Protect Data AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Evenemang

06
APR
Bolagets lokaler på Humlegårdsgatan 14, 6 tr. i Stockholm.
 
Aktieägarna i Protect Data AB (publ) (”PDAB”) kallas härmed till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) torsdagen den 6 april 2006, kl. 17.00. Plats: Bolagets lokaler på Humlegårdsgatan 14, 6 tr. i Stockholm. ANMÄLAN Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska: -dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 31 mars 2006; -dels anmäla sitt deltagande hos PDAB under adress: Protect Data AB, att: Adam Leismark, Box 5376, 102 49 Stockholm; per telefax: 08-459 54 10; per telefon: 08-459 54 00; eller per e-post: arsstamma@protectdata.com, senast fredagen den 31 mars 2006, kl. 16.00. Vid anmälan ska uppges namn och person- eller organisationsnummer samt gärna adress och telefonnummer. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till stämman ska dessa anmälas hos PDAB enligt ovan. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB. Sådan registrering ska vara verkställd fredagen den 31 mars 2006 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.