Intrum Justitia AB

Kallelse till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) i Intrum Justitia AB (publ)

Evenemang

25
APR
World Trade Center, sektion D, lokal ”New York”, Klarabergsviadukten 70 i Stockholm
 
Aktieägarna i Intrum Justitia AB (publ), organisationsnummer 556607-7581, kallas härmed till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) tisdagen den 25 april 2006 klockan 16.00 i World Trade Center, sektion D, lokal ”New York”, Klarabergsviadukten 70 i Stockholm. Kaffe serveras från klockan 15.00. Rätt att delta i årsstämman Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken onsdagen den 19 april 2006; dels senast onsdagen den 19 april 2006 klockan 16.00 anmäla sig för deltagande i årsstämman (se nedan angående anmälan). Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera sina aktier i eget namn i aktieboken hos VPC AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 19 april 2006. Anmälan m m Anmälan om deltagande i årsstämman kan göras på bolagets webbplats www.intrum.com, via e-post agm@intrum.com, per fax 08-546 10 211, per telefon 08-546 10 250 eller per post till Intrum Justitia AB, ”Årsstämma”, 105 24 Stockholm. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer (dagtid) och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad och underskriven fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Personuppgifter som hämtas från anmälningar, fullmakter och den av VPC AB förda aktieboken kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för årsstämman. Förslag till dagordning för årsstämman 1 Stämmans öppnande 2 Val av ordförande vid stämman 3 Upprättande och godkännande av röstlängd 4 Godkännande av dagordningen 5 Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet (tillika rösträknare) 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2005 8 a) Verkställande direktörens stämmotal b) Redogörelse av styrelsens ordförande för styrelsens och styrelseutskottens arbete 9 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 10 Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen 11Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör för 2005 års förvaltning 12 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. I anslutning härtill, redogörelse för hur valberedningens arbete bedrivits 13 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor 14 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt styrelseordförande och vice styrelseordförande. 15 Förslag till beslut om fastställande av principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen 16 Förslag till beslut om valberedning 17 Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 18 Stämmans avslutande Beslutsförslag A. Valberedningens förslag I enlighet med beslut vid den ordinarie bolagsstämman 2005 har styrelsens ordförande, vid tredje kvartalets utgång, bildat en valberedning genom att sammankalla de fem största aktieägarna i bolaget. I valberedningen ingår Christer Gardell (ordförande), Cevian Capital, Göran Espelund, Lannebo Fonder, Björn Fröling, Parkerhouse Investments, Adam Gerge, Didner & Gerge fonder, och Ársæll Hafsteinsson, Landsbanki Íslands. Vidare har Björn Lind, SEB fonder och SEB Trygg Liv, adjungerats till valberedningen. Totalt representerade valberedningen vid utgången av februari 2006 cirka 42,6 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget. Ordförande vid stämman, antal styrelseledamöter, arvoden och val av styrelse Punkt 2 Föreslås att advokat Sven Unger utses till ordförande vid stämman. Punkt 12 Styrelsen föreslås bestå av åtta (8) ledamöter utan styrelsesuppleanter. Punkt 13 Arvodet till styrelsen föreslås utgå med sammanlagt 2 200 000 SEK varav 500 000 SEK till styrelsens ordförande och 200 000 SEK till var och en av övriga styrelseledamöter samt ytterligare 300 000 SEK att användas för arvodering för utfört utskottsarbete. