Vadstena kommun

Bygg- och miljönämnden kallas till sammanträde

Evenemang

13
FEB
Kommunhuset, Vävaren
 
Plats och tid: Kommunhuset, Vävaren, tisdag 2007-02-13, kl 08.00 Under mötet åker vi och besiktar några fastigheter som är av intresse på dagordningen. Syn kommer att ske på Altorp 1:3, kl. 10.15 Nyby 1:9 ca kl 11.00 Boxen 4 ca kl 11.30 samt Asylen och Vadstena 2:1 (järnvägsområdet) ej tidsatt Pressen informeras tisdag 2007-02-13, kl. 15.00 (tiden är preliminär – vi hör av oss under förmiddagen för närmare info om tid). OBS ärenden markerade med fet/kursiv stil är myndighetsärenden och ej offentliga 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Ersättare, justering och jäv. 3. Miljö- och hälsoskyddsärenden 3.1 Uppföljning av verksamhetsplan 2006 3.2 Förslag på verksamhetsplan för Bygg- och miljönämndens verksamhet avseende miljöbalken, livsmedelslagen, djurskyddslagen, tobakslagen samt smittskyddslagen under 2007 3.3 Anmälan enligt 38§, punkt 4 i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om ett gruppboende på fastigheten Klakhagen 1, Vadstena kommun 4. Remisser 4.1 Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet på fastigheten Kronoängen 2 i Vadstena kommun 5. Delegeringsärenden 6. Kännedomsärenden 7. Bygglov 7.1 Asylen 10, ändrad användning av kontorslokaler 7.2 Bondorlunda 2.7 och 4:1, vindkraftverk, skrivelse från regeringen 7.3 Börstad 11:1,vindkraftverk, återtagande av lov 7.4 Härolden 4, flyttning av skylt 7.5 Medhamra 1:1, vindkraftverk 7.6 Stavlösa 15:1 uppförande av vindkraftverk 7.7 Sippan 11, parkeringsplats 8. Förhandsbesked 8.1 Gäddan 1-etablering av affärslokaler 8.2 Vadstena 4:44- intresseanmälningar nybyggnad av hotell- flerbostadshus 8.3 Arbetaren 28, utfart för carport 9. PBL kap 10-ärenden 9.1 Altorp 1:3 – ovårdad tomt. Syn kl 10.15 9.2 Boxen 4, syn på plats 9.3 Nyby 1:9, syn på plats 9.4 Tuledet 2, överklagat beslut 9.5 Asylen, ovårdat upplag 9.6 Vadstena 2:1 (järnvägsområdet), ovårdat upplag 10. Delegeringsärenden 11 Kännedomsärenden 12. Remisser 12.1 Kommunstyrelsen, översyn av områden av riksintresse för vindkraft 12.2 Uppförande av vindkraftverk, Lagmansberga 6:1, Mjölby kommun 13. Planärenden 13.1 Pågående och planerade planärenden –information om status och planförfarande 13.2 Värdshuset 1, GC-väg - godkännande för antagande 13.3 Klosterängen 2-4 - godkännande för utställning 13.4 Hamn- och slottsområdet m.fl. - uppdrag 13.5 Helgeandsgården 4 – godkännande för utställning 13.6 Tyskeryd 1:13 – ändring i plan 13.7 Hallen och Burskapet - detaljplan 13.8 Information från Boverket 13.9 Områdesbestämmelser för vindkraft inom översiktsplanens område 6:2, fastigheterna Ringstholmen och Stavlösa. Laga kraft 14 Fastighetsärenden 14.1 Information om avslutade förrättningar. 15 Allmänna ärenden 15.1 Ekonomirapport 15.2 Personalärenden 15.3 Uppföljningslista 15.4 Ledamots utbildning/litteratur 15.5 Verksamhetsplan/årsrapport 16 Information Brev till BMN gällande faktura för nybyggnadskarta Välkomna! Gary Sparrborn Bygg- och miljönämndens ordförande