Ericsson

Ericssons valberedning föreslår tre nya ledamöter till styrelsen

Evenemang

10
APR
Globen, ingång från Globentorget, Stockholm
 

Valberedningen föreslår att Katherine Hudson, Börje Ekholm och Anders Nyrén skall väljas till nya ledamöter i styrelsen samt föreslår omval av styrelseledamöterna Sir Peter L. Bonfield, Ulf J. Johansson, Sverker Martin-Löf, Nancy McKinstry, Carl-Henric Svanberg, Michael Treschow och Marcus Wallenberg. Arne Mårtensson och Eckhard Pfeiffer har undanbett sig omval.

Valberedningen föreslår således att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter uppgår till tio och att inga styrelsesuppleanter utses.

Valberedningen föreslår vidare att Sverker Martin-Löf och Marcus Wallenberg väljs till vice ordföranden.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Ersättningarna består av fast lön, rörliga komponenter i form av årligt incitament och långsiktigt incitament, pension och andra förmåner.

Valberedningen föreslår en ny procedur för utseende av ledamöter i valberedningen bland de röstmässigt största ägarna. Valberedningen föreslår även att inget arvode utgår till dess ledamöter. Valberedningens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets hemsida www.ericsson.com/investors senast den 6 mars 2006.

Styrelsen föreslår en utdelning för år 2005 av SEK 0,45 per aktie samt torsdagen den 13 april 2006 som avstämningsdag för utdelning.

Styrelsen föreslår också att det skall inrättas en Långsiktig Incitamentsplan för 2006 samt att egna aktier skall överlåtas under planen.

Styrelsen förslår även att stämman beslutar om överlåtelse av egna aktier med anledning av besluten om Globalt Aktieincitamentsprogram 2001, Aktiesparplan 2003, Långsiktig Incitamentsplan 2004 samt Långsiktig Incitamentsplan 2005.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga senast från och med den 24 mars 2006. Förslagen kommer genom bolagets försorg kostnadsfritt sändas till de aktieägare som begär det. Förslagen hålls vidare tillgängliga på bolagets hemsida www.ericsson.com/investors senast från och med ovan nämnda datum.

Kallelse till bolagsstämma och dagordning kommer att publiceras i Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Post och Inrikes Tidningar och Financial Times Europe den 3 mars 2006 samt på www.ericsson.com/investors.

Kallelsen till bolagsstämman i sin helhet återfinns nedan.

Ericsson formar framtidens kommunikationslösningar för Mobilt Internet och bredband genom tekniskt ledarskap. Genom att erbjuda innovativa lösningar i mer än 140 länder, hjälper Ericsson till att skapa världens mest kraftfulla kommunikationsföretag.

Läs mer på www.ericsson.com

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA GÄRNA
Media
Ericsson Media Relations
Telefon: 08-719 18 80, 08-719 69 92
E-post: press.relations@ericsson.com

Investerare
Ericsson Investor Relations
Telefon: 08-719 00 00
E-post: investor.relations@ericsson.com

AKTIEÄGARNA I TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON
kallas till årsstämma i Globen, ingång från Globentorget, Stockholm, måndagen den 10 april 2006, kl 15:00. Inregistrering till årsstämman börjar kl 13:30.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

vara införd i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 4 april 2006,
anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 4 april 2006 kl 16:00
via Ericssons hemsida www.ericsson.com/investors, per telefon 08-775 0199 på vardagar mellan kl 10:00 och kl 16:00 eller per telefax 08-775 8018. Anmälan kan också göras skriftligen till Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Group Function Legal Affairs, Box 47021, 100 74 Stockholm. Vid anmälan vänligen uppge namn, personnummer, adress, telefonnummer samt antalet biträden. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman 2006. Tillgång till simultantolkning till engelska på årsstämman kan erbjudas om så önskas.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, måste begära att tillfälligt vara införd i aktieboken tisdagen den 4 april 2006 för att ha rätt att delta i årsstämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis (eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling) för den juridiska personen bifogas. Dokumenten får inte vara äldre än ett år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast fredagen den 7 april 2006.

