NCC AB

Årsstämma i NCC AB den 5 april

Evenemang

05
APR
Grand Hotel i Stockholm.
 
Den 5 april håller NCC AB årsstämma på Grand Hotel i Stockholm. Styrelsen föreslår bland annat att utdelningen fastställs till 5,50 SEK per aktie och därutöver en extrautdelning om 10,00 SEK per aktie. Valberedningen föreslår omval av de sju ledamöterna i styrelsen. Ledamöterna är Antonia Ax:son Johnson, Tomas Billing, Alf Göransson, Ulf Holmlund, Fredrik Lundberg, Anders Rydin och Marcus Storch. Till styrelsens ordförande föreslås Tomas Billing. Aktieägare, som representerar över 50 procent av det totala antaletröster i bolaget, föreslår omval av de fyra ledamöterna i valberedningen. Ledamöterna är Viveca Ax:son Johnson, Johan Björkman, Ulf Lundahl och Mats Lagerqvist. Johan Björkman föreslås till ordförande. Styrelsen föreslår årsstämman att ordinarie utdelning för verksamhetsåret 2005 lämnas med 5,50 (4,50) SEK per aktie och att därutöver en extrautdelning om 10,00 (10,00) SEK per aktie ska utgå. Styrelsen föreslår måndagen den 10 april 2006 som avstämningsdag för utdelningen. Om årsstämma beslutar enligt förslaget, beräknas utdelningen sändas ut från VPC AB torsdagen den 13 april. Arvode till styrelsen föreslås vara oförändrat jämfört med 2005, vilketinnebär totalt 2 200 000 SEK, fördelat med 500 000 SEK till styrelsens ordförande, 400 000 SEK till vice ordförande och 325 000 SEK till respektive övrig ledamot som ej är anställd i bolaget. Valberedningen föreslår att uppdragen för de ordinarie revisorerna och revisorssuppleanterna, samtliga auktoriserade revisorer vid KPMG Bohlins AB, ska upphöra i förtid. Förslaget är att i stället utse det registrerade revisionsbolaget KPMG Bohlins AB till revisor i bolaget för en återstående mandattiden fram till slutet av den årsstämma som hålls under 2008. Vidare föreslås att styrelsen erhåller ett bemyndigande från bolagsstämman att, intill nästa årsstämma, få återköpa egna aktier vid ett eller flera tillfällen. Styrelsen föreslår även ändringar i bolagsordningen, bland annat till följd av införande av nya aktiebolagslagen. Årsstämman hålls på Grand Hotel, Vinterträdgården, Royals entré, Stallgatan i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl 15.30. Bilaga: kallelse årsstämma För ytterligare information, vänligen kontakta: Ulf Thorné, presschef, NCC AB, +46 (0)8 585 523 46, +46 (0)70 214 77 27 Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.info NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2005 en omsättning på 50 Mdr SEK och 21 000 anställda.