Invik & Co AB

Kallelse till Årsstämman 2006

Evenemang

11
MAY
biografen Skandia, Drottninggatan 82 i Stockholm
 

Aktieägarna i Invik & Co. AB (publ) kallas härmed till års¬stämma torsdagen den 11 maj 2006 klockan 09.30 på biografen Skandia, Drottninggatan 82 i Stockholm.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

- dels vara införd i den av VPC AB förda
aktieboken fredagen den 5 maj 2006,
- dels anmäla sin avsikt att delta senast fredagen
den 5 maj 2006 klockan 15.00. Anmälan skall ske
via bolagets hemsida, www.invik.se, på telefon
0433-747 56 eller skriftligen till bolaget under
adress:

Invik & Co. AB
Box 2095
103 13 Stockholm

Vid anmälan bör uppges namn, person­nummer/organisationsnummer, adress, telefon­nummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Sker del­tagan­de med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i bolags­stämman. Märk anmälan per brev med "Bolags­stämma".

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolags­­stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före fredagen den 5 maj 2006.

ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Val av ordförande.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Godkännande av dagordning.
Val av en eller två justeringsmän.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovis­ningen och koncernrevisionsberättelsen.
Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncern­resultat­räkningen och koncernbalansräkningen.
Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fast­ställda balans­räkningen.
Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
Val av styrelseledamöter.
Godkännande av ordning för valberedning.
Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsled­ningen.
Beslut om ändring av bolagsordningen.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att uppta viss lånefinansiering.
Stämmans avslutande.
VALBEREDNINGENS FÖRSLAG (punkterna 1 samt 10-13)

Valberedningen föreslår att advokat Martin Börresen utses till ordförande vid års­stäm­man.

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av 7 ledamöter utan suppleanter. Till sty­relse­ledamöter intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av Johan Klingspor, Helena Dyrssen, Rickard von Horn, Erik Mitteregger och Cristina Stenbeck samt nyval av Mia Brunell och Mats Höglund. Valberedningen föreslår att stäm­man skall utse Johan Klingspor till styrelsens ordförande. Vidare föreslås att styrelsen vid det konsti­tuerande styrelsemötet skall utse ersättningskommitté och revisionskommitté.

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar att styrelsearvode (inklusive ersätt­ning för arbete inom styrelsens kommittéer) skall utgå med sammanlagt 1 600 000 kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varav 350 000 kronor till styrelsens ordförande, 200 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter samt 50 000 kronor till revisionskom­mitténs ordförande. Vidare föreslås att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räk­ning som specificerar tid, person och arbetsuppgifter.

Valberedningen föreslår att bolagsstämman godkänner följande ordning för beredning av frågor inför styrelseval. Arbetet med att ta fram ett förslag till styrelse och revisor, för det fall revisor skall utses, och arvode för dessa samt förslag till stämmoordförande inför års­stämman 2007 skall utföras av en valberedning. Valberedningen, som skall bestå av lägst tre ledamöter representerande bolagets aktieägare, kommer att bildas under september 2006 efter samråd med de vid den tidpunkten största aktieägarna i bolaget. Valbered­ningen utses för en mandattid om ett år. Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter eller anställda i bolaget. Avgår ledamot i förtid från valbered­ningen skall ersättare utses på motsvarande sätt. Cristina Stenbeck skall vara ledamot av valberedningen samt vara sammankallande av valberedningen. Valberedningen utser själv sin ordförande vid första mötet. Valberedningens sammansättning kommer att kommuni­ceras i bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2006.

Bakom ovanstående förslag står aktieägare som tillsammans representerar mer än 50 procent av samtliga röster i bolaget innefattande bland andra Emesco AB, Alecta och Robur.

En redogörelse för valberedningens arbete finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.invik.se

UTDELNING (punkt 8)

Styrelsen föreslår en utdelning om 2 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslås tisdagen den 16 maj 2006.

