Novotek Sverige AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Evenemang

11
MAY
Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7A, 211 20 Malmö
 

Aktieägarna i NOVOTEK AB (publ), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 maj 2006 klockan 17.00 på Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7A, 211 20 Malmö. Lokal: Separaten.

Deltagande i stämman
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:
- vara införd i den av VPC AB förda aktieboken den 5 maj
- anmäla sin avsikt att delta i stämman senast den 4 maj kl 12.00

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd senast den 5 maj 2006.

Anmälan om deltagande i stämman kan göras till bolaget på följande sätt: per telefon 040-6718900, per fax 040-947617, per post Novotek AB, Box 16014, 200 25 Malmö eller per e-post info@novotek.se Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och/eller biträde. Till anmälan skall därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande och val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Anförande av verkställande direktören
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter
10. Bestämmande av arvode till styrelse och revisorer
11. Val av styrelse
12. Beslut om ändring av bolagsordningen
13. Bemyndigande för verkställande direktören att vidta de formella justeringar i besluten enligt punkt 12 som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen
14. Styrelsens förslag att stämman beslutar att utse en nomineringskommitté
15. Övriga eventuella frågor
16. Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Aktieägare representerande cirka 66 procent av det totala röstetalet har anmält att de vid bolagsstämman kommer att stödja följande förslag:
Punkt 1 Till stämmans ordförande föreslås styrelseordförande Ingvar Unnerstam.
Punkt 8b Styrelsen föreslår att en utdelning för 2005 lämnas med 1,20 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslås den 16 maj. Beslutar bolagsstämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av VPC AB den 19 maj.
Punkt 9-11 Nomineringskommittén bestående av Ingvar Unnerstam och Göran Andersson föreslår följande: Fyra ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Sammanlagt styrelsearvode om 210 tusen kronor att fritt fördela mellan icke anställda styrelseledamöter. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt räkning.
Nuvarande styrelseledamot Berthold Lindqvist har avböjt omval. Till ledamöter av styrelsen föreslås omval av Ingvar Unnerstam, Torsten Cegrell och Göran Andersson samt nyval av Claes Lindqvist. Claes Lindqvist är före detta VD i Höganäs AB samt styrelseledamot i Trelleborg AB, Svenska Handelsbanken Södra Regionen, Dunkerska Stiftelserna, Klippan AB, Konstruktionsbakelit AB samt SIMI.
Val av revisorer ska ej ske på denna bolagsstämma.
Punkt 12 Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras på vissa punkter främst i syfte att nå överensstämmelse med den nya aktiebolagslagen, som trädde i kraft den 1 januari 2006. Ändringarna innefattar huvudsakligen att uppgiften om akties nominella belopp (§5) ersätts med uppgift om det lägsta och högsta antal aktier som skall finnas i bolaget (lägst 8.000.000 aktier och högst 32.000.000 aktier), att reglerna om företrädesrätt avseende A- och B-aktier (§5) anpassas så att de även omfattar kvittningsemissioner, samt att avstämningsförbehållet (§13) justeras. Det föreslås också att bestämmelserna om deltagande i bolagsstämma (§8) ändras så att aktieägare som vill delta i stämman skall vara upptagen i utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman.
Punkt 14 Till nomineringskommitté föreslås omval av Ingvar Unnerstam och Göran Andersson med uppgift att inför årsstämma framlägga förslag avseende styrelse och arvoden.

Malmö i april 2006
Styrelsen

Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT, vilka effektiviserar kundens informationshantering. Genom ingående kunskaper om kundernas branscher och produktionsprocesser kan Novotek, genom att kombinera tredjepartsprodukter, egenutvecklad programvara samt konsulttjänster, tillhandahålla kompletta systemlösningar och produkter.