Diosentic Systems AB

Information om uppföljning av Barn och Unga för kommunerna i Jönköpings län

Evenemang

09
OCT
Science Park, Regionförbundet i Jönköpings län
  -
Presentation av bakgrund, drivkrafter, uppföljningsverktyget dioevidence, uppföljningsmodulen UBU-VB - Uppföljning av Insatser för Barn och unga (Vård och boende). Demo av uppföljningsverktyget samt viktigaste punkterna i arbetet kring implementering av modellen och verktyget. Modulen UBU-VB består av 96 frågor för uppföljning av vård och boende som gäller barn/ungdomar. Frågorna besvaras av socialsekreterare, barnet/ungdomen och vårdnadshavaren efter avslutad placering. Frågorna ställs vid ett eller flera avslutande uppföljningssamtal med barnet/ungdomen och vårdnadshavaren, var för sig. Svaren lagras anonymt i en nationell databas åtkomlig av socialsekreterare i alla deltagande kommuner. Det är endast resultatet på aggregerad nivå som kan analyseras. Enskilda svar från en specifik uppföljning kan inte följas upp. Syftet med UBU-VB är att socialsekreterare skall kunna dela med sig av sin egen, barnet/ungdomens och vårdnadshavarens erfarenhet och uppfattning av en viss placering med en specifik bakgrund. Detta gör att man på nationell nivå kan ta tillvara på erfarenheter från tidigare placeringar, och även kunna påverka kommande placeringar med dessa erfarenheter. Detta arbetssätt lägger nu grunden till en evidensbaserad erfarenhetsbank. Analyser görs i realtid. Detta innebär att alla deltagande kommuner har tillgång till samtliga svar i samma stund som socialsekreteraren har avslutat inmatningen av en enkät och sparat denna. När man gör analyser kan man i stapelform se svaren på alla frågor (för alla deltagande kommuner). Man kan även göra korskopplingar mellan två frågor för att se hur svaren för en viss fråga byggs upp av svaren på en annan fråga, t.ex. "åldersfördelningen för pojkar" och "åldersfördelningen på flickor" eller "Orsak till placering för ett specifikt lagrum". Man kan även se betygslistor med medelbetyg för alla betygsfrågor fördelade på de olika bakgrundsfrågorna. T.ex. "Hur bra uppfattas respektive behandlingshem att vara på att hjälpa till med skolarbete." eller "Hur förändrades barnets/ungdomens psykiska hälsa beroende på vilken diagnos barnet har. Valfria filtreringar kan göras för att välja ut ett visst typ av svar för vidare analyser. T.ex. om man bara vill studera "pojkar" som är "äldre än 15 år" med diagnosen "autism".