Elanders AB

Elanders AB (publ): Välkommen till årsstämma

Evenemang

25
APR
Elanders infomediacenter, Designvägen 2, Mölnlycke.
 
Aktieägarna i Elanders AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 25 april 2006 kl. 15.00 på Elanders infomediacenter, Designvägen 2, Mölnlycke. RÄTT ATT DELTA Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av VPC AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 19 april 2006, dels senast fredagen den 21 april 2006 kl. 13.00 anmält sin avsikt att delta i stämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att få delta i stämman. Sådan registrering begärs hos den som förvaltar aktierna och måste vara verkställd senast onsdagen den 19 april 2006. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. ANMÄLAN Anmälan kan ske skriftligen under adress Elanders AB (publ), Bolagsstämman, Designvägen 2, 435 33 Mölnlycke, på telefon 031-750 00 00, på telefax 031-750 07 25, via e-post bolagsstamma@elanders.com eller på bolagets hemsida www.elanders.com. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, antal aktier samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. I anmälan bör även eventuellt deltagande på visning anges samt önskemål om busstransport (se nedan). FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordningen. 5. Val av två justerare. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Verkställande direktörens redogörelse. 8. Redogörelse för det arbete som bedrivits i styrelsen och styrelsens utskott. 9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 10. Beslut om a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, b) disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 12. Fastställande av arvoden till styrelsen. 13. Val av styrelse och styrelseordförande. 14. Beslut rörande valberedning. 15. Bolagsordningsändringar. 16. Bemyndigande för verkställande direktören att göra de formella justeringar i beslutet enligt punkt 15 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav. 17. Stämmans avslutande. UTDELNING (PUNKT 10b) Styrelsen har föreslagit en utdelning med 2,50 kronor per aktie. Styrelsen har som avstämningsdag föreslagit den 28 april 2006. Beslutar stämman enligt styrelsens förslag, beräknas utdelning komma att utsändas av VPC den 4 maj 2006. STYRELSE OCH REVISORER M M (PUNKT 2, 11, 12 och 13) Valberedningen har bestått av Carl Bennet (Carl Bennet AB), ordförande, Gustaf Douglas (Investment AB Latour), Göran Erlandsson (representant för de mindre aktieägarna), Nils Petter Hollekim (Odin fonder), Björn Lind (SEB Fonder) och Caroline af Ugglas (Skandia Liv). Dessa ledamöter utsågs av den ordinarie bolagsstämman 2005, förutom Björn Lind som under året ersatte Mats Gustafsson som representant för SEB Fonder. Bolaget har av valberedningen underrättats om att aktieägare som representerar mer än 65 procent av samtliga röster i bolaget kommer att stödja följande förslag: att till ordförande vid stämman utses Carl Bennet, att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter, att arvodet till styrelsens ledamöter skall ligga på oförändrad nivå och skall uppgå till 1 730 000 kronor, att fördelas sålunda att till styrelsens ordförande utgår 420 000 kronor, till styrelsens vice ordförande utgår 290 000 kronor och till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget utgår 210 000 kronor vardera, att ersättning för arbete i revisionsutskottet utgår med 40 000 kronor per ledamot (dock att ingen ersättning för vice ordförandens arbete i revisionsutskottet skall utgå utöver det ovan angivna arvodet om 290 000 kronor), samt att ersättning för arbete i ersättningsutskottet utgår med 20 000 kronor per ledamot. att omval äger rum av styrelseledamöterna Carl Bennet, Ingegerd Gréen, Patrick Holm, Gunilla Jönson, Johan Stern och Tore Åberg, att till ny ordinarie styrelseledamot väljs Göran