Sensys Traffic AB

Bolagsstämma

Evenemang

27
APR
Bolagets lokaler, Slottsgatan 14, Jönköping.
 
Sensys Traffic AB (publ) Aktieägarna i Sensys Traffic AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) torsdagen den 27 april 2006 kl 17.00 i bolagets lokaler, Slottsgatan 14, Jönköping. Rätt till deltagande Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av VPC AB förda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 21 april 2006, dels senast fredagen den 21 april 2006 kl 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman. En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast fredagen den 21 april 2006. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Anmälan om deltagande Anmälan om deltagande i stämman görs skriftligen under adress Sensys Traffic AB, Box 2174, 550 02 Jönköping, per telefon 036 – 34 29 80, per telefax 036 – 12 56 99 eller via e-post till info@sensystraffic.se. Vid anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Förslag till dagordning 1. Öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av justeringsman 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 8. Verkställande direktörens anförande 9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter 13. Fastställande av styrelsearvode 14. Val av styrelse och styrelseordförande 15. Beslut om ändring av bolagsordningen 16. Bemyndigande för styrelsens ordförande att vidta de formella justeringar i beslutet enligt punkt 15 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering 17. Beslut om utseende av valberedning 18. Avslutning Utdelning (punkt 10) Styrelsen har föreslagit att ingen utdelning skall lämnas. Styrelse m m (punkterna 2, 12, 13 och 14) Den av förra årets ordinarie bolagsstämma utsedda nomineringskommittén har lämnat följande förslag: Ordförande vid stämman: Peter Svensson Styrelseledamöter: omval av Peter Svensson, Jan Bengtsson, Jan Johansson, Anders Norling och Ivan Rylander Styrelseordförande: Peter Svensson Styrelsearvode: 180.000 kr, att fördelas med 60.000 kr till styrelsens ordförande och med 40.000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter utom verkställande direktören Ändring av bolagsordningen (punkt 15) Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras på vissa punkter främst i syfte att nå överensstämmelse med den nya aktiebolagslagen, som trädde i kraft den 1 januari 2006. Ändringarna innefattar huvudsakligen att gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningens § 4 höjs till att vara lägst 8.000.000 kr och högst 32.000.000 kr, att uppgiften om akties nominella belopp (§ 5) ersätts med uppgift om det lägsta och högsta antal aktier som skall finnas i bolaget (lägst 160.000.000 aktier och högst 640.000.000 aktier), att det föreskrivs att kallelse till bolagsstämma (§ 11) skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri, samt att avstämningsförbehållet (§ 13) justeras. Det föreslås också att bestämmelserna om valda styrelseledamöters mandattid (§ 6), om revisorernas mandattid (§ 7) respektive om rösträtt vid bolagsstämma (§ 10) tas bort, eftersom dessa frågor numera regleras i lag. Valberedning (punkt 17) Tibia Konsult AB har föreslagit att bolagsstämman skall utse en valberedning, bestående av tre ledamöter, med uppgift att inför 2007 års ordinarie bolagsstämma föreslå styrelseledamöter. Till ledamöter i valberedningen har föreslagits Sten K Johnson, Lars-Gunnar Berntsson och Jan Ahnberg. Dokumentation Årsredovisning och revisionsberättelse samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida, www.sensystraffic.se, senast två veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress. Jönköping i mars 2006 Styrelsen för Sensys Traffic AB (publ)