vissa tak kommer de föreskrivna säkerhetsanordningarna ligga på en lägre nivå än vad de gjorde 1960, det vill säga mer än ett halvt sekel sedan.

2008 var senaste gången en förändring av dessa regler skedde. Då skärptes kraven och sedan dess skall alla byggnader som är högre än 3 meter och har en taklutning på mer än 6 grader ha infästningsanordningar i sådan omfattning att man kan arbeta säkert på hela taket. Boverket och branschen hade en samsyn på hur reglerna skulle tolkas och detta redovisades i konsekvensutredningen (Konsekvensutredning Revidering av avsnitt 3 och 8 i Boverkets Byggregler (BFS 1993:57 med ändringar t.o.m. BFS 2008:6) Diarienummer: 1120-3668/2005). Kraven var tydliga:

  • BBR 8:241 Allmänt - Byggnader vars yttertak kan beträdas ska förses med anordningar som skyddar mot fall och därmed personskador.
  • BBR 8:2431 Fästanordningar för linor till säkerhetsselar och dylikt - Skyddsanordningar ska finnas i sådan omfattning att personsäkerheten vid takarbeten kan säkerställas på hela taket.

Men sedan dess har något hänt. Boverket står inte längre bakom den regeltolkning de själva klart och tydligt presenterade i regeländringarna i juni 2008 och senare i konsekvensutredningen i december samma år. ”Branschen har övertolkat reglerna” heter det i den nya konsekvensutredningen inför förändringarna som planeras införas 2013. Boverket vill bara tydliggöra vad som egentligen redan gäller. Det är oklart om Boverket medvetet far med osanning eller om de själva inte kan tolka sin föregående konsekvensutredning. Där framgick nämligen mycket tydligt vad som avsågs 2008, om man väl läser hela texten.

De nya kraven lyder:

  • Byggnader vars yttertak behöver beträdas för byggnadens drift eller användning ska förses med anordningar som skyddar mot fall och därmed mot personskador.
  • Skyddsanordningar ska finnas i sådan omfattning att personsäkerheten vid takarbeten som är nödvändiga för byggnadens drift kan säkerställas.

Skillnaden i de nya kraven jämfört med de nuvarande är att begreppen drift och användning införts. Till drift och användning räknas inte snöskottning, inte heller den gång en skolvaktmästare måste upp på taket för att ta ned en boll som sparkats upp samt en lång rad andra uppdrag som faktiskt utförs på tak. Dessa uppdrag riskerar att i framtiden tvingas utföras utan möjlighet att förankra en livlina i skyddsanordningar.

Branschen, representerade av Taksäkerhetskommittén (TSK, www.taksakerhet.se) kräver därför att texterna i BBR 8:241 och 8:2431 lämnas oförändrade och att Boverket anammar den syn de klart och tydligt redogjorde i föregående konsekvensutredning.

Hans Eriksson
Ordförande i TSK
Arbetsmiljöansvarig för Plåtslageriernas Riksförbund

Tel 08-762 75 96
e-post hans.eriksson@entreprenorforetagen.se

Taksäkerhetskommittén (TSK) bildades i juni 1998. Detta skedde efter ett för­slag från Boverket som i en statlig utredning haft i uppdrag att belysa och ge förslag till hur efterlev­naden av gällande regler för taksäkerhet skulle kunna förbättras. Berörda branschparter och organi­sationer tog fasta på förslaget och bildade ett unikt samarbete genom en frivillig samverkansgrupp med representanter som hade särskilt intresse och kunskaper på taksäkerhetsområdet. Huvudintressenter i TSK är Plåtslageriernas Riksförbund, Byggnads, Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund och Kommunal.

TSK:s ändamål är enligt stadgarna bl.a. följande:

  • att gemensamt verka för god taksäkerhet genom att bevaka myndighets- och säkerhetskrav samt produktstandardisering för takskydd
  • att verka för att information och utbildning om taksäkerhet kommer till stånd och sprids i såväl text som genom seminarier
  • att bilda arbetsgrupper och utse representanter till myndighetskontakter samt samverka vid remisser

Hans Eriksson
Ordförande i TSK
Arbetsmiljöansvarig för Plåtslageriernas Riksförbund

Tel 08-762 75 96
e-post hans.eriksson@entreprenorforetagen.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera