Skip to main content

Ny studie visar närståendes tillfredsställelse med vården de tre sista månaderna i livet

Nyhet   •   Nov 15, 2018 14:31 CET

En ny studie visar att efterlevande till personer som avlidit i cancer var mer benägna att ha högre tillfredsställelse med vården i livets slut än efterlevande till de med andra sjukdomar. Studien visar även att en lägre tillfredsställelse med vården var mer sannolik om den efterlevande närstående eller den avlidne hade en högre utbildning, om den avlidne varit sjuk i mer än ett år innan dödsfallet och om den efterlevande närstående var barn till den som avled.

Behoven av palliativ vård har ökat genom våra allt bättre levnadsförhållanden och bättre behandlingsmöjligheter av svåra sjukdomar. I Sverige, har det hittills saknats studier där man utvärderar vården i livets slut för en längre period av sjukdomstiden och på flera vårdplatser, ur efterlevande närståendes perspektiv. Nu har forskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola, i en enkätstudie med 485 deltagare, undersökt efterlevande närståendes tillfredsställelse med vården som deras avlidne familjemedlem fick under de tre sista månaderna i livet.

– Man kan se att närmare 80 procent av de som deltog i studien skattade tillfredsställelsen med vården av den närstående som hög. Vården på hospice skattades något högre än primärvården och vård på vård- och omsorgsboende. Men det som överraskade mest var att även efterlevande närstående till de som vårdats på sjukhus i hög grad var tillfredsställda med vården, säger Anna O’Sullivan, doktorand på forskarutbildningen Människan i välfärdssamhället vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Relationen påverkade

Deltagarna i studien är efterlevande närstående till personer som avlidit vid ett av fyra utvalda allmänna akutsjukhus i två olika sjukvårdsregioner i Sverige. Deltagarna är både barn, maka/make, syskon, föräldrar och andra närstående, i åldrarna 18 år till dryga 90 år, där drygt 70 procent är kvinnor. De avlidna individerna var jämt fördelade mellan män och kvinnor i åldrarna 40 till drygt 90 år.

– Vad vi kan se är att det var mer sannolikt att efterlevande till personer som avlidit i cancer var mer tillfredsställda med vården, än exempelvis de med hjärt-kärlsjukdomar, respiratoriska sjukdomar eller andra sjukdomar. Intressant var även att utbildningsnivån spelade in. Man kunde se att det fanns en lägre tillfredsställelse med vården om den efterlevande närstående eller den avlidne hade en högre utbildning, detta trots att tidigare forskning visat samband mellan större tillgång till vård och specialiserad palliativ vård om man är högutbildad. Vi kunde även se associationer mellan relationen till den som avled och tillfredsställelsen med vården, där det var mer sannolikt att makan eller maken var tillfredsställd med vården än barn till den avlidne, säger Anna O’Sullivan.

Det här var andra studien i ett avhandlingsprojekt där man studerar kvalitet och jämlikhet i vården de tre sista månaderna i livet, för personer med svår sjukdom. Studien presenteras i artikeln ”Bereaved Family Members’ Satisfaction with Care during the Last Three Months of Life for People with Advanced Illness” i tidskriften Healthcare.

För mer information, kontakta Anna O'Sullivanöppnas i nytt fönster

Länk till abstraktlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och artikel i fulltext.