Displayit AB

DISPLAYIT: ÅRSSTÄMMA DISPLAYIT AB (PUBL)

Evenemang

27
APR
Bangatan 19 i Solna.
 
Aktieägarna i Displayit AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 april 2006 klockan 14.00 i företagets lokaler på Bangatan 19 i Solna. Aktieägare som vill deltaga i årsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 21 april 2006, dels senast kl. 12.00 måndagen den 24 april 2006 anmäla sig hos bolaget för deltagande under adress Displayit AB (publ), Att: Tina Borefur, Box 6031, 171 06 Solna, per telefon 08-514 932 03, fax 08-661 19 30 eller via e-post till bolagsstamma@displayit.com. Vid anmälan skall anges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer dagtid samt uppgift om eventuella biträden. Aktieägare får vid bolagsstämman medföra högst två biträden under förutsättning av att antalet biträden anmälts enligt ovan. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i årsstämman, tillfälligt registrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar sådan registrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 21 april 2006, då sådan registrering skall vara verkställd. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("Registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och Registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt Registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordningen 5. Val av en eller två protokolljusterare 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen 8. Beslut om: a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter 10. Fastställande av styrelsens arvode 11. Val av styrelse 12. Val av revisorer för perioden 2006 till 2008 13. Förslag om ändring av bolagsordningen 14. Förslag om emission av teckningsoptioner 15. Förslag om inrättande av valberedning 16. Förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission för förvärv 17. Förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om att ändra namn på bolagets firma 18. Stämmans avslutande Förslag till disposition av bolagets resultat (punkten 8 b) Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2005. Förslag till val av stämmoordförande, antal styrelseledamöter, fastställelse av styrelsearvoden och val av styrelse (punkterna 2, 9, 10, 11 och 12) a) Styrelsens ordförande Mats Olsson väljs till ordförande för stämman b) Antalet stämmovalda styrelseledamöter skall vara lägst fyra och högst fem ordinarie ledamöter utan suppleanter c) Arvode till styrelseledamöterna skall utgå med 200.000 kr att fördelas jämnt mellan ledamöterna. d) Omval skall ske av de nuvarande ordinarie styrelseledamöterna Mats Olsson, Jan-Erik Jansson, Bo Steiner och Kenneth Grandin. e) Nyval kan komma att ske av ytterligare en ordinarie styrelseledamot. f) Ordföranden väljs på konstituerande styrelsemöte. g) Till val av revisor föreslås SET:s Revisionsbyrå AB med huvudrevisor Anders Bergman. Förslag om ändring av bolagsordningen (punkten 13) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändringar av bolagsordningen dels som påkallas av den nya aktiebolagslagen (2005:551), dels i form av redaktionella ändringar. - § 1 föreslås få följande lydelse: "Bolagets firma är Displayit AB (publ)." - § 3 föreslås få en ändrad lydelse för tydliggöra verksamhetsföremålet. Följande lydelse föreslås: "Verksamhet - Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att äga och förvalta aktier och andelar i svenska och utländska företag, att utföra koncerngemensamma funktioner, att själv eller genom dotterbolag bedriva verksamhet inom områdena ljus-, ljud-, och bildteknik samt därmed förenlig verksamhet." - § 4 föreslås få följande lydelse: " Aktiekapitalet skall vara lägst 10.000.000 kronor och högst 40.000.000 kronor." För närvarande är motsvarande siffror 4.700.000 kronor respektive 18.800.000 kronor. - § 5 föreslås få följande lydelse: "Antalet aktier skall vara lägst 20.000.000 och högst 80.000.000." För närvarande är motsvarande siffror 9.400.000 respektive 37.600.000 aktier. - § 6 föreslås få följande lydelse: " Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sex ledamöter med högst två suppleanter." För närvarande är skrivningen " Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ledamöter samt av högst fem suppleanter." - § 9 föreslås få följande lydelse: "Aktieägares rätt att delta i bolagsstämma - Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. - § 10 föreslås få följande lydelse: " Kallelse till ordinarie bolagsstämma, samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordning kommer att behandlas, utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman, medan kallelse till annan extra bolagsstämma utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet." - En ny § 11 föreslås med följande lydelse: "Ombud och biträden vid bolagsstämma - Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid bolagsstämman medföra högst två biträden. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren i förväg anmält antalet biträden till bolaget. Sådan anmälan skall göras senast då anmälan för aktieägares deltagande vid bolagsstämman skall vara gjord." - § 11 nummerändras till § 12 och första stycket föreslås få följande lydelse: " Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets slut. På årsstämma skall följande ärenden behandlas." - § 12 nummerändras till § 13 och föreslås få följande lydelse: "Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument." Styrelsen föreslår slutligen att verkställande direktören bemyndigas att företa de eventuella justeringar i den ändrade bolagsordningen som Bolagsverket kan komma att kräva för registrering. Förslag om emission av teckningsoptioner (punkten 14) Förslaget innebär huvudsakligen en emission av teckningsoptioner berättigande till nyteckning av aktier. Emissionen består av högst 1.900.000 teckningsoptioner berättigande till nyteckning av högst 1.900.000 aktier i bolaget, vilket innebär att aktiekapitalet skall ökas med 950.000 kr vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna. Emissionen skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktas till koncernledningen i Displayit AB. Vid teckning skall förvärvarna erlägga en premie motsvarande teckningsoptionernas värde enligt en extern värdering med tillämpning av en vedertagen värderingsmetod (Black & Scholes-modellen). Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa ett personligt, långsiktigt ägarengagemang hos koncernledningen vid en synnerligen väsentlig tidpunkt. Fördelningen av teckningsoptionerna till koncernledningen föreslås ske genom styrelsens försorg. Vid utövande av en teckningsoption skall innehavaren för varje aktie erlägga ett belopp motsvarande 130 procent av genomsnittet av den för varje börsdag under perioden från och med den 15 maj 2006 till och med den 31 maj 2006 sista betalkursen för bolagets aktier. Optionsrätterna får utnyttjas för teckning från och med den 1 juni 2008 till och med den 30 juni 2008. Teckning och betalning av optionerna skall ske senast den 16 juni 2006. Utspädningseffekten på aktiekapitalet och röstetalet vid fullt utövande av optionsrätterna blir cirka 5 procent (efter genomförd riktad nyemission). Beslutet omfattas av Aktiebolagslagen Kap 16, och är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Förslag om inrättande av valberedning (punkten 15) Styrelsen föreslår att en valberedning tillsätts på så sätt att de tre största aktieägarna per den 30 september utser var sin representant som med styrelseordföranden som sammankallande tillsammans arbetar fram ett förslag att framläggas på årsstämman. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast fyra månader före årsstämman. Förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission för förvärv (punkten 16) Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under förutsättning av att bolagsordningen inte behöver ändras, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om en ökning av aktiekapitalet med högst 4.000.000 kronor genom en eller flera emissioner av sammanlagt högst 8.000.000 aktier. Det föreslås att bemyndigandet skall innefatta rätt för styrelsen att fatta beslut om att emissionen skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med villkor om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Anledningen till möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa förutsättningar för att kunna förvärva bolag. Emissionskursen skall fastställas utifrån en marknadsmässig värdering. ___________________________ För giltigt beslut enligt punkterna 13, 16 och 17 ovan krävs att beslutet biträtts av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 16 samt bolagsordningen i dess föreslagna nya lydelse kommer från och med måndagen den 10 april 2006 att hållas tillgängliga hos bolaget samt sändas ut till aktieägare som så begär och uppger sin mail- eller postadress. Stockholm i mars 2006 Displayit AB (publ) Styrelsen För mer information, vänligen kontakta: Hans Aulin, ekonomidirektör Displayit AB (publ). Tel 0734-177 127, hans.aulin@displayit.com