PRINCIPER FÖR ERSÄTTNING OCH ANDRA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR BOLAGS­LEDNINGEN (punkt 14)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att Invik skall fortsätta att tillämpa nuva­rande principer för bolagsledningens grundlön, rörlig lön, deltagande i incitaments­pro­gram, pension och övriga anställningsvillkor. Principerna för ersättning och andra anställ­ningsvillkor för bolagsledningen finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.invik.se.

ÄNDRING AV BOLAGSORDNING (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i syfte att anpassa bolagsordningen till kraven enligt den nya aktiebolagslagen. Styrelsens förslag innebär i huvudsak att bestämmelsen om akties nominella belopp ersätts med bestäm­melse om ett lägsta och högsta antal aktier i bolaget, att aktieägarna skall ha företrädes­rätt vid sådan nyemission av aktier som inte sker mot betalning med apportegendom och att sådan företrädesrätt även skall äga motsvarande tillämpning vid emission av teck­ningsoptioner och konvertibler, att kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet samt vissa ändringar av redaktionell karaktär.

BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT UPPTA VISS LÅNEFINANSIERING (punkt 16)

Enligt den nya aktiebolagslagen som trädde i kraft den 1 januari 2006 omfattas låne­finansiering, där räntan är beroende av bolagets resultat eller finansiella ställning, av samma beslutsregler som gäller för vinstandelslån. Detta innebär att lånefinansieringen måste beslutas av bolagsstämman eller av styrelsen med stöd av bemyndigande från bolagsstämman. Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, längst
intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta att uppta lånefinan­siering i enlighet med 11 kapitlet 11 § aktiebolagslagen, där räntan är beroende av bolagets resultat eller finansiella ställning. Bemyndigandet skall endast kunna utnyttjas om styrelsen bedömer att denna typ av räntevillkor är de mest marknads­mässiga och fördelaktiga för bolaget i det enskilda fallet. Bakgrunden till bemyndigandet är att bolaget alltjämt skall ha möjlighet att uppta lånefinansiering på för bolaget attrak­tiva villkor och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde.

ÖVRIG INFORMATION

För giltigt beslut enligt punkt 15 ovan krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de vid stämman angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida, www.invik.se, samt hos bolaget på adress Skeppsbron 18 i Stockholm senast från och med torsdagen den 27 april 2006. De aktieägare som önskar ta del av dessa handlingar kan anmäla detta till bolaget, varefter materialet översändes med post eller via e-post.

Stockholm i april 2006

STYRELSEN


För ytterligare information, besök www.invik.se eller kontakta:

Anders Fällman, VD och koncernchef +46 (0)8 562 000 20
Mattias Björk, Investor Relations +46 (0)8 562 000 58

Invik är en finanskoncern med bred produktportfölj inriktad mot försäkring, bank, kapitalförvaltning och handel med värdepapper. Invik verkar inom noga utvalda segment där koncernen kan skapa god tillväxt och bygga långsiktigt framgångsrika företag, hela tiden med fokus på lönsamhet. Kännetecknande för koncer¬nen är att vi söker nya vägar att skapa tillväxt inom lönsamma nischer i den finansiella sektorn.

Invik omfattar sex verksamhetsområden: Moderna Försäkringar Sak med direktförsäkringsverksamhet riktad mot privatpersoner och mindre företag; Moderna Försäkringar Liv erbjuder liv-, pensions- och kapitalförsäk¬ringar; Assuransinvest förvaltar kvar¬varande run-off portfölj; Banque Invik, en privatbank i Luxemburg med verksamhet inom kapitalförvalt¬ning, kortverksamhet och företagstjänster; Fischer Partners med in¬rikt¬ning på aktie¬mäkleri och trading samt Aktie-Ansvar som bedriver fond¬verk¬samhet. Invik är noterat på Stockholms¬börsens O-lista. Aktien handlas under kortnamnet INVKB.