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning. Punkt 14 Föreslås omval av styrelseledamöterna Sigurjón Th. Árnason, Lars Förberg, Helen Fasth-Gillstedt, Bo Ingemarson och Jim Richards, samt nyval av Lars Lundquist, Michael Wolf och Lars Wollung, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Björn Fröling och Leif Palmdahl har undanbett sig omval. Till ordförande för styrelsen föreslås Lars Lundquist och till vice ordförande föreslås Bo Ingemarson. Lars Lundquist, 58 år, har tidigare varit vice vd och finansdirektör i bankkoncernen SEB. Lundquist har en arbetslivserfarenhet som spänner över 32 år i ett flertal banker, fondkommissionärer och försäkringsbolag och tre års erfarenhet som finansdirektör respektive sju års erfarenhet som styrelseledamot i Gamla Livförsäkrings AB SEB Trygg Liv. Han är ordförande i styrelsen för JM AB samt ledamot i dess ersättnings- och investeringsutskott, styrelseordförande i Försäkrings AB ERIKA och styrelseledamot och skattmästare i Hjärt- och lungfonden. Lundquist är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm samt innehar en MBA-examen från University of Wisconsin. Antal aktier i Intrum Justitia: 5 000. Michael Wolf, 42 år, är vice vd i Försäkrings AB Skandia med ansvar för Division Europa och Latinamerika. Tidigare har han varit vd för Skandias tyska verksamhet (1999–2001) och finansdirektör i koncernen (2002–2003). Under åren 1985–1998 arbetade han inom SEB-koncernen på Merchant Banken, där han bl a var chef för Commercial Banking New York 1990–1992, chef för Commercial Banking London 1993–1994, chef för Commercial Banking Global Marketing 1994–1996 och Head of Commercial Banking 1996–1998. Wolf är civilekonom från Stockholms Universitet. Antal aktier i Intrum Justitia: 3 000. Lars Wollung, 44 år, är vd och koncernchef för management- och IT konsultföretaget AcandoFrontec. Wollung var med och startade Acando 1999 som vice vd och blev sedan vd från 2001. Under åren 1987–1995 arbetade han som managementkonsult på McKinsey & Company med internationella uppdrag inom områden som företagsstrategi, organisationsförändringar och operativa förbättringsprogram, och 1995–1999 drev han eget företag och arbetade som konsult i roller som inhyrd linjechef och med olika styrelseuppdrag där kunderna bestod av företag med stora förändringsbehov. Han är styrelseordförande i Transia AB och Mountainlife AB. Wollung är civilekonom med examen från Handelshögskolan i Stockholm och civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan. Antal aktier i Intrum Justitia: 0. B. Styrelsens förslag Vinstdisposition Punkt 10 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att de till stämmans förfogande stående vinstmedlen, innefattande balanserat resultat om 834 912 996 SEK, samt årets resultat om 3 468 797 SEK, totalt 838 381 793 SEK, disponeras så att 2,25 SEK per aktie, sammanlagt 175 401 565 SEK, utdelas till aktieägarna och att återstående belopp om 662 980 228 SEK överförs i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen fredagen den 28 april 2006. Beslutar stämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen kunna utbetalas genom VPC ABs försorg torsdagen den 4 maj 2006. Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen Punkt 15 Styrelsen föreslår följande principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen: Intrum Justitia ska erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att koncernen kan rekrytera och behålla ledande befattningshavare med god kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. Ersättningsstrukturerna ska så långt som möjligt vara förutsägbara, såväl avseende kostnaden för företaget, som förmånen för den anställde, och vara baserade på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation. Styrelsens förslag baseras i huvudsak på gällande avtal mellan koncernens bolag och respektive ledande befattningshavare. Principerna för ersättningen ska kunna variera inom koncernen beroende på lokala förhållanden. Ersättningen ska utgöras av fast lön och rörlig ersättning, varvid den sistnämnda ska utgå för att belöna tydligt målrelaterade prestationer i enkla och transparenta konstruktioner. Principen för bolagsledningens rörliga ersättning ska generellt innebära att den rörliga ersättningen inte överstiger den årliga fasta lönen. Bolagsledningens rörliga ersättning ska bero av i vilken utsträckning i förväg uppställda mål uppfyllts. Sedan 2005 finns vid sidan av det årsvisa rörliga ersättningsprogrammet även ett långsiktigt incitamentsprogram som löper till och med 2007. Tydliga mål har i förväg definierats för att erhålla ersättning ur detta program. Ersättningen ur programmet utbetalas under 2008 och kan då maximalt uppgå till två årslöner. Vid ordinarie bolagsstämma 2003 beslutades om antagande av Personaloptionsprogram 2003/2009 avseende rätt att förvärva högst 2 525 000 