DAGORDNING
Val av ordförande vid årsstämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Godkännande av dagordning.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Val av två personer att justera årsstämmans protokoll.
a) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt revisorernas redogörelse för revisionsarbetet under 2005.
b) Redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen och i styrelsens kommittéer.
c) VDs tal och eventuella frågor från aktieägarna till bolagets styrelse och ledning.
Beslut om
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
b) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; samt
c) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning.
Redogörelse för valberedningens arbete och förslag, val av styrelse m m:
a) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
b) Fastställande av arvode till styrelsen.
c) Val av styrelsens ordförande, övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
d) Beslut om procedur för utseende av ledamöter i valberedningen, fastställande av valberedningens uppdrag m m.
e) Fastställande av arvode till valberedningens ledamöter.
f) Fastställande av arvode till revisorerna.
Beslut om ändring av bolagsordningen.
Beslut om godkännande av principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.
Beslut om långsiktigt incitamentsprogram:
a) Inrättande av en Långsiktig incitamentsplan 2006.
b) Överlåtelse av egna aktier under Långsiktig incitamentsplan 2006.
Beslut om överlåtelse av egna aktier med anledning av bolagsstämmans beslut om Globalt Aktieincitamentsprogram 2001, Aktiesparplan 2003, Långsiktig Incitamentsplan 2004 och Långsiktig Incitamentsplan 2005.
Einar Hellboms förslag om att stämman bör fatta beslut om att uppdra till styrelsen att utreda lämpligt sätt att avskaffa A-aktierna och framlägga ett förslag om detta till årsstämman 2007.
Stämmans avslutande.
Punkt 1 Valberedningens förslag till beslut om ordförande vid årsstämman
Valberedningen föreslår att Advokat Claes Beyer väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 7 c) Utdelning och avstämningsdag
Styrelsen föreslår en utdelning av 0,45 kronor per aktie och torsdagen den 13 april 2006 som avstämningsdag för utdelning. Med denna avstämningsdag beräknas VPC AB betala utdelningen torsdagen den 20 april 2006.

Punkt 8 a)-c) Valberedningens förslag till antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, arvode till styrelsen, val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter m m
Valberedningen som valdes av bolagsstämman 2005 och som utgörs av Björn Svedberg, Investor, ordförande i kommittén, Bengt Belfrage, Nordea Fonder, Christer Elmehagen, AMF Pension, Curt Källströmer, Handelsbankens Pensionsstiftelse, Handelsbankens Pensionskassa och Handelsbankens Personalstiftelse och Michael Treschow, föreslår:

a) att antalet styrelseledamöter ska vara 10 och att inga suppleanter väljs;
b) att arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter och icke anställda bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsens kommittéer ska utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande: 3 750 000 SEK.
Övriga styrelseledamöter: 750 000 SEK vardera.
Ordförande i Revisionskommittén: 350 000 SEK (oförändrat).
Övriga ledamöter i Revisionskommittén: 250 000 SEK vardera (oförändrat)
Ordförande och övriga ledamöter i Finans- respektive Kompensationskommittén: 125 000 SEK vardera (oförändrat).
Valberedningen önskar dessutom göra följande principuttalande:

Valberedningen anser att det är av stor vikt att en styrelseledamot äger aktier i bolaget. Valberedningen vill därför att styrelsen själv fastlägger principer för styrelseledamöters aktieägande i bolaget och att som riktlinjer bör gälla att:

för icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter, inom viss tid ska bygga upp ett aktieinnehav i bolaget som motsvarar minst ett års styrelsearvode (efter skatt);
sådan styrelseledamot ska bibehålla ett aktieinnehav av minst sådan storlek så länge styrelseuppdraget varar; samt
del av styrelsearvodet ska betalas ut tidigt under mandatperioden så att en styrelseledamot kan använda del av styrelsearvodet för att förvärva aktier i bolaget så snart det rimligen kan göras efter bolagsstämmans styrelseval.


c) omval av Michael Treschow till styrelseordförande;
omval av Marcus Wallenberg och nyval av Sverker Martin-Löf till vice ordföranden;
omval av styrelseledamöterna Sir Peter L. Bonfield, Ulf J. Johansson, Nancy McKinstry, och Carl-Henric Svanberg; och
nyval av Börje Ekholm, Katherine Hudson och Anders Nyrén;
Arne Mårtensson och Eckhard Pfeiffer har undanbett sig omval.

