AddNode Group AB

Kallelse till årsstämma i AddNode AB (publ)

Evenemang

26
APR
Stockholm
 
Aktieägarna i AddNode Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 april 2006 klockan 13.00, Hudiksvallsgatan 4, 113 30 Stockholm. ANMÄLAN För att äga rätt att deltaga i förhandlingarna på stämman skall aktieägare: dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 20 april 2006, dels anmäla sitt deltagande på stämman senast fredagen den 21 april 2006 klockan 15.00 under adress AddNode AB, ”Bolagsstämma”, Hudiksvallsgatan 4, 113 30 Stockholm, per fax 08 506 66 225 eller per telefon 08 506 66 210 eller e-post till lena.ottesen@addnode.com. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuellt medföljande antal (dock högst två) biträden. Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds att inge behörighetshandling före stämman. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom värdepappersinstitut eller annan förvaltare måste för att äga rätt att deltaga i stämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos VPC i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd torsdagen den 20 april 2006, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom. VAL AV NY STYRELSE Nomineringskommittén föreslår att antalet styrelseledamöter intill nästa årsstämma skall uppgå till sex ordinarie ledamöter utan suppleanter och att omval sker av ledamöterna Per Hallerby, Håkan Sehlstedt, Lars Save, Per Malmström och Anna-Lena Axberger med Per Hallerby som styrelsens ordförande samt att nyval sker av Christer Härkönen. Ledamoten Håkan Lindberg har undanbett sig omval. Christer Härkönen är född 1957 i Finland och utbildad diplomingenjör vid Tekniska Högskolan i Helsingfors. Han arbetar idag som VD för det industriella IT-företaget UPM Rafsec OY och har mer än 20 års erfarenhet av den industriella och tekniska branschen i Finland och har haft ledande befattningar i bland annat Elcoteq Network, Fujitsu-ICL och Nokia. Han ansvarar för RFID affärsverksamheten på UPM. Christer kommer kunna tillföra styrelsearbetet en bred kompetens med sin långa erfarenhet inom industriell IT i Finland. Kallelsen i sin fulla form återfinns på www.addnode.com. För ytterligare information kontakta: Bo Strandberg, VD och koncernchef AddNode AB, Hudiksvallsgatan 4, 113 30 Stockholm Telefon: 08-506 66 216, Mobil: 070-536 56 08, E-post: bo.strandberg@addnode.com AddNode erbjuder bransch- och teknologispecifika IT-lösningar som effektiviserar och utvecklar kundernas affärer. Verksamheten är organiserad i fyra affärsområden; Financial, Industrial, Media och Technology. AddNode är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Koncernen har cirka 500 anställda och verkar i Sverige, Norge, Danmark och Finland med huvudsäte i Stockholm. För mer information, se http://www.addnode.com.