Första patienterna inkluderade i stor placebokontrollerad multicenterstudie med ColdZyme

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2019 08:30 CET

Enzymatica har initierat en prospektiv, dubbelblind, placebokontrollerad multicenterstudie för att utvärdera effekterna av ColdZyme® Munspray på förkylning. Det är en omfattande studie med 600 patienter som genomförs på tio studiecentra i Tyskland. De första patienterna har nu rekryterats till studien, som förväntas bli klar under det andra halvåret 2019.

Det övergripande målet med studien är att utvärdera ColdZymes kliniska effekter på förkylning. Det primära målet är att utvärdera vilken påverkan ColdZyme har på livskvalitet under en förkylningsperiod enligt Wisconsin Upper Respiratory Symptom Survey (WURSS-21) Quality of Life (QoL) sub score.

600 deltagare planeras att rekryteras till studien vid 10 studiecenter i Tyskland. Deltagarna randomiseras till behandling med ColdZyme eller placebo. Både prövare och patienter är ovetande om vilken behandling de får.

Studien är en uppföljning av en enkelblind, prospektiv och kontrollerad multicenterstudie med ColdZyme som Enzymatica utförde på sex center i Tyskland under förkylningssäsongen 2018. Studien visade på en signifikant förkortning av förkylningsperioden och av intensiteten i symptomen vid användning av ColdZyme samt förbättrad livskvalitet och minskad användning av symptomlindrande läkemedel, jämfört med en kontrollgrupp som inte använde ColdZyme. Totalt utvärderades 267 personer med bekräftad förkylning i studien.

”Med den nya placebokontrollerade studien vill vi få bekräftat de mycket starka resultaten från den tidigare multicenterstudien, fastställa ColdZyme som en evidensbaserad behandling vid förkylning och därmed accelerera vår redan påbörjade internationella expansion”, säger Fredrik Lindberg, VD för Enzymatica.

Titel: Double-blind, Randomized, Parallel-group, Placebo-controlled Study to Evaluate Efficacy of CMS008618 for Common Cold

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03794804 finns ytterligare info.

ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03794804

För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com

Carl-Johan Wachtmeister, Kommunikationschef Enzymatica AB

Tel: 0701-88 50 21 | E-post: carl-johan.wachtmeister@enzymatica.com

Om Enzymatica AB

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkter mot infektionsrelaterade sjukdomar. Produkterna är baserade på en barriärteknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt är ColdZyme® Munspray som kan förhindra förkylning, och kan förkorta sjukdomsperioden. Produkten har lanserats på ett tiotal marknader. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök:www.enzymatica.se.

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Telefon: 08-463 83 00

Email: certifiedadviser@penser.seLäs vidare »

Resultat från den tyska multicenterstudien stärker och breddar ColdZyme´s produktpåståenden

Pressmeddelanden   •   Jan 25, 2019 08:30 CET

Vid de isländska läkardagarna i Reykjavik presenterade Enzymatica den 24 januari de finala resultaten från den tyska multicenterstudien för utvärdering av ColdZyme® Munspray under förkylningssäsongen 2018. De övertygande resultaten medför att ColdZyme’s produktpåståenden stärks och breddas. Platsen är vald för att det är på Island man upptäckte, patenterade och idag utvinner och producerar enzymet som finns i ColdZyme.

De statistiskt signifikanta resultaten från studien stärker ColdZymes avsedda användning att förkorta förkylningsperioden, men breddar också den kliniska nyttan genom att visa att ColdZyme signifikant minskar de totala symptomen. Mer specifikt visades att ColdZyme lindrar halsont, nästäppa och huvudvärk, förbättrar livskvaliteten samt minskar behovet av samtidig användning av symptomlindrande läkemedel vid förkylning.

Den enkel-blindade (investigator), prospektiva, randomiserade multicenterstudien utfördes på sex centra i Tyskland under förkylningssäsongen 2018. I studien deltog 400 personer, som slumpartat ombads att vid första förkylningssymptom antingen starta behandling med ColdZyme eller att inte inleda någon behandling. Totalt utvärderades 267 personer med bekräftad förkylning i studien.

 • De mycket övertygande resultaten från studien gör att vi kan visa den specifika kliniska nyttan vid användning av ColdZyme. Dessutom kommer resultaten att ligga till grund för designen av kommande studier för att ytterligare stärka dokumentationen för ColdZyme, säger Fredrik Lindberg, VD för Enzymatica.

Den tyska multicenterstudien var en metodologisk parallellgruppstudie utformad för att undersöka förmågan hos Wisconsin Upper Respiratory Symptom Survey-21 (WURSS-21 Quality of life scale), Jacksons förkylningsskala, och två olika skalor för halsont, att detektera positiva effekter med ColdZyme jämfört med en grupp som inte behandlades med ColdZyme. Därutöver registrerades säkerhetsdata och samtidig användning av symptomlindrande läkemedel.

Alla fyra symptomskalorna uppvisade statistiskt signifikant bättre effekter vid användning av ColdZyme jämfört med ingen behandling.WURSS-21-skalans funktionella parametrar var den känsligaste skalan för att upptäcka signifikanta effekter med ColdZyme. Dessutom var användningen av symptomlindrande läkemedel mot förkylning signifikant lägre hos dem som använde ColdZyme. Ingen skillnad i biverkningsfrekvens sågs mellan de två patientgrupperna.

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Enzymatica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 januari, 2019 kl. 08.30 CET.

För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com

Carl-Johan Wachtmeister, Kommunikationschef Enzymatica AB
Tel: 0701-88 50 21 | E-post: carl-johan.wachtmeister@enzymatica.com

Om Enzymatica AB

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkter mot infektionsrelaterade sjukdomar. Produkterna är baserade på en barriärteknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt är ColdZyme® Munspray som kan förhindra förkylning, och kan förkorta sjukdomsperioden. Produkten har lanserats på ett tiotal marknader. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök:www.enzymatica.se.

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Telefon: 08-463 83 00

Email: certifiedadviser@penser.se


Läs vidare »

Enzymatica sluter ytterligare avtal i Asien med Evergreen för Hong Kong & Macau

Nyheter   •   Nov 23, 2018 08:30 CET

Enzymatica har ingått ett distributionsavtal med health care-företaget Evergreen Health Ltd för marknadsföring och försäljning av ColdZyme® Munspray i Hong Kong & Macau. Det är det andra landet efter Japan i Enzymaticas expansion i Asien. Produkten förväntas att börja säljas under 2019.

Evergreen Health Ltd ingår i företaget Meiriki, som utvecklar och säljer olika typer av kosttillskott för marknaden i Hong Kong och Macau. Meiriki grundades 1997 och har cirka 95 anställda. Företaget säljer bland annat produkter för syn-, led- och hjärtbesvär samt stärkande av immunförsvaret och är även distributör för andra svenska life science-företag. Meiriki har ensamrätt till hela apotekskedjan Watsons sortiment, en av världens största apotekskedjor. Meiriki har fått många utmärkelser under åren för sina produkter som ”Best seller of Eye, Brain and Joint Health Product by Watsons for 14 consecutive years (2003-2016)”, men även för sitt CSR-arbete (Corporate Social Responsibility).

 • Vi är väldigt glada över att ha slutit avtal med Evergreen Health Ltd, som är en väletablerad Hong Kong-distributör. Genom apotekskedjan Watsons kanaler kan vi nå ut med ColdZyme i över 180 butiker med cirka 2 000 anställda, säger Fredrik Lindberg, VD för Enzymatica.
 • Vi ser väldigt positivt på ColdZyme’s potential på vår marknad. Vi får nu tillgång till en produkt som angriper orsaken till förkylning och har nått stora framgångar på andra marknader, säger Joanne Cheung, Managing Director, Meiriki Company Limited.

Evergreen påbörjar nu registreringsprocessen för ColdZyme och planerar att lansera produkten i Hong Kong & Macau under 2019. Bolaget kommer att genomföra en omfattande marknadsföring av ColdZyme för introduktionen på marknaden i Hong Kong & Macau.

Förkylningsmarknaden i Hong Kong & Macau beräknas uppgå till 300 MSEK och växer med 1 procent årligen. On-line-handeln utgör ett alltmer växande segment. Idag utgörs främst produktsortimentet av nasalsprejer, hostmediciner, halstabletter, slemlösande preparat och värktabletter.

För mer information, kontakta:
Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com

Om Enzymatica AB
Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkter mot infektionsrelaterade sjukdomar. Produkterna är baserade på en barriärteknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt är ColdZyme® Munspray som kan förhindra förkylning, och kan förkorta sjukdomsperioden. Produkten har lanserats på ett tiotal marknader. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök:www.enzymatica.se.

Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Läs vidare »

Ny brittisk studie på elitidrottare visar på kortare förkylningar med ColdZyme

Nyheter   •   Nov 01, 2018 08:30 CET

Enzymatica tecknar avtal för den japanska marknaden

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2018 07:30 CEST

Enzymatica har ingått ett avtal med ett stort japanskt läkemedelsbolag om registrering, marknadsföring, distribution och försäljning av ColdZyme® Munspray mot förkylning. Avtalet ger Enzymatica tillgång till en av världens största health care-marknader med en befolkning på cirka 127 miljoner och en förkylningsmarknad som omsätter närmare 10 miljarder SEK årligen. Affären är ett viktigt led i Enzymaticas tillväxtstrategi för internationell expansion.

Genom avtalet med den japanska läkemedelskoncernen får Enzymatica tillgång mellan 5 000 – 10 000 apotek och upp mot 17 000 dagligvarubutiker för att sälja ColdZyme på den japanska marknaden. Den japanska distributören ska ansvara för registrering, marknadsföring, distribution och försäljning av ColdZyme, som sannolikt kommer att säljas med co-branding, dvs med ett lokalt varumärke tillsammans med ColdZyme-varumärket. Tillgången till den japanska marknaden är villkorat godkännande av registreringsmyndigheten, med förväntad lansering 2020. Avtalet har slutits i nära samarbete med Takanawa Pharma KK, ett japanskt konsultföretag som är specialiserad på life science-avtal.

 • Vi är väldigt nöjda över avtalet som ger oss tillträde till en av världens största health care-marknader. Vår partner är ett mycket väletablerat läkemedelsbolag i Japan och genom dem får vi tillgång till ett stort antal apotek och dagligvarubutiker, säger Fredrik Lindberg, VD för Enzymatica.

Den japanska förkylningsmarknaden (Cough/Cold) uppskattas till 1,1 miljarder dollar motsvarande cirka 10 miljarder SEK, och den totala marknaden för OTC-produkter (Over the Counter) uppskattas till 3,9 miljarder dollar eller cirka 35 miljarder SEK. Det finns idag ingen direkt konkurrerande produkt till ColdZyme på marknaden, men däremot liknande produkter som olika former av munspray med barriärfunktion.

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Enzymatica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2018 kl. 07.30 CET.

För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com

Om Takanawa Pharma K.K.

Takanawa Pharma K.K. (www.takanawa.is) är ett japanskt företag inom life science, som är specialiserat på att arbeta med japanska företag för utveckling av nya produkter.

Om Enzymatica AB

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkter mot infektionsrelaterade sjukdomar. Produkterna är baserade på en barriärteknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt är ColdZyme® Munspray som kan förhindra förkylning, och kan förkorta sjukdomsperioden. Produkten har lanserats på ett tiotal marknader. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök:www.enzymatica.se.

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Läs vidare »

Signifikanta fördelar med ColdZyme i en stor tysk multicenterstudie för utvärdering av olika skalor för förkylningssymptom

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2018 08:30 CEST

En preliminär analys av Enzy-003 studien på förkylning visar en signifikant förkortning av förkylningsperioden och av symptomintensiteten med användning av ColdZyme, samt minskad användning av symptomlindrande läkemedel, jämfört med en kontrollgrupp som inte använde ColdZyme. Den enkelblinda, prospektiva och kontrollerade multicenterstudien utfördes på sex centra i Tyskland under förkylningssäsongen 2018. I studien deltog 400 personer, som slumpartat ombads att vid första förkylningssymptom antingen starta behandling med ColdZyme eller att inte inleda någon behandling. Totalt inkluderades och utvärderades 269 personer med bekräftad förkylning i studien.

