New Science Svenska AB

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Evenemang

18
APR
Tegnérgatan 37 i Stockholm.
 

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NEW SCIENCE SVENSKA AB (PUBL) (556617-1459)

Aktieägarna i New Science Svenska AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 18 april 2006, kl. 09.00 i bolagets lokaler på Tegnérgatan 37 i Stockholm.

Anmälan om deltagande på bolagsstämman

För att få deltaga på bolagsstämman måste aktieägare vara införd i den av VPC förda aktieboken den 10 april 2006 samt måste aktieägare senast den 10 april 2006 anmäla sin avsikt att delta på stämman till New Science Svenska AB (publ), Att. Sten Söderberg, Tegnérgatan 37, 111 61 Stockholm, eller per telefon 08-34 71 10 eller med e-post till sten.soderberg@newscience.se. Vid anmälan skall anges namn, person/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal biträden (dock högst två) som skall delta på stämman.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste i god tid före den 10 april 2006 rösträttsregistrera dem i eget namn för att kunna delta på stämman.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av registreringsbevis som utvi-sar behörig firmatecknare.

Ärenden och förslag till dagordning

1. Val av ordförande på stämman.
2. Val av protokollförare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Framläggande av handlingar jämlikt 13 kap 6 § aktiebolagslagen.
9. Styrelsens förslag att bolagsstämman beslutar om nyemission av aktier.

Styrelsens förslag till beslut

9. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nyemission av högst 22.127.665 aktier till en teckningskurs om en krona per aktie. Aktieägarna skall äga företrädesrätt att teckna de nya aktierna, varvid fem gamla aktier berättigar till teckning av tre nya aktier i bolaget. Avstämningsdag skall vara den 25 april 2006. Aktieägarna har rätt att begagna sin företrädesrätt under hela teckningstiden som löper under perioden den 5 - 19 maj 2006. Betalning för de nya aktierna skall erläggas kontant med pengar till bolaget senast den 19 maj 2006. Genom nyemissionen kommer bolagets aktie-kapital att öka med högst 885.106,60 kr till 2.360.284,28 kr.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 9 ovan och handlingar jämlikt 13 kap 6 § aktiebolagslagen kommer att minst två veckor före stämman finnas tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress och kan på begäran tillställas ak-tieägare som så önskar.

Stockholm i april 2006
NEW SCIENCE SVENSKA AB (PUBL)
STYRELSEN