ScanMining AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Evenemang

12
MAY
Park Inn Citykonferens, Norra Slottsgatan 6, 4 tr, Gävle.
 

Aktieägarna i ScanMining AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 12 maj 2006, klockan 16.00, på Park Inn Citykonferens, Norra Slottsgatan 6, 4 tr, Gävle.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

dels vara införd i den av VPC förda aktieboken den 5 maj 2006,
dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 8 maj 2006, klockan 12.00 under adress: ScanMining AB (publ), Stabburvägen 8, 920 72 Blattnicksele, per telefon 0952-539 00, per fax 0952-539 10 eller per e-mail info@scanmining.se.

I anmälan bör uppges adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 5 maj 2006 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd hos VPC senast den 5 maj 2006.

Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas före bolagsstämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden bör göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

Ärenden

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. VD:s redogörelse för verksamheten
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut:
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
11. Val av styrelse
12. Val av nomineringskommitté, ersättningskommitté och information om revisionskommitté.
13. Ändring av bolagsordning
14. Övriga frågor
15. Avslutande av bolagsstämman

Förslag till beslut

Punkt 9 b) Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten om 67 416 268 kronor överförs i ny räkning.

Punkt 10. ScanMinings ersättningskommitté, bestående av Jan Petterson Swelandia International AB, Reidar Östman R Östman Invest AB, samt Birger Lövgren, VD Länsförsäkringar Gävleborg föreslår ett styrelsearvode om totalt 800 000 kronor, varav 200 000 kronor skall utgå till styrelsens ordförande och övriga 600 000 fördelas mellan de ledamöter som inte är anställda i bolaget med 100 000 kronor vardera. Revisorsarvode föreslås utgå enligt skälig kostnadsräkning.

Punkt 11. Beträffande val av styrelse föreslår ScanMinings nomineringskommitté, som består av Jan Petterson Swelandia International AB, Reidar Östman R Östman Invest AB, samt Birger Lövgren VD Länsförsäkringar Gävleborg:
· 8 ledamöter och inga suppleanter
· Omval föreslås av ledamöterna Jan Pettersson, Olle Widigsson, Bengt Nordin, Reidar Östman, Harald Meinhardt, Christer Olson och Nils-Erik Marinder.
· Nyval föreslås av ledamoten Henning Skovlund.

Punkt 12. Beträffande val av nomineringskommitté föreslår nomineringskommittén omval av Jan Pettersson, Swelandia International AB, Reidar Östman, R Östman Invest AB och nyval av Bengt Nordin.

Beträffande val av ersättningskommitté föreslår ScanMinings nomineringskommitté omval av Jan Pettersson, Swelandia International AB, Reidar Östman, R Östman Invest AB och nyval av Bengt Nordin.

Det är styrelsens avsikt att, på samma sätt som under föregående räkenskapsår, tillsätta en revisionskommitté så snart styrelsen har konstituerats.

Punkt 13. Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras i anledning av ikraftträdandet av den nya aktiebolagslagen (2005:551). Utöver vissa ändringar av formell karaktär föreslås bolagsordningen ändras i följande avseenden:

§ 4: Nuvarande lydelse ersätts med följande: "Antalet aktier skall vara lägst 60.000.000 stycken och högst 240.000.000 stycken.".

§ 9, första stycket: Uttrycket "och/eller annan rikstäckande dagstidning" stryks på förekommande ställen. I andra stycket av samma paragraf ersätts "tio dagar" med "fem vardagar".

§ 11: Nuvarande lydelse utgår ur bolagsordningen.

En ny § 12 införs vilken ger styrelsen möjlighet att insamla fullmakter inför bolagsstämma på bolagets bekostnad.

Det antecknas att ett giltigt beslut enligt ovanstående förslag förutsätter biträde av aktieägare med mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Handlingar till stämman

Fullständigt förslag enligt punkten 13 ovan, liksom redovisningshandlingar och revisionsberättelse, kommer att hållas tillgängliga hos bolaget minst två veckor före bolagsstämman. Dessa handlingar skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

_____________________

Gävle i april 2006

ScanMining AB (publ)
Styrelsen