Skanditek Industriförvaltning AB

Kallelse till årsstämma

Evenemang

03
APR
Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm
 
Aktieägarna i Skanditek Industriförvaltning AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 3 april 2006 kl 17.00 på Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm. Anmälan om deltagande Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall anmäla detta till Skanditek senast onsdagen den 29 mars 2006 kl 12.00 under adress Skanditek Industriförvaltning AB, Nybrogatan 6, 114 34 Stockholm, telefon 08-614 00 20, fax 08-614 00 38 eller e-post info@skanditek.se. I anmälan uppges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer och registrerat aktieinnehav. Rätt att deltaga För att få deltaga i bolagsstämman skall aktieägare vara registrerad i den av VPC förda aktieboken tisdagen den 28 mars 2006. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att deltaga och utöva sin rösträtt vid stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag. Ärenden och förslag till dagordning på stämman 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av dagordning 4. Val av två justeringsmän 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Verkställande direktörens anförande 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 8. Beslut om a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer 11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 12. Val av nomineringskommitté (valberedning) 13. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier 14. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier 15. Ändring av bolagsordningen 16. Presentation och godkännande av styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen 17. Stämmans avslutande Förslag avseende utdelning (punkt 8b) Styrelsen föreslår att 0,20 kr per aktie lämnas i utdelning för räkenskapsåret 2005. Avstämningsdag för utdelning föreslås vara den 6 april 2006. Förslag avseende val av styrelseledamöter (punkter 9 och 11) Nomineringskommittén föreslår att styrelsen skall bestå av 7 styrelseledamöter utan suppleanter med omval av ledamöterna Johan Björkman, Dag Tigerschiöld, Patrik Tigerschiöld, Mathias Uhlén, Mikael Gottschlich, Sven Hagströmer och Viveca Ax:son Johnson. Styrelsen skall utse styrelsens ordförande. Förslag avseende arvoden (punkt 10) Nomineringskommittén föreslår ett oförändrat styrelsearvode om sammanlagt 750.000 kronor, att fördelas till samtliga av bolagsstämman valda ej anställda ledamöter med 125.000 kronor vardera samt att revisionsarvode skall utgå enligt godkänd räkning. Förslag avseende val av nomineringskommitté (valberedning) (punkt 12) Aktieägare som representerar mer än 45 procent av bolagets aktier och röster föreslår att nomineringskommittén skall bestå av tre ledamöter med omval av Thomas Fischer, Bob Persson och Tomas Billing samt att dessa skall utses för tiden intill slutet av nästa årsstämma. För det fall ledamot lämnar nomineringskommittén innan dess arbete är slutfört, föreslås att styrelsens ordförande skall bemyndigas att välja efterträdare. Till sådan efterträdare skall i första hand väljas en person som representerar en av bolagets, vid tidpunkten för ordförandens val, största aktieägare som inte sedan tidigare representeras i kommittén och som i övrigt befinns lämplig för uppdraget samt accepterar det. Genom förslag till ändring av bolagsordning (punkt 15), föreslås att nomineringskommittén byter namn till valberedningen. Utöver de uppgifter för valberedningen som finns i förslaget till ny bolagsordning § 6 skall valberedningen även lämna förslag till ordförande vid bolagsstämma. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier (punkt 13) Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av högst 5.000.000 aktier. Beslutet om nyemission får även innehålla bestämmelser om att nya aktier får betalas med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet att besluta om nyemission är att bereda bolaget möjlighet att genomföra förvärv av hela eller delar av andra företag eller reglera bolagets skulder. Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta att motsvara en utspädning om cirka 7,6 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget. Förslag till beslut om Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier (punkt 14) Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva högst så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen eller genom ett erbjudande som riktas till alla aktieägare i bolaget. Förvärv på Stockholmsbörsen får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid noterade kursintervallet. Betalning för aktierna skall erläggas kontant. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur. Dessutom ger ett återköp möjlighet att använda återköpta aktier som finansiering av framtida investeringar i befintliga och nya portföljbolag. Vidare föreslår styrelsen att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden intill nästa årsstämma överlåta bolagets egna aktier. Överlåtelse av aktier får ske i samband med förvärv av företag, i de fall styrelsen finner det lämpligt, på börs eller på annat sätt, innefattande rätt att besluta om överlåtelse med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning skall kunna ske kontant eller genom apport eller kvittning. Överlåtelse får ske till ett lägsta pris per aktie motsvarande ett belopp i nära anslutning till kursen på bolagets aktier på Stockholmsbörsen vid tidpunkten för beslutet eller överlåtelsen. Bemyndigandet omfattar samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Skälet till att kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av aktier och grunden för försäljningskursen är att kunna finansiera eventuella investeringar i befintliga och nya portföljbolag på ett kostnadseffektivt sätt. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 15) Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att vissa av bolagsordningens bestämmelser ändras dels för att anpassa bolagsordningen till nya aktiebolagslagen (2005:551), dels för att justera aktiekapitalgränserna. Ändringarna och de nya föreslagna lydelserna framgår nedan. · § 3 föreslås få följande lydelse: "Aktiekapitalet skall utgöra lägst etthundranittioåtta miljoner (198.000.000) kronor och högst sjuhundranittiotvå miljoner (792.000.000) kronor. Antalet aktier skall vara lägst trettiotre miljoner (33.000.000) och högst etthundratrettiotvå miljoner (132.000.000)." · § 6 föreslås få följande lydelse: "Bolagets styrelse skall bestå av minst tre (3) och högst tio (10) ledamöter samt högst tre (3) suppleanter. Bolaget skall ha en valberedning bestående av minst tre (3) och högst fem (5) ledamöter med uppgift att bereda frågor avseende dels val av ledamöter i bolagets styrelse, dels arvode och ersättning till styrelsens ledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter. Valberedningen kan därutöver ges de uppgifter som bolagsstämman beslutar. Ledamöterna i valberedning skall utses i den ordning som bolagsstämman beslutar." · § 7 föreslås få följande lydelse: "För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en (1) och högst två (2) revisorer med högst samma antal suppleanter för dem." · I § 10 föreslås "ordinarie bolagsstämma" ändras till "årsstämma", underpunkten 6 föreslås få lydelsen "Val av en eller två justeringsmän", i underpunkten 7 föreslås tillägget "samt, när så erfordras, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen", underpunkten 8(a) föreslås få lydelsen "om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, när så erfordras, koncernresultat- och koncernbalansräkning,", underpunkten 8 (d) utgår i sin helhet, underpunkten 12 föreslås få lydelsen " Val av, när så erfordras, revisorer och revisorssuppleanter" samt föreslås i underpunkten 13 att "nomineringskommitté" ersätts med "valberedning". Vidare föreslås att underpunkten 2 utgår i sin helhet av redaktionella skäl. Till följd av att underpunkten 2 utgår sker följdändring såvitt avser underpunkternas numrering. · I § 11, första stycket, föreslås "ordinarie bolagsstämma" ändras till "årsstämma" samt föreslås att kallelse skall annonseras i Dagens Nyheter samt i Post- och Inrikes Tidningar. · § 12 föreslås utgå. · I § 13 föreslås att avstämningsförbehållet får en lydelse som överensstämmer med nya aktiebolagslagen. Nuvarande § 13 nummerändras till § 12. Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 8 b) och punkterna 13-15 liksom fullständigt förslag till ny bolagsordning samt årsredovisningshandlingar enligt punkt 7 kommer, senast från och med måndagen den 20 mars 2006, att hållas tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor, Nybrogatan 6, Stockholm och på bolagets hemsida www.skanditek.se. Handlingarna skickas även till de aktieägare som begär detta samt uppger sin postadress. En presentation av de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida. På bolagets hemsida kommer vidare styrelsens förslag enligt punkt 16 att finnas tillgänglig i god tid före stämman. Aktieägare med mer än 45 procent av bolagets aktier och röster stöder förslagen i punkterna 9,10,11 och 12. Stockholm i mars 2006 SKANDITEK INDUSTRIFÖRVALTNING AB (publ) Styrelsen