Börje Ekholm (43 år)
Verkställande direktör och koncernchef i Investor AB sedan september 2005. Styrelseledamot i AB Chalmersinvest, Biotage AB, Greenway Medical Techn. Inc., Tessera Techn. Inc och WM-data AB. Civilingenjörsexamen i elektroteknik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm samt MBA, Insead, Frankrike. Börje Ekholm var under perioden 1999-2005 ansvarig för New Investments inom Investor Growth Capital, Inc samt sedan 1997 medlem av ledningsgruppen i Investor AB. Han har tidigare varit verkställande direktör i Novare Kapital AB (1995-1997) samt innehaft anställningar i Investor (1992-1995) och McKinsey & Co Inc. (1988-1992). Börje Ekholm innehar 8 803 B-aktier i bolaget.

Katherine M. Hudson (59 år)
Sedan 2004 Non-Executive Chairman och styrelseledamot i CNH - Case New Holland - Global NV, ett dotterbolag till Fiat som är marknadsledande inom tillverkning av jordbrukstraktorer och byggnadsmaterial. Därutöver är Katherine Hudson styrelseledamot i Charming Shoppes, Inc. Hon innehar en BS i Management från Indiana University. Katherine Hudson var under åren 1994-2003 verkställande direktör och koncernchef i Brady Corporation, ett världsomspännande företag som bland annat tillverkar identifikations- och säkerhetsprodukter till telecom- och elektronikbranschen. Dessförinnan var hon verksam i Eastman Kodak Company under 24 år varvid hon under åren 1988-1993 verkade som Chief Information Officer och sedermera Vice President & General Manager för verksamheten Professional, Printing & Publishing Imaging. Katherine Hudson innehar 52 000 B-aktier i bolaget.

Anders Nyrén (52 år)
Verkställande direktör och koncernchef i AB Industrivärden sedan 2001. Vice styrelseordförande i Svenska Handelsbanken. Styrelseledamot SCA AB, AB Industrivärden, Sandvik AB, Skanska, SSAB, Ernströmgruppen, SNS, Näringslivets Börskommitté samt ordförande i Aktiemarknadsbolagens Förening och i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden. Examen från Stockholms Handelshögskola samt MBA från Andersson School of Management, UCLA. Anders Nyrén var tidigare verksam som finansdirektör och vice verkställande direktör i Skanska AB (1997-2001). Dessförinnan var han medlem i koncernledningen för Nordbanken samt ansvarig för Investment Banking och Capital Markets (1996-1997). Anders Nyrén har även verkat som finansdirektör och vice verkställande direktör i Securum AB (1992-1996) och varit verkställande direktör i OM International AB (1987-1992). Han har tidigare innehaft anställningar som controller och finansdirektör i STC Scandinavian Trading Co AB (1982-1987) samt AB Wilhelm Becker (1979-1982). Anders Nyrén innehar 23 923 B-aktier i bolaget.

Punkt 8 d) Valberedningens förslag till procedur för utseende av ledamöter i valberedningen, valberedningens uppdrag m m
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om en procedur för att utse ledamöter i valberedningen. Sammanfattningsvis innehåller förslaget följande.

Bolaget skall ha en valberedning som skall bestå av fem ledamöter. En av ledamöterna skall vara styrelsens ordförande.

Baserat på ägarstatistik från VPC AB per utgången av den månad årsstämma hålls identifieras de till röstetalet fyra största aktieägarna, som får utse var sin ledamot i valberedningen. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot får den till röstetalet närmast följande största aktieägaren rätt att utse ledamot av valberedningen.

Ordförande i valberedningen skall vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren såvida valberedningen inte enhälligt beslutar utse annan av en aktieägare utsedd ledamot till valberedningens ordförande.

Bolaget skall offentliggöra valberedningens sammansättning genom att publicera informationen i särskilt pressmeddelande och på bolagets hemsida. Valberedningen är då tillsatt och mandatperioden börjar. Mandatperioden för nuvarande valberedning förlängs till dess nya ledamöter av valberedningen sålunda blivit utsedda.

Avgår av aktieägare utsedd ledamot från valberedningen under mandatperioden får den aktieägare som utsett ledamoten utse ny ledamot. Utövar inte aktieägaren denna rätt övergår den till närmast följande till röstetalet största aktieägaren.

