Tornet Fastighets AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Fastighets AB Tornet

Evenemang

03
MAY
World Trade Center, Paris-salen, Klarabergsviadukten 70 eller Kungsbron 1, Stockholm.
 

Aktieägarna i Fastighets AB Tornet (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 3 maj 2006 klockan 15.00 i World Trade Center, Paris-salen, Klarabergsviadukten 70 eller Kungsbron 1, Stockholm.

Anmälan
Aktieägare, som önskar deltaga i den extra bolagsstämman, skall:

- dels vara införd i den av VPC AB (”VPC”) förda aktieboken senast onsdagen den 26 april 2006,

- dels anmäla sig senast onsdagen den 26 april 2006 klockan 13.00 skriftligt till Fastighets AB Tornet, Box 623, 182 16 Danderyd, per telefon 08-544 905 00 eller per e-post till elise.berggren@tornet.se.

Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden vid stämman. Personuppgifterna kommer endast att användas i samband med bolagsstämman för därvid erforderlig registrering och bearbetning vid upprättande av röstlängd.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före den 26 april 2006 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn hos VPC för att erhålla rätt att deltaga i stämman. Sådan registrering skall begäras hos förvaltaren och måste vara genomförd senast onsdagen den 26 april 2006.

Om deltagande sker med stöd av fullmakt skall denna insändas till bolaget i original i anslutning till anmälan till bolagsstämman.

Ärenden
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter, som skall väljas av stämman.
8. Val av styrelseledamöter.
9. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkterna 7 och 8
I fråga om antalet styrelseledamöter och val av styrelse avser valberedningen att föreslå följande:
- 5 ordinarie styrelseledamöter.
- Omval föreslås av ordinarie styrelseledamoten Olle Knaust. Nyval föreslås av Christian Hermelin, Anders Hörnqvist, Roger Johansson och Erik Paulsson. Till styrelsens ordförande föreslås Erik Paulsson.

Beträffande de personer, som föreslås till nyval, lämnas följande information.
Christian Hermelin:
Född: 1964
Chef Projekt & utveckling, Fabege AB (publ)
Utbildning: Civilekonom
Andra uppdrag: Inget
Aktieinnehav: Inget

Anders Hörnqvist:
Född: 1966
Fastighetschef, Fabege AB (publ)
Utbildning: Civilingenjör
Andra uppdrag: Styrelseledamot i Fastighetsägarna Stockholm
Aktieinnehav: Inget

Roger Johansson:
Född: 1969
Administrativ chef, Fabege AB (publ)
Utbildning: Civilekonom
Andra uppdrag: Inget
Aktieinnehav: Inget

Erik Paulsson:
Född: 1942
Verkställande direktör, Fabege AB (publ)
Utbildning: Folkskola. Företagsledare sedan 1959
Andra uppdrag: Ordförande i SkiStar AB och Wihlborgs Fastigheter AB. Styrelseledamot i Nolato AB
Aktieinnehav: Inget

Bakom förslaget står aktieägare som tillsammans representerar 99,5 procent av röster och kapital i bolaget.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom i enlighet med vad som anges ovan under Anmälan.

Stockholm i april 2006

STYRELSEN