Arcam AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA (ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA) I ARCAM AB

Evenemang

28
FEB
Krokslätts Fabriker 30, Mölndal.
 
Aktieägarna i Arcam AB (publ), org nr 556539-5356, kallas härmed till årsstämma den 28 mars 2007 kl 17.00, i bolagets lokaler, Krokslätts Fabriker 30, Mölndal. Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast den 22 mars 2007, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 23 mars 2007, kl 12.00, under adress Arcam AB, Krokslätts Fabriker 30, 431 37 Mölndal, eller per fax 031-710 32 01, eller via e-mail asa.larsson@arcam.com. Vid anmälan skall anges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Ombud samt företrädare för juridisk person skall inge behörighetshandlingar före stämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 22 mars 2007 och förvaltaren bör således underrättas härom i god tid före nämnda datum. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två justeringsmän. 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 5. Godkännande av dagordning. 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen. 7. VD:s redogörelse för verksamheten. 8. Beslut: a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen; b) om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust; c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor(er) och revisorssuppleant(er). 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 11. Val av styrelseledamöter och suppleanter samt revisor och revisorssuppleant. 12. Beslut om riktad nyemission av teckningsoptioner 13. Beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 14. Övriga ärenden. 15. Stämmans avslutande. Beslutsförslag Punkten 8 b) - Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker. Punkt 9, 10, 11 - nomineringskommittén har beslutat att offentliggöra förslag till beslut på dessa punkter senast den 14 mars. Punkten 12 - riktad nyemission av teckningsoptioner Styrelsen har beslutat att föreslå ett incitamentsprogram för bolaget. Genom att nuvarande och framtida anställda, nyckelpersoner och ledande befattningshavare ges möjlighet att förvärva aktier i bolaget skall bolaget lättare kunna rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. Tilldelning av teckningsoptioner kommer inte att garanteras. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emission av teckningsoptioner samt att stämman godkänner överlåtelse av dessa på nedan angivna villkor. Antalet teckningsoptioner, envar berättigande till teckning av en (1) aktie med ett kvotvärde om 10 öre, skall inte överstiga 800.000. Teckningsoptionerna skall ges ut vederlagsfritt. Teckningsoptionerna skall tecknas under perioden fr o m den 28 mars 2007 t o m den 6 april 2007. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma det av bolaget helägda dotterbolaget Arcam Forskning och Utveckling AB, org nr 556605-8052 ("Arcam F&U AB"), med rä tt och skyldighet för Arcam F&U AB att, i den omfattning styrelsen beslutar, överlåta teckningsoptionerna till anställda, nyckelpersoner och ledande befattningshavare i Arcam AB. Erbjudande att förvärva teckningsoptioner skall ske på marknadsmässiga villkor (vilket bland annat innebär att förvärvaren skall erlägga en marknadsmässig premie för de teckningsoptioner som avses förvärvas). Med stöd av teckningsoptioner kan aktier tecknas fr o m den 1 april 2010 t o m 30 juni 2010. Kursen vid nyteckning skall motsvara 150 % av den för bolagets aktie genomsnittliga betalkursen under 10 börsdagar närmast efter dagen för årsstämman 2007 (28 mars 2007). Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, inklusive tidigare incitamentsprogram, motsvarar 5,5 %. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer bolagets aktiekapital att öka med 80.000 kronor. Beslutet faller under aktiebolagslagens 16 kap och kräver biträde av aktieägare med minst 9/10 av såväl avgivna röster som de vid stämman företrädda aktierna. Punkten 13 - Beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen har beslutat att offentliggöra förslag till beslut senast den 14 mars. Redovisningshandlingar och revisionsberättelser samt styrelsens fullständiga förslag till beslut om emission av teckningsoptioner kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på adress Arcam AB, Krokslätts Fabriker 30, 431 37 Mölndal från och med den 14 mars 2007. Kopia av nämnda handlingar kommer även att sändas till de aktieägare som begär det. Aktieägare som före bolagsstämman önskar besöka Arcam för visning av verksamheten är välkomna till Krokslätts Fabriker 30 kl 16.00. Mölndal i februari 2007 Arcam AB (publ) Styrelsen Arcam AB (publ) utvecklar en teknik för tillverkning av komplexa solida detaljer ur metallpulver, s k FriFormFramställning (FFF). Tekniken har sitt ursprung i en patenterad uppfinning av ingenjör Ralf Larson. Det grundläggande utvecklingsarbetet startade 1995 i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola. Två år senare bildades Arcam AB (publ) med syfte att vidareutveckla och kommersialisera tekniken. Arcam har sitt säte i Göteborg där den huvudsakliga utvecklingsverksamheten bedrivs. Arcams metod innebär framtagning av komplexa detaljer direkt från cad-ritning ur metalliskt pulver till massiv metall, varigenom ledtiderna från design till färdig produkt kan reduceras avsevärt jämfört med dagens avverkande metoder. Inom verktygstillverkning bedöms Arcams teknologi förkorta framtagningstiden för formsprutnings- och pressgjutningsverktyg med upp till 75 %. Kärnan i teknologin är den egenutvecklade processen, Arcam EBM (Electron Beam Melting). Processen styrs av mjukvaran Arcam Soft metal vilken medger direkt överföring från 3D-ritning till solid detalj i metall. Tekniken har betydande fördelar jämfört med konventionell framtagning och medger dessutom en vidgad industriell tillämpning av FriFormFramställning (FFF) och därmed öppnas nya marknader.