aktier i Intrum Justitia AB till ett pris av 57 SEK per aktie, avsett som incitamentsprogram för ca 20 anställda i ledande ställning inom Intrum Justitia-koncernen. Rätten att förvärva nya aktier enligt personaloptionerna är relaterad till den genomsnittliga årliga procentuella ökningen av Intrum Justitia-koncernens resultat per aktie (före goodwillavskrivningar) från och med för räkenskapsåret 2003 till och med för räkenskapsåret 2006, med resultat per aktie (före goodwillavskrivningar) för räkenskapsåret 2002 som bas. Bolagsledningens icke-monetära förmåner ska underlätta ledningsmedlemmarnas arbetsutförande och motsvara vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis på marknaden. Bolagsledningens pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad som generellt gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden och ska baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar. Uppsägningslön och avgångsvederlag för en medlem av bolagsledningen ska sammantaget inte överstiga 24 månadslöner. Med bolagsledningen förstås i detta sammanhang verkställande direktören, ekonomi- och finansdirektören samt Intrum Justitias regionchefer (i enlighet med information bl a på bolagets webbplats). Styrelsens ersättningsutskott behandlar ersättningsfrågor avseende bolagsledningen och bereder och utarbetar förslag till beslut avseende anställningsvillkoren för verkställande direktören. Ersättningsutskottet utvärderar årligen verkställande direktörens insatser. De rekommendationer ersättningsutskottet utarbetar föreläggs för bolagets styrelse för beslut. Verkställande direktören samråder med ersättningsutskottet om anställningsvillkoren för övriga medlemmar i bolagsledningen. Valberedningen Punkt 16 Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att styrelsens ordförande vid tredje kvartalets utgång ska sammankalla de fem största aktieägarna i bolaget baserat på de vid denna tidpunkt kända röstetalen, vilka sedan äger utse en ledamot var till valberedningen. Om så befinnes önskvärt äger valberedningen adjungera ytterligare en ledamot. Om någon av de fem aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen, eller om en ledamot avgår från valberedningen utan att ersättas av en ny ledamot vilken utsetts av samma aktieägare, ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot av valberedningen. Om flera aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen, behöver inte fler än de åtta största aktieägarna tillfrågas. Valberedningen ska ledas av en av dessa ledamöter. Högst två av valberedningens ledamöter får vara styrelseledamöter i bolaget. Om någon av de aktieägare som utsett en ledamot av valberedningen säljer en icke oväsentlig del av sitt aktieinnehav och upphör vara en större aktieägare med rätt att utse en ledamot av valberedningen, bör dennes ledamot avgå ur valberedningen. Styrelsens ordförande ska för valberedningen redovisa de förhållanden avseende styrelsens arbete som kan vara av betydelse för valberedningens arbete, inkluderande bl.a. en utvärdering av styrelsens arbete samt krav och särskild kompetens vilka ska representeras av styrelseledamöterna; att enskilda aktieägare i bolaget (inom den tid som bestäms och meddelas bl a på bolagets webbplats) ska kunna lämna förslag på styrelseledamöter till valberedningen för vidare utvärdering inom ramen för dess arbete; att information om valberedningens sammansättning offentliggörs senast sex månader före årsstämman 2007; att valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter om det bedöms erforderligt för att få ett lämpligt urval av kandidater till styrelsen; att valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2007 för beslut: (a) förslag till ordförande vid årsstämma (b) förslag till antal styrelseledamöter (c) förslag till ledamöter i styrelsen (d) förslag till styrelseordförande (e) förslag till val av revisorer (i tillämpligt fall) (f) förslag till arvode till styrelsens ordförande, till övriga ledamöter samt till bolagets revisor (g) förslag till ersättning för utskottsarbete, samt (h) förslag till kriterier för hur ny valberedning ska utses; att valberedningen i samband med sitt uppdrag i övrigt ska fullgöra de uppgifter som enligt aktiebolagslagen, noteringsavtalet med Stockholmsbörsen, Svensk kod för bolagsstyrning och andra tillämpliga regler ankommer på valberedningen. Ändring av