Baserat på ägarstatistik per utgången av september månad skall valberedningen på nytt identifiera de till röstetalet fyra största aktieägarna i bolaget. För det fall det då visar sig att en aktieägare, som utsett ledamot i valberedningen, inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna skall berörd ledamot avgå från sitt uppdrag och den aktieägare som ingår bland de fyra röstmässigt största aktieägarna och som inte redan utsett ledamot i valberedningen får rätt att utse ersättare för den avgångne ledamoten.

I valberedningens uppdrag ingår bl a att lämna förslag till

ordförande vid årsstämma;
ordförande, vice ordförande och övriga bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen;
arvode till icke anställda styrelseledamöter;
arvodering av revisorer och, när revisor för bolaget skall väljas, val av revisor; och
arvode till valberedningens ledamöter.
Bolaget skall svara för skäliga kostnader rimligen förenade med valberedningens
uppdrag.

Punkt 8 e) Valberedningens förslag till arvode till valberedningens ledamöter
Det föreslås att ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.

Punkt 8 f) Valberedningens förslag till arvode till revisorerna
Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna, i likhet med tidigare år, utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 9 Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen

9 a) Ändring av verksamhetsföremålet
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i syfte att anpassa bolagets verksamhetsföremål till den av bolaget numera bedrivna verksamheten:

"Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, utveckla, konstruera, tillverka, sälja och leverera samt i övrigt idka handel och annan näring med varor, produkter och övrig utrustning ävensom med service, underhåll och andra tjänster inom områden för telekommunikation och radioteknik samt andra tekniker för överföring, transmission och annan kommunikation av tal, data, bild, text och annan information samt att idka annan därmed förenlig verksamhet". (§ 2)

9 b) Ändringar för anpassning till den nya aktiebolagslagen
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i syfte att bland annat anpassa bolagsordningen till den nya aktiebolagslagen som trädde i kraft den 1 januari 2006. De föreslagna ändringarna innebär, i allt väsentligt, följande:

Bestämmelsen om akties nominella belopp utgår och ersätts med en bestämmelse om att antalet aktier skall vara lägst 6.000.000.000 och högst 24.000.000.000 (§ 5).
Bestämmelsen om aktier av olika serier ändras så att en föreskrift införs om att aktier av serie A får utges till ett antal av högst 24.000.000.000 och att aktier av serie B får utges till ett antal av högst 24.000.000.000 (§ 6).
Aktieägares företrädesrätt vid emission av aktier utvidgas så att företrädesrätten regleras inte bara avseende kontantemission utan också avseende kvittningsemission. Vidare införs ett nytt stycke som reglerar aktieägares företrädesrätt vid kontant- eller kvittningsemission av teckningsoptioner eller konvertibler (§ 7).
Bestämmelsen om avstämningsförbehåll ändras så att den överensstämmer med definitionen av avstämningsbolag enligt 1 kap. 10 § i den nya aktiebolagslagen (§ 8).
Regleringen om styrelseledamots ettåriga mandattid stryks (§ 9).
Regleringen om revisors fyraåriga mandattid stryks och bestämmelsen om antalet revisorer ändras så att bolaget som revisor skall ha lägst ett och högst tre registrerade revisionsbolag (§ 10, första stycket).

Bestämmelsen i andra stycket ändras så att styrelsen har rätt att utse särskild revisor även i samband med emission av teckningsoptioner eller konvertibler, vid överlåtelse av egna aktier mot annan betalning än pengar, minskning av aktiekapitalet eller reservfonden samt vid delning av aktiebolag (§ 10, andra stycket).
Bestämmelsen om att styrelsens ordförande eller, vid förfall för honom, annan ledamot som styrelsen därtill utsett, öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess genom omröstning ordförande valts utgår.
Bestämmelsen om att varje röstberättigad vid bolagsstämma får rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet utgår.
Bestämmelsen är inte nödvändig då den är införd i aktiebolagslagen.
Bestämmelsen om kallelse till bolagsstämma ändras så att kallelse till bolagsstämma alltid skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet (§ 13).
Punkt 10 Godkännande av styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
Förslaget behandlar ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare och innehåller i huvudsak följande.

Ersättningarna består av fast lön, rörliga komponenter i form av årligt incitament och långsiktigt incitament, pension och andra förmåner.