Johnsson, samt att till styrelsens ordförande utses Carl Bennet. Per-Olof Sjöberg och Erik Gabrielson har avböjt omval. Göran Johnsson (f. 1945) har tidigare varit ordförande i Metall. Han är förste vice ordförande i EKN, styrelseledamot i Fjärde AP-fonden, Föreningssparbanken, Stiftelsen för strategisk forskning, Stockholm Business Region AB, Kvinnojouren och Stiftelsen för Universeum i Göteborg. VALBEREDNING (PUNKT 14) Aktieägare som representerar mer än 65 procent av samtliga röster i bolaget har anmält att de kommer att föreslå årsstämman att besluta: att valberedningen inför årsstämman 2007 ska bestå av Carl Bennet (Carl Bennet AB), ordförande, Gustaf Douglas (Investment AB Latour), Göran Erlandsson (representant för de mindre aktieägarna), Nils Petter Hollekim (Odin Fonder), Björn Lind (SEB Fonder), Carl Rosén (Andra AP-fonden) och Caroline af Ugglas (Skandia Liv), att för det fall en ägarrepresentant inte längre företräder aktuell aktieägare, skall aktieägaren beredas tillfälle att utse en ny representant till ledamot i valberedningen, samt att valberedningen skall fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen. BOLAGSORDNINGSÄNDRINGAR (PUNKT 15) Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras främst i syfte att nå överensstämmelse med den nya aktiebolagslagen. Ändringarna innefattar huvudsakligen att uppgiften om akties nominella belopp (§ 4 första stycket) ersätts med uppgift om det lägsta och högsta antal aktier som skall finnas i bolaget (lägst tre miljoner och högst tolv miljoner aktier), att reglerna om företrädesrätt avseende A- och B-aktier (nuvarande § 16) anpassas så att de även omfattar kvittningsemissioner och emissioner av konvertibler eller teckningsoptioner, att det föreskrivs att kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri (nuvarande § 12), att avstämningsförbehållet (nuvarande § 14) justeras samt att hembudsklausulen (nuvarande § 15) anpassas. Det föreslås också att bestämmelserna om valda styrelseledamöters mandattid (§ 6 andra meningen), om öppnande av bolagsstämma (§ 9 andra meningen), om rösträtt och röstning vid bolagsstämma (nuvarande § 10) och om firmateckning (nuvarande § 11), tas bort, eftersom dessa frågor regleras i lag. Det föreslås slutligen att det i bolagsordningen införs en ny bestämmelse, som möjliggör fullmaktsinsamling enligt det särskilda förfarande som aktiebolagslagen numera tillhandahåller. Därutöver föreslås vissa redaktionella ändringar samt andra justeringar och strykningar i syfte att skapa en modern och ändamålsenlig bolagsordning. HANDLINGAR Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt fullständigt förslag enligt punkt 15 ovan hålls tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida, www.elanders.com, senast två veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior kommer även att delas ut vid stämman. Denna kallelse återfinns på bolagets hemsida jämte presentationer av de föreslagna styrelseledamöterna. Program för aktieägarna 13.30 Visning av koncernens verksamhet i Mölnlycke 14.30 Inregistrering 15.00 Årsstämman startar Efter stämman serveras lättare förtäring. I år erbjuder vi våra aktieägare busstransport från Exercishuset vid Heden eftersom parkeringsmöjligheterna kan vara begränsade på grund av pågående nybyggnationer i området. Vänligen meddela vid anmälan om Du önskar busstransport. Mölnlycke i mars 2006 Styrelsen för Elanders AB (publ) För ytterligare information kontakta: Carl Bennet, styrelsens ordförande, Elanders AB, tel. 0300-500 00 Patrick Holm, VD och koncernchef, Elanders AB, tel. 031-750 00 00, mbl. 0708-21 04 10 eller patrick.holm@elanders.com. Mats Almgren, Ekonomidirektör, Elanders AB, tel. 031-750 00 00, mbl. 0705-18 19 36 eller mats.almgren@elanders.com Gällande och föreslagen ny bolagsordning finns tillgänglig på bolagets webbplats under bolagsstyrning.