Justitiedepartementet

Inbjudan till presskonferens om mänskliga rättigheter

Evenemang

14
MAR
Pressrummet, Rosenbad 4, Stockholm
 
Regeringen har fattat beslut om en nationell handlingsplan för mänskliga rättigheter(MR. Planen innehåller drygt 130 åtgärder för att främja mänskliga rättigheter. I morgon, tisdagen den 14 mars, presenteras handlingsplanen på en presskonferens. På presskonferensen medverkar demokratiminister Jens Orback och Elisabeth Abiri, föreståndare för studiet av mänskliga rättigheter vid Göteborgs universitet. Presslegitimation erfordras Välkommen! Fakta Diskriminering är Sveriges största MR-problem. Trots en aktiv politik mot diskriminering har människor med utländsk bakgrund svårt att få jobb, komma in på krogen och till och med att få bostad. Romer kommer ofta inte ens in på badhus, camping eller hotell. Handlingsplanen fokuserar därför på åtgärder mot diskriminering, bland annat icke-diskrimineringsstrategier för statliga myndigheter och insatser mot diskriminering i statligt ägda bolag. De statligt ägda bolagen ska vara ett föredöme. Vidare avser regeringen bland annat att: - Besluta om en förordning om icke-diskrimineringsvillkor i offentliga upphandlingar - Undersöka möjligheten att förena bidrag till föreningslivet med krav på icke-diskriminering. - Utarbeta en plan mot könsdiskriminerande löneskillnader - Införa förbud mot diskriminering på grund av ålder i arbetslivet - Genomföra särskilda åtgärder för att stärka romernas situation. Skolverket ska bland annat undersöka romska barns utbildningssituation. Bakgrunden är att alltför många romska barn inte fullgör sin skolgång. Planen omfattar också en rad andra rättighetsfrågor. Regeringen avser bland annat att: - Kartlägga våld mot funktionshindrade - Särskilt stödja våldsutsatta kvinnor med funktionshinder - Genomföra en satsning för att öka det demokratiska deltagandet - Ge myndigheter inom rättsväsendet (polisen, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket) i uppdrag att fortsätta sitt arbete mot våld mot kvinnor bland annat i avsikt att öka lagföringen Delegation för mänskliga rättigheter För första gången skapas ett organ i Sverige med generellt uppdrag att främja de mänskliga rättigheterna: Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige kommer att verka under 2006-2009. Ordföranden presenteras vid presskonferensen. Förutom att arbeta mot myndigheter, kommuner och landsting kommer delegationen att sprida information om MR till allmänheten, särskilt till unga och till marginaliserade grupper. Tid och plats: Tid: Tisdagen den 14 mars klockan 10.30 Plats: Pressrummet, Rosenbad 4, Stockholm Kontakt: Olle Eriksson Pressekreterare 08-405 57 96 0702-71 66 18 olle.eriksson@justice.ministry.se Anna-Karin Lindblom Ämnessakkunnig 08-405 14 92