Rörvik Timber AB

Aktieägarna i Rörvik Timber AB (publ) kallas till ÅRSSTÄMMA

Evenemang

18
MAY
Internationella Handelshögskolan, Sparbanksaulan, Gjuterigatan, Jönköping
 

torsdagen den 18 maj 2006 kl 17.00 på Internationella Handelshögskolan, Sparbanksaulan, Gjuterigatan, Jönköping.

Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall
dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken för bolaget senast fredagen den 12 maj 2006.
dels anmäla sin avsikt att deltaga i årsstämman senast den 12 maj 2006, kl 15.00. Anmälan kan göras skriftligt till Rörvik Timber AB, Box 3003, 550 03 Jönköping, per telefon 036-580 11 40, per fax 036-10 01 02 eller via e-post office@rtimber.se. Anmälan skall innehålla namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att deltaga i årsstämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering ombesörjs av förvaltaren/banken och skall vara verkställd hos VPC fredagen den
12 maj 2006.
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.

Ärenden
1 Öppnande av stämman
2 Val av ordförande vid stämman
3 Upprättande och godkännande av röstlängd
4 Godkännande av dagordning
5 Val av en eller två justeringsmän
6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8 Rapport från verkställande direktören
9 Beslut om
(a) fastställelse av moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncern-balansräkningen
(b) disposition beträffande företagets resultat
(c) ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör
10 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11 Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna
12 Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
13 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning
14 Övriga frågor
15 Stämman avslutas

Förslag till beslut
Aktieägare som representerar 76,3 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har anmält att man på stämman kommer att stödja nedan angivna förslag till beslut:
10 Styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter och inga suppleanter.
11 Arvode till årsstämmovalda styrelseledamöter skall utgå med 16 prisbasbelopp, vilket är oförändrat mot föregående år, att fördelas efter styrelsens bestämmande. Ersättning till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.
12 Omval av Rolf Ekedahl, Johan Hansen, Nils Kuylenstierna, Kjell Nilsson, Cornelia Strauss och Göran Sundström.
13 Styrelsen föreslår ändringar av bolagsordningen innebärande att den anpassas till den nya aktiebolagslagen.
- Bestämmelse om akties nominella belopp utgår.
- Bestämmelse införes om att antalet aktier skall vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000.
- Bolagsordningens 8§ 2st ändras till att avse förhållandena fem dagar före stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte dagen före stämman.
- Avstämningsförbehållet anpassas till lagens nya definition av avstämningsbolag.
- Bestämmelse om kallelse till årsstämma ändras så att i vissa i 7 kap 23§ aktiebolagslagen (2005:551) angivna fall skall kallelse dessutom skickas med post till varje aktieägare vars postadress är känd för bolaget.

Utdelning
För verksamhetsåret 2005 föreslår styrelsen årsstämman att utdelning inte lämnas.

Övrigt
Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2005 finns tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida, www.rtimber.se, samt skickas även till alla aktieägare.

Efter årsstämman bjuder Rörvik Timber aktieägarna på en enkel supé.

Jönköping i april 2006
RÖRVIK TIMBER AB (publ)
Styrelsen