Enzy-003 var en explorativ studie utformad för att undersöka förmågan hos Wisconsin Upper Respiratory Symptom Survey-21 (WURSS-21 Quality of life scale), Jacksons förkylningsskala, och två olika skalor för halsont, att detektera positiva effekter med ColdZyme jämfört med en grupp som inte behandlades med ColdZyme. Därutöver registrerades säkerhetsdata och samtidig användning av symptomlindrande läkemedel.

Alla fyra symptomskalorna uppvisade en förmåga att upptäcka signifikant bättre effekter vid användning av ColdZyme jämfört med ingen behandling. WURSS-21-skalans funktionella parametrar var den känsligaste skalan för att upptäcka signifikanta effekter med ColdZyme. Dessutom var användningen av symptomlindrande läkemedel mot förkylning signifikant lägre hos dem som använde ColdZyme. Ingen skillnad i biverkningsfrekvens sågs mellan de två patientgrupperna.

 • De genomgående positiva resultaten med ColdZyme indikerar starkt att ColdZyme både mildrar och förkortar förkylning. Dessutom stödjer resultaten tidigare genomförda stora observationsstudier med ColdZyme som visar produktens positiva effekter på förkylning. Resultaten från multicenterstudien skapar en stark bas för att fortsätta bygga varumärket och bredda produktpåståenden inom ramen för vårt kliniska program, säger Fredrik Lindberg, VD för Enzymatica.

ColdZyme, som är en av få produkter som angriper orsaken till förkylning genom att skydda munhåla och svalg mot virus, har på några få år etablerat sig som en av de bäst säljande förkylningsprodukterna på svenska apotek. Idag säljs produkten I Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island, Storbritannien, Spanien och Grekland, samt genom samarbetspartnern STADA i Tyskland, Belgien och Österrike. Företaget förhandlar med ett flertal potentiella distributörer för lansering av ColdZyme på andra marknader.

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Enzymatica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 oktober, 2018 kl. 08.30 CET.

För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com

Carl-Johan Wachtmeister, Kommunikationschef Enzymatica AB

Tel: 0701-88 50 21 | E-post: carl-johan.wachtmeister@enzymatica.com

Om Enzymatica AB

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkter mot infektionsrelaterade sjukdomar. Produkterna är baserade på en barriärteknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt är ColdZyme® Munspray som kan förhindra förkylning, och kan förkorta sjukdomsperioden. Produkten har lanserats på ett tiotal marknader. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök:www.enzymatica.se.

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Läs vidare »

Enzymatica sluter avtal om ColdZyme med ABEX Pharmaceuticals för Sydafrika

Pressmeddelanden   •   Jul 31, 2018 19:08 CEST

Enzymatica har ingått ett distributionsavtal med ABEX Pharmaceuticals för marknadsföring och försäljning av förkylningssprayen ColdZyme® på den sydafrikanska marknaden. Produkten kommer att börja säljas i slutet av 2018.

ABEX säljer till alla större apotekskedjor men även till dagligvarubutiker i Sydafrika. Bolaget planerar att lansera ColdZyme i slutet av 2018 men med fokus på den sydafrikanska vintersäsongen som sträcker sig från mars till juli. Bolaget kommer att genomföra en omfattande marknadsförings-kampanj med såväl annonsering i traditionell media och butiksreklam som radioreklam och marknadsföring i sociala medier.

Den sydafrikanska förkylningsmarknaden beräknas uppgå till cirka 2,1 miljarder Rand, motsvarande cirka 1,4 miljarder SEK. De flesta förkylningspreparaten är symptomlindrande och det finns endast ett par stycken förkylningssprayer med inriktning mot förkylningsvirus. Det gör att ABEX ser stora möjligheter att positionera ColdZyme som ett mycket intressant behandlingsalternativ inom segmentet.

 • Vi är mycket stolta över samarbetet med Enzymatica och få vara ansvarig för att introducera ColdZyme på marknaden. Då det saknas bra behandlingsalternativ inom förkylningssegmentet finns det en stor potential för ColdZyme, som både kan användas preventivt och för att förkorta förkylningen, säger Ed Hallam, ansvarig för ABEX konsumentdivision.
 • Vi är väldigt glada över avtalet med ABEX som är ett väletablerat och välrenommerat läkemedelsbolag med en stark distributionsapparat på den sydafrikanska marknaden, säger Fredrik Lindberg, VD för Enzymatica.