Ersättningar och andra anställningsvillkor för den verkställande direktören och koncernchefen beslutas av styrelsen baserat på rekommendationer från Kompensationskommittén. Ersättningar och andra anställningsvillkor för andra ledande befattningshavare godkänns av Kompensationskommittén.

Ericsson beaktar såväl global kompensationspraxis som praxis i respektive ledande befattningshavares hemland.

Den fasta lönen är fastställd med utgångspunkt från att den skall vara konkurrenskraftig. Den absoluta nivån är beroende av storleken av och komplexiteten i den aktuella befattningen samt den enskildes prestation.

Prestationen återspeglas speciellt i de rörliga komponenterna - både vad gäller den årliga och den långsiktiga incitamentsplanen. Målnivån för den årliga incitamentsplanen för ledande befattningshavare i Sverige är för närvarande ca 20 procent av den totala ersättningen (fast lön, årlig samt långsiktiga incitamentsplaner). Även den långsiktiga planen har en målnivå av ca 20 procent av den totala ersättningen. I båda fallen är utfallet relaterat till uppfyllelse av specifika verksamhetsmål.

Incitamentsdelarna är fastställda för att uppnå en total målnivå av ca 40 procent av den totala ersättningen och den återstående delen på ca 60 procent avser den fasta lönen, vilket enligt styrelsens bedömning är en rimlig balans mellan fasta och rörliga ersättningsdelar och gällande marknadspraxis för högre chefer.

För ledande befattningshavare i Sverige är den ömsesidiga uppsägningstiden sex månader. Vid uppsägning från företagets sida utbetalas ett avgångsvederlag uppgående till maximalt 18 månadslöner. Avgångsvederlaget reduceras med 50 procent av den lön eller motsvarande ersättning som den anställde skulle bli berättigad till från annat håll under den tid avgångsvederlag utbetalas från Ericsson.

Ericssons policy beträffande pension är att följa den praxis som tillämpas på den lokala marknaden i varje land. För ledande befattningshavare i Sverige tillämpas en premiebaserad plan för ålderspension utöver basplanerna på den svenska arbetsmarknaden.

Den grundläggande regeln är att andra förmåner som bolagsbil och läkarvårdsplaner skall vara konkurrenskraftiga på den lokala marknaden.

Avsteg från denna kompensationspolicy kan endast beslutas av styrelsen om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Punkt 11 Styrelsens förslag om a) inrättande av Långsiktig incitamentsplan 2006 och b) överlåtelse av egna aktier

Bakgrund
Då spar- och investeringsperioden i pågående Långsiktig incitamentsplan 2005 upphör under 2006, föreslår styrelsen att årsstämman 2006 fattar beslut om ett nytt program, Långsiktig incitamentsplan 2006.

För att kunna genomföra Långsiktig incitamentsplan 2006 föreslår styrelsen att högst 38 400 000 aktier av serie B skall kunna överlåtas till anställda inom Ericssonkoncernen, och därutöver att en del av aktierna även skall kunna överlåtas på Stockholmsbörsen för täckande av bland annat sociala avgifter. Bolagets nuvarande innehav av egna aktier täcker de aktier som behövs för Långsiktig incitamentsplan 2006.

Förslag
11 a) Långsiktig incitamentsplan 2006
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om inrättande av en Långsiktig incitamentsplan 2006 ("LTI 2006"), omfattande 38 400 000 aktier av serie B, bestående av tre delar (i) Aktiesparplan, (ii) Program för nyckelpersoner och (iii) Resultatmatchningsprogram, enligt i huvudsak nedanstående riktlinjer.

