TV 4 AB

Kallelse till bolagsstämma

Evenemang

10
MAY
TV4, Tegeluddsvägen 3, Stockholm.
 

Aktieägarna i TV4 AB (publ) kallas till ordinarie bolagsstämma den 10 maj 2006 klockan 15.00 på TV4, Tegeluddsvägen 3, Stockholm. Lokalen öppnas och inregistrering börjar klockan 14.00.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta ska dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast den
4 maj 2006, dels anmäla sitt deltagande senast den 4 maj 2006 klockan 16.00.

Anmälan om deltagande i stämman kan ske på något av följande sätt:
- per elektronisk post till bolagsstamma@tv4.se
- per post till TV4 AB, att. Sophie Johansson, 115 79 Stockholm
- per telefon 08-459 40 15
- per fax 08-459 40 19


Vid anmälan skall aktieägaren uppge:
- namn
- person-/organisationsnummer
- adress och telefonnummer dagtid
- registrerat aktieinnehav
- eventuella biträden

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC. Sådan registrering måste vara verkställd hos VPC senast den 4 maj 2006. Detta innebär att aktieägare måste underrätta förvaltaren om sin önskan i god tid före denna dag.

Aktieägare som önskar utnyttja sin rösträtt vid bolagsstämman genom ombud skall till ombudet utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör för att underlätta inpasseringen vid stämman vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast den 5 maj 2006.

Anmälan om deltagande i TV4:s bolagsstämma samt uppgifter om ombud och biträden registreras i bolagets bolagsstämmosystem i syfte att skapa en röstlängd vid stämman.

Ärenden

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av justeringsmän.

5. Fråga om stämman har blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill en redogörelse för styrelsens arbete och ett anförande av verkställande direktören.

7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

9. Beslut angående disposition av bolagets vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen och koncernbalansräkningen.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

12. Val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.

13. Val av revisor och suppleant för denne.

14. Beslut om ändring av bolagsordningen.

15. Valberedning inför årsstämman 2007.

16. Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledningen.

17. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen samt övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman.

Beslutsförslag

Punkt 9
Styrelsen föreslår utdelning med 10 kronor per aktie och att den 15 maj skall vara avstämningsdag för utdelning. Om stämman beslutar enligt detta förslag beräknas utdelningen sändas ut av VPC den 18 maj.

Punkt 14
Styrelsen föreslår att bolagsordningens lydelse ändras i anledning av att en ny aktiebolagslag (2005:551) har trätt ikraft. Ändringarna innebär i huvudsak att:
- Regleringen rörande aktieägares företrädesrätt vid kontantemission av aktier skall även gälla teckningsoptioner och konvertibler (§ 5)
- Aktiens nominella belopp utgår ur bolagsordningen och ersätts med att antalet aktier skall vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000 aktier (§ 6)
- Begreppet "ordinarie bolagsstämma" ersätts på förekommande ställen med "årsstämma" (§§ 8, 11och 12 ).
- Regleringen om kallelse till bolagsstämma preciseras genom att annonsering skall ske i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Nyheter (§ 12).
- Avstämningsförbehållet i § 13 anpassas till den nya aktiebolagslagen enligt följande:
"Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551)".


Punkterna 1, 10-12
En valberedning bestående av Carl-Johan Bonnier, Bonnier AB (ordförande), Ole Jacob Sunde, Schibsted ASA och Daniel Sachs, Proventus Industrier AB har lämnat förslag till följande beslut på stämman.

Till ordförande på stämman föreslås advokaten Michael Frie. Styrelsen föreslås bestå av sex ledamöter utan suppleanter. Omval föreslås av Ingrid Dahlberg, Jan Erik Knarbakk, Thorbjörn Larsson, Torsten Larsson, Daniel Sachs och Mats Sundström. Till styrelsens ordförande föreslås Daniel Sachs och till vice ordförande Torsten Larsson. Arvodet till styrelsen föreslås uppgå till 1.125.000 kronor varav till ordföranden 300.000, vice ordföranden 225.000 kronor och till övriga ledamöter 150.000 kronor vardera.


Punkt 16
Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledningen är att bolaget skall eftersträva att erbjuda marknadsmässiga ersättningar, att ersättningarna skall fastställas av en särskild ersättningskommitté inrättad inom styrelsen, att ersättningen skall baseras på en bedömning av arbetsuppgifternas betydelse, krav på kompetens, erfarenhet och prestation samt att ersättningen består av fast grundlön, rörlig ersättning, pensionsförmåner och övriga förmåner och avgångsvillkor. Den rörliga ersättningen ligger maximalt i intervallet 30 - 40 procent av grundlönen. Pensionsersättningar och avgångsvillkor under 2005 framgår av årsredovisningen och styrelsen förslår inga ändringar av dessa nivåer.

Beslut om valberedning
Bonnier & Bonnier AB, Proventus Industrier AB, MTV Oy och Schibsted ASA, vilka aktieägare tillsammans representerar 95 procent av röstetalet i bolaget, har meddelat att de kommer att föreslå bolagsstämman att en valberedning inrättas enligt följande. TV4:s valberedning skall bestå av representanter för de fyra största ägarna. Namnen på ledamöterna skall offentliggöras senast sex månader före ordinarie årsstämma 2007 och baseras på röstetalen vid den tidpunkten. Den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren skall vara ordförande om inte ledamöterna enas om annat. Under förutsättning att ägandet vid den tidpunkten inte väsentligt förändrats kommer valberedningen att vara densamma som inför årets årsstämma.


Årsredovisning och revisionsberättelse liksom styrelsens förslag till ny bolagsordning finns tillgängliga på www.tv4.se och på bolagets kontor Tegeluddsvägen 3, Stockholm från och med den 19 april. Handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.


Stockholm i april 2006

STYRELSEN

För mer information kontakta Göran Ellung, kommunikationsdirektör TV4, 070-583 42 60.