ABEX Pharmaceuticals är ett privatägt läkemedelsbolag som grundades 2006 och har sitt huvudkontor i Port Elizabeth och med försäljnings- och teknikkontor i Pretoria. Företaget har också representationskontor i Kina, Hong Kong, Australien och Storbritannien. ABEX utvecklar, tillverkar och säljer såväl läkemedel som receptfria produkter (OTC - Over the Counter) och medicintekniska produkter. Antalet anställda uppgår direkt och indirekt till ca 30.

För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com

Om Enzymatica AB
Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkter mot infektionsrelaterade sjukdomar. Produkterna är baserade på en barriärteknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt är ColdZyme® Munspray som kan förhindra förkylning, och kan förkorta sjukdomsperioden. Produkten har lanserats på ett tiotal marknader. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök: www.enzymatica.se.

Certified Adviser är Erik Penser Bank.


Läs vidare »

Enzymatica sluter avtal med Qualia Pharma för Grekland och Cypern

Nyheter   •   Maj 22, 2018 08:30 CEST

Enzymatica har ingått ett distributionsavtal med Qualia Pharma för marknadsföring och försäljning av förkylningssprayen ColdZyme® på den grekiska och cypriotiska marknaden. Bakgrunden till avtalet är att Qualia Pharma förvärvade Life NLB den 1 mars 2018. Enzymatica hade tidigare ett distributionsavtal med Life NLB som nu övergår till Qualia Pharma.

 • Vi ser en klar fördel att vi nu har slutit avtal med Qualia Pharma som är en större aktör och kan göra en mer kraftfull satsning på marknadsföring av ColdZyme i Grekland och på Cypern, säger Fredrik Lindberg, VD för Enzymatica.
 • Vi ser en god potential för ColdZyme på vår marknad mot bakgrund av produktens framgångsrika lansering på andra europeiska marknader. Att kunna sälja en produkt som angriper orsaken till förkylning, dvs virus, ser vi som en stor fördel jämfört med de flesta förkylningsprodukter som är inriktade på att lindra symptom, säger Fotis Sakellaridis, VD för Qualia Pharma.

Den grekiska och cypriotiska marknaden för förkylningsprodukter uppskattas vara värd 670 Mkr, och är en stabil marknad. ColdZyme började säljas in till apoteken på de båda marknaderna under 2017. Under 2018 inleds lansering riktad mot konsumenter, apotekare och vårdpersonal.

Qualia Pharma är ett grekiskt läkemedelsbolag verksamt inom läkemedel, medicintekniska produkter och kosttillskott. Bolaget grundades 2009 och bedriver forskning inom bland annat osteoartrit/artros, CNS – sjukdomar i det centrala nervsystemet som Alzheimer och Parkinson samt biologiska produkter för utveckling av läkemedelsmolekyler. Som en del av forskningsarbetet samarbetar Qualia Pharma med universitet och forskningsinstitut. Företaget har 43 anställda och omsätter ca 50 Mkr.

För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com

Om Enzymatica AB

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkter mot infektionsrelaterade sjukdomar. Produkterna är baserade på en barriärteknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt är ColdZyme® Munspray som kan förhindra förkylning, och kan förkorta sjukdomsperioden. Produkten har lanserats på ett tiotal marknader. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök:www.enzymatica.se.

Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Läs vidare »

Nya resultat från Enzymaticas in vitro-studie: ColdZyme inaktiverar även coronavirus

Pressmeddelanden   •   Apr 11, 2018 08:45 CEST

Enzymatica offentliggör idag resultatet från en in vitro-studie som visar förmågan hos ColdZyme® Munspray att oskadliggöra humant coronavirus – en av de vanligaste förkylningsvirusfamiljerna. Tillsammans med in vitro-resultaten från en studie publicerad hösten 20171 visar sig ColdZyme kunna oskadliggöra över 90 % av de kända virus som orsakar förkylning.

