Custos AB

Kallelse till årsstämma i Aktiebolaget Custos (publ)

Evenemang

26
APR
Ingenjörshuset, Stockholm.
 
Aktieägarna i Aktiebolaget Custos (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 april 2006 klockan 16.00 i Ingenjörshuset (lokal Nobelrummet), Malmskillnadsgatan 46, Stockholm. ANMÄLAN Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 20 april 2006, dels anmäla sig hos bolaget senast fredagen den 21 april 2006 klockan 12.00 under adress: AB Custos, Box 7604, 103 94 Stockholm, eller per telefon 08-441 77 20, fax 08-441 77 29 eller e-mail: info@custos.se. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisations-nummer, adress och telefonnummer samt eventuellt biträde. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna insändas före årsstämman. Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste inregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB för att få delta i stämman. För att sådan registrering ska vara införd i aktieboken den 20 april 2006, bör aktieägare i god tid före denna dag begära omregistrering av förvaltaren. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av en eller två justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Anförande av verkställande direktören 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen 9. Beslut om a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelningen c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden 12. Val av styrelse och styrelseordförande samt revisorer 13. Val av nomineringskommitté samt ändring av namn till valberedning 14. Styrelsens förslag om minskning av reservfond 15. Styrelsens förslag om konvertering av B-aktier och därmed sammanhängande ändring av Bolagsordningen 16. Styrelsens förslag om uppdelning av bolagets aktier (split 2:1) 17. Övriga ärenden 18. Stämmans avslutande FÖRSLAG TILL BESLUT Val av ordförande vid stämman (punkt 2) Nomineringskommittén, bestående av Stefan Dahlbo, Mats Qviberg, Per-Uno Sandberg och Jonas Wahlström, föreslår att Jonas Wahlström väljs till ordförande på stämman. Utdelning och avstämningsdag (punkt 9b) Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om utdelning med 4,00 kr per aktie för räkenskapsåret 2005. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås den 2 maj 2006. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 10) Nomineringskommitténs förslag är sju styrelseledamöter utan suppleanter. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 11) Nomineringskommittén föreslår att arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 600 000 kr att fördelas med 100 000 kr till varje styrelseledamot som ej uppbär lön av bolaget. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt löpande räkning. Val av styrelse och styrelseordförande samt revisorer (punkt 12) Nomineringskommittén föreslår omval av Stefan Dahlbo, Hans Karlsson, Mats Qviberg, Per-Uno Sandberg och Jonas Wahlström samt nyval av Anders Larsson och Stefan Charette. Till styrelseordförande föreslås Jonas Wahlström. Anders Larsson är född 1943 och har tidigare varit VD för Johnson Pump AB. Stefan Charette är född 1972 och har utsetts till ny VD för AB Custos. Han kommer närmast från Brokk AB, ett internationellt verkstadsföretag inom Carl Bennet-koncernen, där han varit VD sedan 2003. Nomineringskommitténs förslag till val av revisorer är omval av SET Revisionsbyrå AB med Anders Roos som huvudansvarig revisor på tre år. Val av nomineringskommitté samt ändring av namn till valberedning (punkt 13) Aktieägare representerande mer än 40 procent av totala rösterna i bolaget har förklarat sig stödja förslaget att till nomineringskommitté välja Stefan Dahlbo, Mats Qviberg, Per-Uno Sandberg och Jonas Wahlström, samt att årsstämman fattar beslut om att nomineringskommittén byter namn till Valberedningen. Styrelsens förslag om minskning av reservfond (punkt 14) Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om minskning av reservfonden med 20 331 526,20 kr från 20 331 526,20 kr till 0 kr. Minskningsbeloppet ska överföras till fritt eget kapital. Styrelsens förslag om konvertering av B-aktier och därmed sammanhängande ändring av Bolagsordningen (punkt 15) Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om ändring av Bolagsordningen genom att första meningen i sjätte punkten ”Omvandlingsförbehåll”, som lyder: ”Aktier av serie A ska på begäran av ägare till sådana aktier kunna omvandlas till aktier av serie B.”, utgår. Styrelsens förslag om uppdelning av bolagets aktier (split 2:1) (punkt 16) Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om en uppdelning av bolagets aktier (sk. split), varigenom varje befintlig aktie uppdelas i två nya aktier. Årsredovisning, revisionsberättelse, styrelsens förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga från och med onsdagen den 12 april 2006 hos bolaget. Kopia av ovanstående handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Stockholm i mars 2006 Aktiebolaget Custos (publ) Styrelsen