Lunds universitet

DO besöker Lunds universitet

Evenemang

16
MAR
Spoletorps hörsal, Britta Holmströms gata 2-4, Lund
 
Lunds universitet får besök av DO (Ombudsmannen mot etnisk diskriminering) under ett förvaltningsseminarium på torsdag den 16 mars. Besöket är startskottet för det mångfaldsarbete vid universitetet som står i fokus under året. DO:s Anders Bergstrand och Guillermo Carbonari ska berätta hur ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter bör genomföras på arbetsplatsen. Enligt statistik från SCB för 2004 har 17 procent av det totala antalet anställda vid universitetet utländsk bakgrund. Det vill säga att de själva är födda utomlands eller har två föräldrar som är födda utomlands. I januari tog rektor Göran Bexell beslut om en mångfaldsplan för 2006 till 2008. Planen består av tre insatsområden som universitetet aktivt ska arbeta med framöver: 1. Arbetsförhållanden Universitetet ska inventera arbetsplatsen ur ett etniskt perspektiv. Frågor som rör löne- och anställningsvillkor, liksom möjlighet till utveckling i arbetet skall stå i fokus. Utgångspunkten är att alla arbetstagare oberoende av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning skall ha samma möjligheter till en god arbetsmiljö och utveckling i arbetet. Visar det sig att det finns behov ska arbetsplatsen anpassas. Inventeringen ska vara färdig i slutet av 2006. 2. Förebygga och förhindra trakasserier mellan anställda Universitetet ska genomföra seminarier och utbildningsinsatser för personer med arbetsledande befattningar, skyddsombud och kontaktpersoner för mångfaldsarbetet i diskrimineringsfrågor och genomföra åtgärder för att främja lika rättigheter. 3. Rekrytering Universitetet ska arbeta med breddad rekrytering genom att se över och förändra rutiner vid annonsering och bedömning av meriter, exempelvis ska ambitionen om mångfald anges i platsannonser. Vid tillsättningar ska alla arbetssökande bedömas efter individuella förutsättningar, utan ovidkommande hänsyn till etnisk eller religiös tillhörighet och bakgrund. Välkommen att delta vid seminariet! Plats: Spoletorps hörsal, Britta Holmströms gata 2-4, Lund. Tid: 16 mars klockan 13.30. För mer information kontakta: Kajsa Widén på personalenheten, Tel: 046-2229471, 0708-70 91 90. Mångfaldsplanen i sin helhet samt SCB:s statistik finns att läsa på: http://www5.lu.se/o.o.i.s/40