De aktuella resultaten presenteras idag på Öron-Näsa-Hals-dagarna i Linköping2 och visar att ColdZyme inaktiverar humant coronavirus och minskar virusets cytopatiska (cellskadande) effekt med 99,9 % in vitro. Coronaviruset är potentiellt farligt då det utöver vanlig förkylning, även orsakar sjukdomar som SARS, Severe acute respiratory syndrome, svår akut respiratorisk sjukdom, och MERS, Middle East respiratory syndrome,som är en smittsam lunginflammation.

-Även om de aktuella in vitro-resultaten inte direkt kan översättas till en klinisk effekt är det mycket intressant att ColdZyme förmår inaktivera den absoluta majoriteten av våra vanligaste förkylningsvirus på ett effektivt sätt. Resultaten hjälper oss ytterligare en bit på vägen när det gäller att förklara ColdZymes förebyggande och förkortande effekt på förkylning, säger Fredrik Lindberg, VD på Enzymatica.

Resultatet för coronaviruset kompletterar tidigare publicerade in vitro-data, som visade att ColdZyme oskadliggör fyra andra av våra vanligaste virusfamiljer som orsakar förkylning. Således har ColdZyme visat sig inaktivera rhinovirus typ 1A med 91,7 %, rhinovirus typ 42 med 92,8 %, humant influensa A-virus H3N2 med 96,9 %, RSV-virus med 99,9 %, adenovirus typ 2 med 64,5 % och humant coronavirus med 99,9 %, utan någon cellskadande effekt. Sammantaget har ColdZyme visat sig vara effektivt mot mer än 90% av våra vanligaste förkylningsvirus. Samtliga in vitro-försök har genomförts av ett oberoende, ackrediterat och certifierat laboratorium.

In vitro-studien byggde på standardiserade och validerade metoder utvecklade för att efterlikna miljön in vivo i munhåla och svalg, där virus får fäste, invaderar cellerna och orsakar förkylningen. ColdZyme, som består av glycerol och enzymet trypsin från torsk, bildar en barriär i svalget mot förkylningsvirus. ColdZymes effekt förmodas till en del beror på trypsins förmåga att klyva proteiner på ytan av viruspartiklarna som är viktiga för deras förmåga att infektera celler. Detta kan förebygga eller förhindra en förkylning genom att viruspartiklarna inte kan binda till receptorer på cellernas yta.

 1. Stefansson B, Gudmundsdottir A, Clarsund M (2017) A medical device forming a protective barrier that deactivates four major common cold viruses. Virol Res Rev 1: DOI: 10.15761/VRR.1000130
 2. Stefansson et al, ColdZyme forms a protective barrier in the throat that deactivates five major common cold viruses, Congress of the Swedish Association of Otolaryngology, 2018, se bifogad poster och abstrakt pdf.

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Enzymatica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 april 2018 kl. 08.45 CET.

För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com

Om Enzymatica AB

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkter mot infektionsrelaterade sjukdomar. Produkterna är baserade på en barriärteknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt är ColdZyme® Munspray som kan förhindra förkylning, och kan förkorta sjukdomsperioden. Produkten har lanserats på ett tiotal marknader. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök:www.enzymatica.se.

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank.


Läs vidare »

Ny ColdZyme-studie på elitidrottare bekräftar förebyggande och förkortande effekt

Nyheter   •   Apr 09, 2018 11:30 CEST

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • VD
 • frghedpqrivtk.nmlihkndnkbeqqrgqo@efjnzjkymosatqiicjta.ercojymwc
 • 0708-86 53 70

Om Enzymatica AB (publ)

Välkommen till Enzymatica AB

Enzymatica AB (publ) är ett publikt medicinteknikbolag med fokus på forskning, utveckling och försäljning av innovativa enzymbaserade produkter. Enzymaticas produkter baseras huvudsakligen på en barriärteknologi, innehållandes ett köldanpassat enzym som kan användas för att skapa aktiva skyddande barriärer mot patogener. I nära samarbete med kliniska forskare utvecklar företaget nya produkter inom övre luftvägsinfektioner, orala infektioner och inflammationer samt inom dermatologiområdet. Enzymatica utvecklar produkter inom olika marknadssegment för att skapa bättre kundnytta, bred igenkänning och närvaro på marknaden. Försäljningen går via strategiska distributions- och samarbetsavtal för utvalda geografiska marknader och länder.