Länsstyrelsen i Uppsala län

Inbjudan till information om Länsstyrelsens nya uppdrag

Evenemang

29
AUG
Park Inn, Storgatan 30, Uppsala
  -
Integration - ett Uppsala län för alla Uppdraget Länsstyrelsen har sedan den 1 juli 2007 uppdraget - att verka för att det finns beredskap och kapacitet hos kommunerna i ett län att ta emot skyddsbehövande personer som beviljats uppehållstill-stånd, - med utgångspunkt i Migrationsverkets bedömning av behov av platser skall Länsstyrelsen överlägga med kommunerna om flyktingmottagandet i ett län och inge beslutsunderlag om detta till Migrationsverket, - samt vara ansvarig för uppföljning av introduktionen i länet. Länsstyrelsen har även uppdraget att hålla samman de regionala överenskommelserna samt medverka till att lokala överenskommelser sluts. Regeringens vårproposition innehåller en stark satsning på integration och flyktingmottagande. Sammanlagt anslår regeringen drygt 3,6 miljarder kronor i ett särskilt integrationspaket. Syftet är att underlätta för nyanlända att snabbt komma in på arbetsmarknaden i stället för att hamna i bidragsberoende. Synen på integrationsarbetet är en nyckelfråga som blir avgörande för vår välfärd och förutsättning för ett väl fungerande näringsliv och därmed också ett hållbart samhälle. Integration är en ömsesidig process som sker i mötet mellan människor med olika bakgrund. Mötet präglas av respekt oavsett likheter och olikheter. Att häva utanförskapet, bryta vanmakten och bejaka integrationen är en av regionens största utmaningar. Arbete, bostad och språkundervisning behöver utvecklas i samverkan mellan länets kommuner och mellan kommunerna och staten. Anders Björck Landshövding Program Den 29 augusti Park Inn, Storgatan 30, Uppsala 09.30 Samling med kaffe 10.00 Inledning av Landshövding Anders Björck 10.10 ”Kraftfull integrationssatsning med jobbfokus” Statssekreterare Christer Hallerby, Integrations- och jämställdhetsdepartementet 10.45 ”Mottagandet – Hur lyckas vi?” Sam Yildirim, utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Stockholm 11.45 Vårt nya uppdrag Birgitta Forsberg, integrationssamordnare, Länsstyrelsen 12.15 Avslutning med lunch Anmälan görs till Gunilla Norström, 018 19 53 10, guno@c.lst.se senast den 17 augusti Välkomna!