Nilörngruppen AB

Årsstämma

Evenemang

26
APR
Borås
 
Aktieägarna i Nilörngruppen AB (publ.) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 april 2006 kl. 17.00 på Nilörngruppens huvudkontor, Alingsåsvägen 6, i Borås. ANMÄLAN Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB (VPC) förda aktieboken torsdagen den 20 april 2005, dels göra anmälan till bolaget per post under adress Nilörngruppen AB, Box 499, 503 13 Borås, per telefon 033-700 88 88, per telefax 033-700 88 45 eller genom e-mail till stefan.georgsson@nilorn.com senast kl 16.00 fredagen den 21 april 2006. Vid anmälan ska namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav uppges. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering ska vara verkställd hos VPC torsdagen den 20 april 2006. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren härom. FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1 Val av ordförande vid stämman. 2 Upprättande och godkännande av röstlängden. 3 Godkännande av förslag till dagordning. 4 Val av en eller två justeringsmän. 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6 Verkställande direktörens redogörelse. 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2005. 8 Beslut om a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning b) behandling av bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen samt c) ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören. 9 Val av styrelseledamöter. 10 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 11 Val av revisor och revisorsuppleant. 12 Beslut om ändring av bolagsordningen. 13 Övriga frågor. 14 Stämmans avslutande. UTDELNING Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2005. STYRELSE Valberedningen som består av Peter Edwall (Pecunia), Claes von Post (Investor) och Petter Stillström (Traction) vilka företräder aktieägare representerande mer än 54 % av antalet röster i bolaget, föreslår att styrelsen skall bestå av fyra styrelseledamöter utan suppleanter. Christer Elander och Per E Larsson har avböjt omval. Valberedningen har föreslagit nyval av Susanne Rosberg samt omval av Peter Grauers, Per Löjdquist och Mauritz Sahlin. Susanne Rosberg är född 1957, civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och bedriver egen konsultverksamhet inom Retail Management. Dessförinnan var Susanne Rosberg medlem av koncernledningen i Åhléns AB. Susanne Rosberg är bland annat styrelseledamot i AB Lindex. Hon äger inga aktier i bolaget. Peter Grauers föreslås till ordförandeposten. Ersättningen till ordföranden och ledamöterna föreslås oförändrad. REVISORER På 2004 års stämma valdes Ernst & Young med huvudrevisor Sven-Arne Gårdh som revisorer på fyra år. NY BOLAGSORDNING Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras främst i syfte att anpassa den till den nya aktiebolagslagen. Förslaget innebär i huvudsak att bestämmelsen om akties nominella belopp ersätts med en bestämmelse om ett lägsta och ett högsta antal aktier, att bestämmelsen om företrädesrätt vid kontantemission utvidgas till att även omfatta kvittningsemission samt kontant- och kvittningsemission av teckningsoptioner och konvertibler, att kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt Dagens Industri samt att avstämningsförbehållet justeras i enlighet med lydelsen i 1 kap 10 § aktiebolagslagen. Borås 29 mars 2006 Nilörngruppen AB (publ.) Styrelsen Nilörngruppen erbjuder ett komplett profileringskoncept, med uppgift att höja och stärka imagen hos varumärken inom framför allt mode- och textilindustrin. Koncepten innehåller allt från designutformning till produktion och integrerade logistiska lösningar. Koncernen bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Frankrike, Portugal och Hongkong. Intressebolag finns i Indien och partnerbolag i Turkiet, Kina, Tunisien och Schweiz. Målsättningen är att vara marknadsledande på de marknader där koncernen är representerad