Aktiesparplan

a) Alla anställda inom Ericssonkoncernen, med undantag för vad som anges i punkt c) nedan, kommer att erbjudas deltagande i Aktiesparplanen.
b) Anställda som deltar i Aktiesparplanen kan spara upp till 7,5 procent av bruttolönen för köp av aktier av serie B på Stockholmsbörsen eller ADR på NASDAQ under en 12-månaders period från det att planen implementerats. Verkställande direktören kan spara upp till 9 procent av bruttolönen. Om de köpta aktierna behålls av den anställde under tre år från dagen för investeringen och anställningen inom Ericssonkoncernen fortsätter under den tiden, kommer den anställde att tilldelas ett motsvarande antal aktier av serie B eller ADR vederlagsfritt.
c) c) Deltagande i LTI 2006, oavsett om det gäller enbart Aktiesparplanen, eller också i Programmet för nyckelpersoner eller i Resultatmatchningsprogrammet, förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser. Styrelsen skall emellertid ha rätt, men ej skyldighet, att införa en alternativ kontantplan för nyckelpersoner i sådana jurisdiktioner där tidigare nämnda förutsättningar ej uppfylls. Sådan alternativ kontantplan skall, så långt som är praktiskt möjligt, motsvara villkoren för nyckelpersoner under LTI 2006.
Program för nyckelpersoner och Resultatmatchningsprogram
d) Tre kategorier av anställda (nyckelpersoner, högre chefer och ledande befattningshavare) kommer, utöver ordinarie matchning med en aktie i ovan beskriven Aktiesparplan, erbjudas ytterligare matchningsaktier vederlagsfritt inom Programmet för nyckelpersoner (upp till 6 040 nyckelpersoner) respektive Resultatmatchningsprogrammet (upp till 170 högre chefer samt upp till 49 ledande befattningshavare samt verkställande direktören).
e) Om aktierna som köpts i enlighet med Aktiesparplanen av en anställd som anges i punkt d) ovan, behålls av den anställde i tre år från investeringen och anställningen inom Ericssonkoncernen fortsätter under den tiden, kommer den anställde att ha rätt till vederlagsfri matchning av aktier, utöver ordinarie matchning, enligt följande:

Högst 6 040 nyckelpersoner erhåller ytterligare en matchningsaktie för varje inköpt aktie.
Högst 170 högre chefer kan få rätt till ytterligare resultatmatchning av upp till fyra matchningsaktier för varje inköpt aktie.
Högst 49 ledande befattningshavare kan få rätt till ytterligare resultatmatchning av upp till sex matchningsaktier för varje inköpt aktie.
Verkställande direktören kan få rätt till ytterligare resultatmatchning av upp till åtta matchningsaktier för varje inköpt aktie.

f) Villkoren för ytterligare resultatmatchning för högre chefer och ledande befattningshavare baseras på en genomsnittlig årlig procentuell ökning av vinst per aktie* mellan 1 juli 2006 och 30 juni 2009, med vinst per aktie för tredje och fjärde kvartalen 2005 jämte första och andra kvartalen 2006 som utgångspunkt. Maximalt antal resultatmatchningsaktier (dvs fyra aktier, sex aktier, respektive åtta aktier) kommer att tilldelas om den genomsnittliga årliga ökningen av vinst per aktie är lika med eller över 15 procent. Ingen tilldelning av matchningsaktier kommer att ske om den genomsnittliga årliga ökningen av vinst per aktie är lika med eller mindre än 3 procent. Matchningen av aktier vid en genomsnittlig årlig ökning av vinst per aktie mellan 3 och 15 procent är linjär.
g) Innan antalet resultataktier som skall matchas enligt punkt e) ovan slutligen bestäms, skall styrelsen pröva om resultatmatchningen är rimlig i förhållande till bolagets finansiella resultat och ställning, förhållanden på aktiemarknaden och i övrigt, samt om styrelsen bedömer att så inte är fallet, reducera antalet resultataktier som skall matchas till det lägre antal aktier som styrelsen bedömer som lämpligt.

* Vinst per aktie beräknas genom att dividera Ericssonkoncernens rapporterade nettoresultat med det genomsnittliga antalet utestående aktier under perioden.

För att kunna genomföra LTI 2006 enligt ovan, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om överlåtelse av egna aktier enligt följande.

Förslag
11 b) Överlåtelse av egna aktier
a) Högst 38 400 000 aktier av serie B skall kunna överlåtas.
b) Rätt att förvärva aktier skall tillkomma sådana personer inom Ericssonkoncernen som omfattas av villkoren för LTI 2006. Vidare skall dotterbolag inom Ericssonkoncernen äga rätt att vederlagsfritt förvärva aktier, varvid sådana dotterbolag skall vara skyldiga att omgående vederlagsfritt överlåta aktier till sina anställda som omfattas av LTI 2006.
c) Rätt att erhålla aktier skall tillkomma den anställde under den tid som den anställde har rätt att erhålla aktier enligt villkoren för LTI 2006, dvs under tiden från november 2006 till och med november 2010.
d) Anställd som omfattas av villkoren för LTI 2006 skall, under vissa förutsättningar, erhålla aktier av serie B vederlagsfritt.
e) Vidare skall bolaget äga rätt att, före årsstämma 2007, överlåta högst 6 600 000 aktier av serie B av innehavet om 38 400 000 aktier av serie B, i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter. Överlåtelse av dessa aktier skall ske på Stockholmsbörsen till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet för aktien.

