Lilla Edets kommun

Framtidens Lilla Edet

Evenemang

21
NOV
Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet
 
Inbjudan till medborgardialog kring kommunens översiktsplanering samt natur- och kulturarv. Lilla Edets kommun är mitt uppe i arbetet med sin översiktsplanering. Som ett led i detta upprättas planer för kommunens natur- och kulturarv. Hos kommuninvånarna finns stor kunskap om vad som är viktigt i den egna hembygden. Det kan exempelvis gälla historien med sin avtryck i form av fornlämningar, hus och öppna landskap eller särskilda identitets- och upplevelsevärden kopplade till olika platser eller företeelser. För att få en bättre överblick i översiktsplanearbetet och över vad som är värt att slå vakt om inför framtiden vill kommunen tillsammans med Länsstyrelsen och Regionmuseum Västra Götaland bjuda in till dialog i dessa frågor. Tanken är att vid ett upptaktsmöte bilda olika dialoggrupper som skall arbete med ovanstående frågor. Program Inledning och presentation Översiktsplanens roll och betydelse i samhällsplaneringen Vad säger lagen? Gällande översiktsplan ÖP 93 Pågående planering och byggnation Bebyggelseutveckling - utveckla/bevara Vad är lämpligt att ta med i översiktsplanen K-märkt i Lilla Edet. Vad vet vi idag? Genomgång av befintliga kulturhistoriska kunskapsunderlag. Pågående arbete med Naturvårdsplanen i kommunen Inbjudan samt anmälan OBS! Anmälan skall vara inne senast 14 november (pdf-dokument): http://www.lillaedet.se/archive/kommunstyrelsen/medborgardialog.pdf