New Wave Group AB

Kallelse till årsstämma i New Wave Group AB (publ)

Evenemang

29
MAY
Föreningssparbanken Sjuhärad, Hörsalen, Åsbogatan 8, Borås
 

Aktieägarna i New Wave Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma.
Dag och tid: Måndagen den 29 maj 2006 kl 13.00.
Plats: Föreningssparbanken Sjuhärad, Hörsalen, Åsbogatan 8, Borås

Rätt till deltagande och anmälan:
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB (”VPC”) förda aktieboken den 22 maj 2006 och dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress: New Wave Group AB (publ), Box 2129, 442 02 YTTERBY, eller per telefon 0303-24 65 00, telefax: 0303-24 65 99, senast den 24 maj 2006 kl 12.00.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, ha registrerat aktierna i eget namn hos VPC. Sådan inregistrering skall vara verkställd den 22 maj 2006 och skall därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.
Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid stämman medföra högst två biträden. Biträde åt aktieägare får medföras endast om aktieägaren i

förväg anmält antalet biträden till bolaget. Sådan anmälan skall göras senast den 24 maj 2006 kl 12.00.
Förslag till dagordning:
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
9. Beslut om
a) Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
Förslag: Se nedan
c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
Förslag: Styrelsen; 440.000 kr till av stämman valda ledamöter som ej är anställda i koncernen, att fördelas enligt styrelsens beslut. Revisorerna; enligt räkning
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Förslag: Omval av Håkan Thylén, Torsten Jansson och Hans Johansson såsom ledamöter. Nyval av Maria Andark. Inga suppleanter. Lennart Bohlin har avböjt omval.
13. Val av ledamöter till nomineringskommittén
Förslag: Val av Håkan Thylén (styrelseordförande i New Wave Group AB (publ)), Britt Reigo (Robur) och Torsten Jansson (VD, koncernchef och största ägare i New Wave Group AB (publ))
14. Ändringar i bolagsordningen
15. Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om riktad nyemission av aktier för förvärv av aktier och andel i bolag eller rörelser och/eller för finansiering av fortsatt expansion (Förslag: Se nedan)
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att uppta viss finansiering (Förslag: Se nedan)
17. Övriga ärenden
18. Stämmans avslutande
Utdelning (p 9 b):
En utdelning om 0,90 kr per aktie föreslås. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 1 juni 2006. Om årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag beräknas utdelningarna komma att utsändas från VPC den 7 juni 2006.

Ändring i bolagsordningen (p 14):
Styrelsen föreslår ett flertal ändringar innebärande dels att bolagsstämma skall kunna hållas på flera orter, dels anpassning till de nya regler som gäller i och med ikraftträdandet av den nya aktiebolagslagen. I huvudsak föreslås följande:
- Bolagsstämma skall kunna hållas i Borås, Stockholm, Munkedal, Göteborg, Lessebo och Nybro kommun
- Bestämmelsen om aktiens nominella belopp utgår och ersätts av en bestämmelse om att antalet aktier skall vara lägst 50.000.000 och högst 200.000.000
- Bestämmelse om kallelse till bolagsstämma ändras så att kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt Dagens Industri.
- Avstämningsdagen för rätt att delta i bolagsstämman ändras till att vara femte vardagen före stämman
- Avstämningsförbehållet anpassas till lagens nya definition av avstämningsbolag

Därutöver föreslår styrelsen vissa språkliga och redaktionella ändringar av bolagsordningen.
Bemyndigande av styrelsen att fatta beslut om emissioner (p 15)

Förslaget innebär ett beslut om att bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 6.000.000 aktier av serie B. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 18.000.000 kr. Bemyndigandet skall även innefatta rätt att besluta om nyemission med bestämmande om apport eller att aktie skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 13 kap 5 § 6 p aktiebolagslagen. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att de nyemitterade aktierna skall användas för företagsförvärv respektive för finansiering av fortsatt expansion och/eller för att uppnå en bättre aktieägarstruktur. Grunden för emissionskursen skall vara aktiens marknadsvärde. För giltigt beslut under denna punkt krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Bemyndigande av styrelsen att uppta viss finansiering (p 16)
Förslaget innebär ett beslut om att bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta att uppta finansiering av sådant slag som omfattas av bestämmelserna i 11 kap 11 § aktiebolagslagen. Villkoren för sådan finansiering skall vara marknadsmässiga. Bakgrunden till bemyndigandet är att bolaget skall ha möjlighet att uppta sådan finansiering på för bolaget attraktiva villkor där t ex räntan kan vara beroende av bolagets resultat eller finansiella ställning. Enligt bestämmelserna i den nya aktiebolagslagen som trädde ikraft 2006-01-01 måste finansiering med sådana villkor numera beslutas av bolagsstämman eller av styrelsen med stöd av bemyndigande från bolagsstämman.
Styrelsens fullständiga förslag till ovannämnda beslut kommer från och med den 15 maj 2006 att finnas tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor (adress, telefon- och faxnr enligt ovan). De aktieägare som önskar ta del av förslaget kan anmäla det till bolagets kontaktperson, Henrik Friberger, så kommer materialet att sändas till dem med posten utan kostnad för mottagaren.

Borås 2006-04-25
New Wave Group AB (publ)
Styrelsen