Broström AB

Inbjudan tilll ordinarie bolagsstämma (Årsstämma) i Broström AB

Evenemang

03
MAY
Lorensbergsteatern, Göteborg
 
Aktieägarna i Broström AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) onsdagen den 3 maj 2006, kl 17.00 i Lorensbergsteatern, Göteborg. Inregistrering börjar kl 16.00. RÄTT ATT DELTAGA I STÄMMAN Rätt att deltaga i stämman har den aktieägare som dels är registrerad i den utskrift av aktie-boken som görs den 26 april 2006, dels senast den 26 april 2006 kl 16.00 till bolaget har anmält sin avsikt att deltaga. Det antal biträden aktieägaren önskar medtaga (högst två) skall anmälas inom samma tid. REGISTRERING I AKTIEBOKEN Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos VPC AB onsdagen den 26 april 2006. Aktieägaren måste i god tid före denna dag begära att förvaltaren ombesörjer omregistrering. ANMÄLAN Aktieägare, som önskar deltaga i bolagsstämman skall senast onsdagen den 26 april 2006, kl 16.00, anmäla detta till bolaget under adress: Broström AB, 403 30 Göteborg. Anmälan kan också ske per telefon 031-61 61 17, fax 031-711 80 30, e-post bolagsstamma@brostrom.se eller via hemsidan, www.brostrom.se. Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. OMBUD M M Aktieägare kan låta sig företrädas av annan person genom skriftlig dagtecknad fullmakt. Om fullmakt utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. För att underlätta inregistreringen vid stämman bör fullmakter i original, registreringsbevis och andra behörig-hetshandlingar vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 26 april 2006. Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid bolagsstämman medföra högst två biträden. Biträde åt aktieägare får vid bolagsstämman medföras endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som ovan anges för anmälan om aktieägares deltagande. DAGORDNING 1 Stämmans öppnande. 2 Val av ordförande vid stämman. 3 Upprättande och godkännande av röstlängd. 4 Godkännande av dagordning. 5 Val av en eller två justeringsmän. 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7 a) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncern¬redovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2005. b) Verkställande direktörens anförande. c) Styrelseordförandens redogörelse för styrelsearbetet, härunder redovisning av arbetet i ersättningsutskottet och revisionsutskottet. 8 a) Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balans¬räkningen samt fastställande av avstämningsdag. c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 9 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter som skall utses av bolagsstämman. 10 Fastställande av arvode till styrelsen och revisorer. 11 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 12 Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och avyttring av egna aktier. 13 Beslut om förändring i bolagsordningen enligt nya Aktiebolagslagen 2005:551. 14 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission. 15 Stämmans avslutande. Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och är verksamt inom två områden: Shipping och Marine & Logistics Services. Broströms huvudkontor finns i Göteborg.