bolagsordningen Punkt 17 Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om nedanstående ändringar av bolagsordningen i syfte att anpassa bolagsordningen till den nya aktiebolagslagen, vilken trädde i kraft den 1 januari 2006. De föreslagna ändringarna innebär i huvudsak följande. § 5 Bestämmelsen om akties nominella belopp stryks och ersätts med en bestämmelse om att antalet aktier ska vara lägst 75 000 000 och högst 300 000 000. § 6 Bestämmelsen justeras på så sätt att aktieägarnas företrädesrätt regleras inte bara avseende kontantemissioner, utan också avseende kvittningsemissioner. Därtill införs ett nytt femte stycke som reglerar aktieägares företrädesrätt vid kontant- eller kvittningsemission av teckningsoptioner eller konvertibler. Orden ”nedsättning”, ”nedsättningen”, ”nedsättningsbeslut”, ”nedsättningsbeslutet” och ”nedsättningsbeloppet” ersätts med orden ”minskning”, ”minskningen”, ”minskningsbeslut”, ”minskningsbeslutet” och ”minskningsbeloppet”. Orden ”Bolagsverkets eller” införs före ordet ”rättens” på samtliga ställen. § 8 Bestämmelsen om styrelseledamots ettåriga mandattid stryks. § 9 Bestämmelsen i första stycket om revisorernas fyraåriga mandattid stryks. Bestämmelsen i andra stycket ändras så att styrelsen har rätt att utse särskild revisor även i samband med emission av teckningsoptioner eller konvertibler, vid överlåtelse av egna aktier mot annan betalning än pengar, minskning av aktiekapitalet eller reservfonden samt vid delning av aktiebolag. § 10 Bestämmelsen i första stycket ändras på så sätt att orden ”ordinarie bolagsstämma” ersätts med ordet ”årsstämma”. Bestämmelsen i andra stycket ändras så att kallelse till bolagsstämma alltid ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet. Vidare ersätts ordet ”kungörelse” med ”annonsering” och bestämmelsen avseende meddelanden till aktieägarna stryks. § 11 Bestämmelsen ändras så att aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska vara upptagen i utskrift eller annan framställning av aktieboken fem vardagar före stämman istället för, som tidigare angetts, tio dagar före stämman. § 12 I bestämmelsen som avser ärenden vid ordinarie bolagsstämma ersätts orden ”ordinarie bolagsstämma” med ordet ”årsstämma”. I punkten 2 i dagordningen görs en språklig justering avseende upprättande och godkännanden av röstlängd. § 13 Bestämmelsen om avstämningsförbehåll ändras så att den överensstämmer med definitionen i den nya aktiebolagslagen. __________ Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar bolagets verkställande direktör att vidta de smärre justeringar i den ändrade bolagsordningen som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket. Majoritetskrav Årsstämmans beslut enligt punkt 17 ovan avseende ändring av bolagsordningen förutsätter att aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna röstar för beslutet. Styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen över förslaget om vinstutdelning i punkten 10 ovan samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 15–17 jämte handlingar enligt 7 kap 25 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga för aktieägarna från och med den 11 april 2006 på bolagets kontor, Marcusplatsen 1A i Nacka och på bolagets webbplats, samt översändes per post till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval och nyval finns tillgänglig på bolagets webbplats från och med dagen för denna kallelse. Stockholm i mars 2006 Intrum Justitia AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta: Anders Antonsson, informationschef Tel: 08-546 10 026 Mobil: 0703-36 78 18 E-post: a.antonsson@intrum.com Intrum Justitia är Europas ledande kredithanteringsföretag. Koncernen omsätter ca 2,8 miljarder kronor och har omkring 2 900 anställda i 22 länder. Intrum Justitia strävar efter att mätbart förbättra sina kunders kassaflöden och långsiktiga lönsamhet genom att på varje lokal marknad erbjuda hög kvalitet i relationen, såväl med kunder, som med betalningsskyldiga. Koncernen erbjuder ett brett utbud av tjänster för hantering av företags- och konsumentfordringar. Intrum Justitia AB (symbol: IJ) är noterat på Stockholmsbörsens O-lista sedan den 7 juni 2002 och dess Attract40-segment från och med juli 2004. Ytterligare information finns på bolagets webbplats: www.intrum.com Ytterligare information finns på bolagets webbplats: www.intrum.com