Glocalnet AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Glocalnet AB (publ)

Evenemang

29
MAR
Nordic Sea Hotel, Vasaplan 4 i Stockholm.
 
Aktieägarna i Glocalnet Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 29 mars 2006 kl. 15.00 på Nordic Sea Hotel, Vasaplan 4 i Stockholm. Rätt att delta Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd som aktieägare i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 23 mars 2006 dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget senast torsdagen den 23 mars 2006 kl. 17.00. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste, för att äga rätt att efter anmälan deltaga i stämman, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos VPC AB torsdagen den 23 mars 2006, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren. Företrädare för juridisk person skall på stämman uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar med behörig firmatecknare (”registreringsbevis”). Anmälan Anmälan om deltagande kan göras per post till Glocalnet AB, Att: Anette Sundin, Box 12514, 102 29 Stockholm, per telefon 08-566 341 00, per fax 08-566 341 41 eller per e-post till bolagsstamma@glocalnet.com. Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt i förekommande fall antalet biträden. För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt i original översändas till bolaget tillsammans med anmälan och, om det är en juridisk person som har utfärdat fullmakten, en kopia av registreringsbevis. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före stämman. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman och utseende av protokollförare. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av en eller två justeringsmän. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Val av ny styrelse. 8. Stämmans avslutande. Val av ny styrelse (ärende 7) Telenor ASA offentliggjorde den 8 februari 2006 ett erbjudande, genom sitt helägda svenska dotterbolag TBS Infrastructure AB (”Telenor”) till aktieägarna i, och innehavarna av teckningsoptioner 2003:1 utgivna av Glocalnet att överlåta sina aktier respektive teckningsoptioner till Telenor. Acceptperioden för erbjudandet löper från och med den 2 mars 2006 till och med den 23 mars 2006. Enligt ett flaggningsmeddelande kontrollerade Telenor 85,1 procent av aktierna i Glocalnet den 28 februari 2006. Telenor har med anledning av ovanstående begärt att extra bolagsstämma sammankallas i syfte att byta ut styrelsen i Glocalnet. ________________________________________ Stockholm i mars 2006 Glocalnet AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta Tomas Ljunglöf, Finanschef Glocalnet, tel 0733-78 01 54, e-post: tomas.ljunglöf@glocalnet.se Glocalnet AB (publ) Box 12514 102 29 Stockholm Tel: 08-566 34 100 www.glocalnet.se Glocalnet utvecklar och marknadsför telekomtjänster; fast och mobil telefoni samt Internetaccess. Glocalnet är Sveriges tredje största kompletta teleoperatör på privatmarknaden efter Telia och Tele2 med drygt 500 000 användare. Företaget har cirka 110 anställda och Glocalnetaktien (GLOC) är noterad på O-listan på Stockholmsbörsen.