Justitiedepartementet

Inbjudan till pressinformation: Ett nytt grundlagsskydd för tryck- och yttrandefriheten?

Evenemang

15
NOV
Pressrummet, Rosenbad
 
Den 15 november 2006 överlämnar Tryck- och yttrandefrihetsberedningen sitt debattbetänkande "Ett nytt grundlagsskydd för tryck- och yttrandefriheten? Tryck- och yttrandefrihetsberedningen inbjuder till debatt" (SOU 2006:96) till justitieminister Beatrice Ask. Tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) ger i dag ett särskilt grundlagsskydd åt yttrandefriheten när den utövas i maskinellt framställda skrifter respektive radio, TV och vissa databaser samt cd- och dvd-skivor och andra s.k. tekniska upptagningar. TF och YGL bygger på principerna om etableringsfrihet, förbud mot censur och hindrande åtgärder, ensamansvar med meddelarskydd, särskild brottskatalog och särskild rättegångsordning. Vid en internationell jämförelse utgör TF och YGL ett unikt detaljerat skydd för yttrandefriheten på grundlagsnivå. TF:s och YGL:s teknikberoende har kritiserats därför att det medför en viss risk för att masskommunikation med ny teknik faller utanför grundlagsskyddet. Regleringen är också komplicerad och gränsdragningsproblem kan uppkomma. Teknikberoendet innebär emellertid även fördelar i form av skydd mot godtycke vid bedömningen av om grundlagsskydd föreligger och möjlighet att upprätthålla de tryck- och yttrandefrihetsrättsliga principerna. Tryck- och yttrandefrihetsberedningen har till uppdrag att behandla frågan om det mot bakgrund av den tekniska och mediala utvecklingen är möjligt att behålla dagens teknikberoende grundlagsreglering. Som underlag för en bred diskussion om huruvida ett nytt grundlagsskydd för tryck- och yttrandefriheten behövs i Sverige och hur detta i så fall bör utformas presenterar Tryck- och yttrandefrihetsberedningen tre lagtextalternativ. Beredningen tar inte ställning för något av alternativen utan redovisar endast för- och nackdelar med dem. Två av alternativen innebär att TF och YGL upphävs och att yttrandefriheten skyddas enbart genom artikel 10 i Europakonventionen, regeringsformens (RF:s) allmänna regler om yttrandefriheten och en ny bestämmelse i RF respektive ett helt nytt kapitel i RF som båda gäller yttrandefriheten i medierna. Det tredje alternativet innebär att TF och YGL läggs samman till en ny yttrandefrihetsgrundlag och att vissa materiella ändringar görs, bl.a. införs en s.k. stencilregel för tekniska upptagningar för att komma till rätta med vissa tillämpningsproblem med dagens grundlagsregler. Tid och plats: Tid: Onsdagen den 15 november kl. 14.45 Plats: Pressrummet, Rosenbad Kontakt: Ordförande Justitierådet Göran Regner Telefon 08-617 64 63 Sekreterare Hovrättsassessorn Katarina Rikte Telefon 040-35 58 49, 070-35 58 410