Elanders AB

Kallelse till extra bolagsstämma

Evenemang

16
FEB
Elanders infomediacenter, Designvägen 2, Mölnlycke
 
Aktieägarna i Elanders AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 16 februari 2007 kl 13.00 på Elanders infomediacenter, Designvägen 2, Mölnlycke. RÄTT ATT DELTA Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av VPC AB förda aktieboken avseende förhållandena lördagen den 10 februari 2007, dels senast måndagen den 12 februari 2007 kl 13.00 anmält sin avsikt att delta i stämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att få delta i stämman. Sådan registrering begärs hos den som förvaltar aktierna och måste vara verkställd senast fredagen den 9 februari 2007. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. ANMÄLAN Anmälan kan ske skriftligen under adress Elanders AB (publ), Bolagsstämman, Designvägen 2, 435 33 Mölnlycke, på telefon 031 750 00 00, på telefax 031 750 07 25, via e-post bolagsstamma@elanders.com eller på bolagets hemsida www.elanders.com. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, antal aktier samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordningen 5. Val av två justerare 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Godkännande av försäljning av Elanders Tryckeri AB 8. Styrelsens förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna 9. Stämmans avslutande Godkännande av försäljning av Elanders Tryckeri AB (PUNKT 7) Elanders AB ("Elanders") har träffat avtal om försäljning av samtliga aktier i Elanders Tryckeri AB ("Tryckeribolaget"). I Tryckeribolaget bedrivs Elanderskoncernens tryckeriverksamhet i Kungsbacka. Köpare är Tryckeribolagets verkställande direktör, Leif Axelsson. Genom försäljningen av Tryckeribolaget fortsätter Elanders den strategiska fokuseringen och lämnar produktionen av telefonkataloger. Försäljningen beräknas vara genomförd under februari 2007. Köpeskillingen inklusive övertagande av nettoskuld uppgår till cirka 30 Mkr. Försäljningen innebär nedskrivningar av tillgångar om 151 Mkr före skatt (140 Mkr efter skatt) i Elanders bokslut för 2006, vilket innebär att koncernens resultat före skatt för 2006 beräknas bli negativt med -32 Mkr (-49 Mkr efter skatt). Elanderskoncernens kassa påverkas inte av kostnaderna ovan, varför Elanderskoncernens operativa kassaflöde för 2006 blir 141 Mkr. Några kostnader för Elanders under 2007 avseende försäljningen förutses inte. Dock kommer Elanders efter försäljningen att kvarstå med borgensåtaganden uppgående till 57 Mkr, främst avseende maskinell utrustning som också utgör säkerhet för åtagandet. Försäljningen förutsätter bolagsstämmans godkännande. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om sådant godkännande. Beslutet måste, för att vara giltigt, biträdas av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. NYEMISSION (PUNKT 8) Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 13.949.990 kronor genom emission av högst 83.333 A-aktier och högst 1.311.666 B-aktier. Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid sex A-aktier skall berättiga till teckning av en ny A-aktie och sex B-aktier skall berättiga till teckning av en ny B-aktie (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Eventuella återstående aktier skall tilldelas de personer som garanterat nyemissionen med fördelning i förhållande till ställda emissionsgarantier. Teckningskursen skall vara 110 kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen skall vara den 13 mars 2007. Teckning av de nya aktierna skall ske under tiden 2007-03-16 - 2007-03-29. HANDLINGAR Fullständigt beslutsunderlag finns tillgängligt hos bolaget på ovanstående adress senast två veckor före stämman och sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Mölnlycke i januari 2007 Styrelsen för Elanders AB (publ)