Landstinget Kronoberg

Grepp för jämställd sjukvård

Evenemang

08
NOV
Kronobergsrummet, Ingelstadsvägen 9 i Växjö
  -
Ytterligare information: Uppdragsstrateg Jessika Andersen, tel 0470-58 76 85, mobil 0709-84 43 80 Vuxenutskottets genusgrupp: Agneta Eriksson (v), 0705-59 19 68, Jan-Olof Franzén (m) 0478-210 37, Anna Storbjörk (s) 0701-49 34 16 Tid: Onsdag den 8 november kl 12.00 Plats: Kronobergsrummet, Ingelstadsvägen 9 i Växjö Vuxenutskottets genusgrupp vill att Landstinget Kronoberg aktivt ska arbeta för en jämställd vård som möter individens behov. Statistik visar att män och kvinnor har olika behov av vård och söker vård i olika omfattning. Generellt har män högre dödlighet i alla åldrar och därmed lägre medellivslängd än kvinnor. Kvinnor har högre sjukskrivningstal och sämre psykiskt välbefinnande. Det finns statistik som visar att män och kvinnor i vissa fall behandlas olika. Samtidigt saknas kunskap om könsrelaterade skillnader när det t ex gäller läkemedelsbehandling. Kvinnor rapporterar oftare biverkningar och drabbas oftare av läkemedelsrelaterad sjuklighet än män. – Genus är inte ett enkelt begrepp att förhålla sig till. Det finns skillnader i den vård som ges till män och kvinnor. De skillnaderna kan både kan vara rättvisa och orättvisa, säger Agneta Eriksson (v) som är en av ledamöterna i vuxenutskottets genusgrupp. Det är viktigt att alla är medvetna om att det kan vara så och reflekterar över hur våra egna föreställningar om manligt och kvinnligt påverkar hur vi bemöter och behandlar olika patienter. Det behövs mer kunskap och mer av könsuppdelad uppföljning av vårdens resultat. Det är också viktigt att inte enbart titta på manligt och kvinnligt. Genus kan även innefatta sociala faktorer som t ex utbildning, ekonomi vilket kan påverka det bemötade och behandling som patienten får. Det krävs en ödmjuk inställning i mötet med patienten där man ser individens behov. Välkomna! Ingrid Persson Informationschef Tel 0470-58 86 38, mobil 0709-84 47 01