Husqvarna Sverige

Kallelse till extra bolagsstämma i Husqvarna AB (publ)

Evenemang

09
MAR
Salén Konferens, Norrlandsgatan 15 i Stockholm
 

Aktieägarna i Husqvarna AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 9 mars 2009 kl. 9.30 i Salén Konferens, Norrlandsgatan 15 i Stockholm.

ANMÄLAN M.M.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall
- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken tisdagen den 3 mars 2009,
- dels anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 3 mars 2009 under adress Husqvarna AB, Att. EM-LA, Box 30224, 104 25 Stockholm, per telefon 08-738 70 10, vardagar mellan kl. 9.00 och kl. 12.00, eller via bolagets webbplats: www.husqvarna.com, varvid antalet biträden skall uppges.

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för den extra bolagsstämman. För aktieägare som önskar att delta med stöd av fullmakt finns fullmaktsformulär tillgängliga på bolagets webbplats, www.husqvarna.com. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas till ovanstående adress före den extra bolagsstämman.

Husqvarna är världens största tillverkare av gräsklippare och motorsågar samt bärbara, bensindrivna trädgårdsprodukter som trimmare och lövblåsare. Koncernen är också ledande på världsmarknaden inom diamantverktyg och kaputrustning för byggnads- och stenindustrierna. Nettoomsättningen uppgick 2008 till 32,3 miljarder kronor och det genomsnittliga antalet anställda var 15.700.