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och grunden för överlåtelseprisets beräknande är följande:

Överlåtelsen av egna aktier utgör en del av genomförandet av LTI 2006. Styrelsen anser det vara till fördel för bolaget och dess aktieägare att anställda är aktieägare i bolaget.

Grunden för beräkningen av överlåtelsepriset framgår av styrelsens förslag under tillämpliga punkter ovan.

Majoritetskrav
Stämmans beslut om inrättandet av LTI 2006 enligt punkt 11 a) ovan och överlåtelse av egna aktier enligt punkt 11 b) ovan skall fattas som ett "paket". Således skall majoritetsreglerna i Aktiebolagslagens 16:e kapitel tillämpas, innebärande att aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna måste rösta för "paketet".

Punkt 12 Styrelsens förslag om överlåtelse av egna aktier med anledning av besluten om Globalt Aktieincitamentsprogram 2001, Aktiesparplan 2003, Långsiktig Incitamentsplan 2004 och Långsiktig Incitamentsplan 2005

Bakgrund
Den ordinarie bolagsstämman 2001 beslutade om överlåtelse av egna aktier på börs i samband med införande av ett Globalt Aktieincitamentsprogram. Beslutet innefattade bl a rätt till överlåtelse av högst 31 000 000 aktier av serie B, i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter, som kunde uppkomma i samband med programmet.

Den ordinarie bolagsstämman 2003 beslutade om överlåtelse av egna aktier på börs i samband med Aktiesparplan 2003. Detta beslut innefattade bland annat rätt till överlåtelse av högst 26 000 000 aktier av serie B, i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter, som kunde uppkomma i samband med planen.

Den ordinarie bolagsstämman 2004 beslutade om överlåtelse av egna aktier på börs i samband med Långsiktig Incitamentsplan 2004. Beslutet innefattade bland annat rätt till överlåtelse av högst 4 900 000 aktier av serie B, i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter, som kunde uppkomma i samband med planen.

Den ordinarie bolagsstämman 2005 beslöt om överlåtelse av egna aktier på börs i samband med Långsiktig Incitamentsplan 2005. Beslutet innefattade bland annat rätt till överlåtelse av högst 7 800 000 aktier av serie B, i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter, som kunde uppkomma i samband med planen.

Beslut om rätt att överlåta aktier på börs i samband med Globalt Aktieincitamentsprogram har därefter upprepats vid de ordinarie bolagsstämmorna 2002, 2003, 2004 och 2005, vad gäller Aktiesparplan 2003 vid ordinarie bolagsstämma 2004 och 2005 samt, vad gäller Långsiktig Incitamentsplan 2004 vid ordinarie bolagsstämma 2005.

Till och med den 15 februari 2006 hade, i enlighet med ovan nämnda beslut om överlåtelse av totalt 69 700 000 aktier, överlåtits 6 497 830 aktier av serie B.

Förslag
Styrelsen föreslår i anledning härav att årsstämman fattar beslut om att bolaget ska äga rätt att, före årsstämman 2007, överlåta högst 63 202 170 aktier av serie B i bolaget, eller det lägre antal aktier av serie B som per den 10 april 2006 kvarstår av de ursprungliga sammanlagt 69 700 000 aktierna, i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter, som kan uppkomma till följd av bolagets Globala Aktieincitamentsprogram 2001, Aktiesparplan 2003, Långsiktig Incitamentsplan 2004 och Långsiktig Incitamentsplan 2005. Sådan överlåtelse av aktier ska ske på Stockholmsbörsen till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Majoritetskrav
Stämmans beslut om överlåtelse av egna aktier kräver enligt aktiebolagslagen att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna röstar för förslaget.

Årsredovisningen 2005 och fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 8-12 sänds till den aktieägare som begär det. Årsredovisningen och fullständiga förslag finns också tillgängliga på bolagets hemsida www.ericsson.com/investors senast fredagen den 24 mars 2006.

Stockholm i mars 2006
STYRELSEN