Duroc AB

Kallelse till Årsstämma i Duroc AB (publ)

Evenemang

09
MAY
Umeå Folkets Hus, Umeå.
 

Aktieägarna i Duroc AB (publ) kallas härmed till Årsstämma tisdagen den 9 maj 2006 kl 14.00 i Umeå Folkets Hus, Umeå.

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska
dels vara införd i den av Värdepapperscentralen (VPC AB) förda aktieboken senast den 3 maj,
dels till Duroc anmäla sin avsikt att deltaga senast den 3 maj kl 16.00.

Anmälan om deltagande på årsstämman skall ske per brev, fax, telefon eller e-post till Duroc AB, Vasagatan 52, 4 tr, 111 20 Stockholm, telefax 08-789 11 31, telefon 08-789 11 30, e-post info@duroc.se. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress samt telefonnummer.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga på årsstämman, begära att tillfälligt registreras i den av VPC AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 3 maj.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av två justeringsmän.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Vd-anförande.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut om
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) dispositioner beträffande bolagets resultat,
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
10. Val av styrelse.
11. Val av revisor och revisorsuppleant.
12. Ändring av bolagsordningen
13. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner.
14. Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier.
15. Annat ärende som ankommer på stämman enligt Aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
16. Stämman avslutas.

Förslag till beslut

Utdelning (punkt 8b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret.

Styrelse- och revisorsarvode (punkt 9)
Årsstämman föreslås fastställa ett arvode till styrelsen om SEK 450.000 att fördelas så att styrelsens ordförande erhåller ett arvode om SEK 150.000 och övriga ledamöter SEK 75.000 vardera. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse (punkt 10)
Förslag till val av styrelseledamöter föreligger enligt nedan:
Omval av: Claes Gyllenhammar, Göran E. Larsson samt Jan Söderberg.
Nyval av: Lennart Pihl samt Jan Tidelius.

Val av revisorer (punkt 11)
Förslag till val av ny revisor samt revisorssuppleant föreligger enligt nedan:
Nyval av ordinarie revisor Per Gustafsson samt revisorssuppleant Ulf Sundborg, båda från KPMG.

Ändring av bolagsordningen (punkt 12)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i syfte att anpassa bolagsordningen till kraven enligt den nya aktiebolagslagen. Styrelsens förslag innebär i huvudsak att bestämmelserna om akties nominella belopp ersätts med bestämmelse om ett lägsta och högsta antal aktier i bolaget, att förträdesrätt skall föreligga för aktieägare vid emission av teckningsoptioner och konvertibler på samma sätt som vid emmission av aktier, att kallelse skall genom annons i Post- och inrikes Tidningar och Dagens Industri samt att aktieägare, för att få deltaga på stämman, skall vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem dagar före stämman. Härutöver föreslås vissa ändringar av redaktionell karraktär.

Ändring av bolagets säte (punkt 12)
Styrelsen föreslår att årstämman beslutar om ändring av bolagsordningens §2 i syfte att ändra säte från Umeå till Stockholm.

Bemyndigande, nyemissioner (punkt 13)
Årsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma besluta om nyemission av högst 3.000.000 aktier inom ramen för en ökning av aktiekapitalet upp till SEK 8.328.900. Nyemitterade aktier skall kunna tecknas med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare och betalas kontant eller mot apport.

Avsikten med bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att kunna finansiera eventuella framtida bolagsförvärv.

Bemyndigande, återköp av egna aktier (punkt 14)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om att före nästa årsstämma förvärva högst så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 % av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall kunna ske såväl över Stockholmsbörsen som genom erbjudande till samtliga aktieägare. Styrelsens mandat föreslås även innefatta möjlighet att överlåta de återköpta aktierna inom de ramar lagstiftningen föreskriver.

Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast två veckor före stämman. Handlingarna kommer även att finnas på www.duroc.se.

Förslagen ovan stöds av aktieägare som tillsammans representerar mer än 50 % av rösterna.

Umeå i april 2006

Styrelsen i Duroc AB (publ)

Om Duroc-koncernen
Duroc är en industrikoncern som baserar sin verksamhet på material- och ytförädlingsteknologi. Duroc levererar produkter och tjänster, avseende såväl nytillverkning som underhåll, till kunder med höga krav på kvalitet och prestanda. Spetskompetensen finns inom laserbaserad ytbehandling av metalliska ytor och verksamheten spänner över flertalet branscher såsom järnväg, träförädling, kraft- och processindustri samt verkstads- och fordonsindustri. Duroc har ca 200 medarbetare, omsätter ca 200 MSEK och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.

www.duroc.se

- Denna release är distribuerad av Duroc, Charlotta Hörnqvist, Kommunikation/IR, charlotta.hornqvist@duroc.se, tel 08-789 11 35, mobil 070-602 20 30.