Effnet AB

Kallelse till årsstämma

Evenemang

26
APR
Alviksstrand, Bromma
 
Aktieägarna i Effnet Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 april 2006 kl. 16.00 på Gustafs konferenscenter, Gustavslundsvägen 151 G, Alviksstrand, Bromma. Vägbeskrivning återfinns på bolagets hemsida www.effnetholding.se. Rätt att delta i bolagsstämman Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 20 april 2006, dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast torsdagen den 20 april 2006 kl. 16.00. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn och måste därför i god tid före avstämningsdagen den 20 april 2006 begära sådan omregistrering hos förvaltaren. Anmälan om deltagande i bolagsstämman Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske enligt något av följande alternativ. Genom brev på adress Effnet Holding AB, Box 15040, 167 15 Bromma, per telefon 08-564 605 50, per telefax 08-564 605 60 eller per e-post till: krister.moberger@effnet.com. Vid anmälan skall uppges namn och personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovanstående adress. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av dagordningen 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 7. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter med eventuella suppleanter 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna 12. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter samt eventuella suppleanter 13. Förslag till ändringar i bolagsordningen 14. Förslag till bemyndigande I 15. Förslag till bemyndigande II 16. Förslag till optionsprogram innefattande emission av teckningsoptioner 17. Övriga frågor 18. Stämmans avslutande Förslag till beslut Disposition beträffande bolagets resultat (punkt 8) Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret 2005 inte lämnas. Val av styrelse m m (punkt 10-12) Aktieägare som företräder mer än 23 procent av aktiekapital och röstetal föreslår omval av de nuvarande styrelseledamöterna Magnus Ryde, Göran E. Larsson och Hans Runesten samt att styrelsearvode skall utgå med ett årligt belopp om 400.000 kronor. Magnus Ryde föreslås bli omvald till styrelseordförande. Styrelseledamoten Svante Carlsson har avböjt omval. Förslag till ändringar i bolagsordningen (punkt 13) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändringar i bolagsordningen i syfte att anpassa bolagsordningen till den nya aktiebolagslagen. Styrelsens förslag innebär i huvudsak att bestämmelsen om akties nominella belopp ersätts med bestämmelse om ett lägsta och högsta antal aktier i bolaget, att aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållanden fem vardagar före stämman, att kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet samt vissa ändringar av redaktionell karaktär. Förslag till bemyndigande I (punkt 14) Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som skall kunna emitteras skall sammanlagt uppgå till högst 12.000.000. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att resa rörelsekapital till marknadsmässiga villkor samt att möjliggöra nyemission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. Om nyemission genomförs utan företrädesrätt skall emissionskursen nära ansluta till kursen för bolagets aktie på Nya Marknaden vid tidpunkten för nyemissionen. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kommer de nyemitterade aktierna utgöra ca 9,9 procent av aktiekapitalet. Förslag till bemyndigande II (punkt 15) Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som skall kunna emitteras skall sammanlagt uppgå till högst 25.000.000. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att genomföra företagsförvärv helt eller delvis genom emission av finansiella instrument. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kommer de nyemitterade aktierna utgöra ca 18,7 procent av aktiekapitalet. Förslag till optionsprogram innefattande emission av teckningsoptioner (punkt 16) Styrelsen föreslår att bolagsstämman antar ett optionsprogram enligt följande riktlinjer. Bolaget föreslås emittera högst 4.000.000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie i bolaget till en kurs motsvarande 125 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Nya Marknaden under perioden 27 april - 4 maj 2006. Teckningsoptionerna skall utnyttjas senast den 30 april 2009. Därutöver skall lösen kunna ske av en tredjedel av antalet optioner varje år under löptiden. Koncernens anställda skall erbjudas att efter eget val och fördelning förvärva teckningsoptioner till marknadspris bestämt enligt Black & Scholes värderingsformel (värdepappersbeskattade optioner) och att vederlagsfritt erhålla ej överlåtbara köpoptioner kopplade till anställningens fortbestånd (personaloptioner). I den del av optionsprogrammet som avser personaloptioner emitteras teckningsoptionerna till ett helägt dotterbolag som ställer ut köpoptioner till de anställda med motsvarande villkor som för teckningsoptionerna. För täckande av bolagets skyldighet att erlägga sociala avgifter på vinst vid utnyttjande av personaloptionerna samt andra kostnader avsätter och behåller bolaget en teckningsoption för varje tretal utställda personaloptioner. Dessa teckningsoptioner kan säljas till täckning av de sociala avgifterna och andra kostnader. Antalet emitterade teckningsoptioner uppgår till högst 4.000.000, vilket innebär att högst 3.000.000 personaloptioner kan ställas ut. Fördelningen av optioner skall beslutas av styrelsen, varvid bland annat den anställdes lönenivå, erfarenhet och position inom företaget skall beaktas. Styrelsen skall med tillämpning av ovan angivna riktlinjer besluta om övriga villkor för optionsprogrammet, vilket skall inkludera möjlighet för styrelsen att besluta att låta bolaget behålla teckningsoptioner för senare tilldelning samt att inom ramen för det totala antalet optioner ställa ut nya personaloptioner till ersättande av sådana optioner som upphört på grund av villkoret om bibehållen anställning. Om samtliga 4.000.000 teckningsoptioner utnyttjas inom ramen för optionsprogrammet kommer utspädningen av aktiekapitalet att motsvara knappt 3,6 procent. Syftet med optionsprogrammet är att förstärka de anställdas intresse för koncernens verksamhet och synliggöra sambandet mellan anställningsförmåner och bolagets resultatutveckling. För giltigt beslut om antagande av optionsprogrammet erfordras att beslutet biträds av aktieägare som företräder minst nio tiondelar av såväl de avgiva rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Övrigt Årsredovisningen för räkenskapsåret 2005 hålls tillgänglig hos bolaget på adress Gustavslundsvägen 151 G, 167 15 Bromma från och med den 12 april 2006 och skickas till aktieägare som så begär och uppger sin adress. Styrelsens fullständiga förslag till ändringar i bolagsordningen, beslut om bemyndigande och optionsprogram kommer att hållas tillgängligt hos bolaget senast två veckor före bolagsstämman och skickas elektroniskt eller per post till de aktieägare som kontaktar bolaget. Förslaget kommer även att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.effnetholding.se. Stockholm i mars 2006 Effnet Holding AB (publ) Styrelsen Om Effnetkoncernen Effnetkoncernen består av moderbolaget Effnet Holding AB (publ), www.effnetholding.se, som är noterat på Nya Marknaden i Sverige (symbol EFFN), och de två helägda dotterbolagen Factum Electronics AB och Effnet AB. Factum Electronics AB, www.factum.se, utvecklar och säljer komponenter och system för digital radio, DAB, och digital multimedia, DMB, samt komponenter för digitalt stereoljud i TV-utsändningar, NICAM. Effnet AB, www.effnet.com, utvecklar och säljer programvaran Header Compression som ökar effektiviteten, hastigheten och tillförlitligheten för IP-trafik i mobila, fasta och satellitbaserade nätverk.