Ballingslöv AB

ÅRSSTÄMMA I BALLINGSLÖV

Evenemang

12
APR
Ballingslöv AB: s lokaler i Ballingslöv.
 

Aktieägarna i Ballingslöv International AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 12 april 2006, kl 17.00 i Ballingslöv AB: s lokaler i Ballingslöv. Före årsstämman ges möjlighet till fabriksvisning/produktpresentation kl 15.30.

Rätt till deltagande i årsstämman
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast torsdagen den 6 april 2006

dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 10 april kl 16.00, under adress: Ballingslöv International AB (publ), att: Ingela Ekman, 281 87 Ballingslöv, eller per telefon 0451-46117, eller per fax 0451-46283, eller per e-post, ingela.ekman@ballingslov.se. Vid anmälan skall uppges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer dagtid samt eventuella biträden.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före årsstämmodagen. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Ballingslöv International AB, 281 87 Ballingslöv.

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt vara införd i aktieboken hos VPC AB torsdagen den 6 april 2006. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag.

_________________________________________________________________________________________

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Verkställande direktörens redogörelse samt framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncern¬balansräkningen
b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Beslut om antalet av stämman valda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen
11. Fastställande av arvode åt revisorn
12. Val av styrelse
13. Förslag till beslut om ändringar i bolagsordningen
14. Valberedning
15. Stämmans avslutande
_________________________________________________________________________________________

Ballingslöv International AB är en av de ledande tillverkarna av köksinredningar i Skandinavien och Storbritannien. Produkterna säljs under ett antal starka och på respektive marknader välkända varumärken, bland andra Ballingslöv, Kvik, JKE Design, dfi, Multiform och Paula Rosa. Ballingslövkoncernen har tillverkning i Sverige, Danmark och Storbritannien och har cirka 1150 anställda. Ballingslöv AB grundades 1929. Ballingslövs aktie noterades på Stockholmsbörsens O-lista i juni 2002. Koncernens nettoomsättning uppgick 2005 till 1871 Mkr och rörelseresultatet uppgick till 151,2 Mkr.