Micro Systemation AB

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA (ÅRSSTÄMMA) 2006

Evenemang

23
MAY
SAS Radisson, Frösundavik, Solna
 

Styrelsen i Micro Systemation AB (publ.) har beslutat kalla till bolagsstämma tisdagen den 23 maj 2006 kl 18.00 och inte såsom tidigare kommunicerats den 26 april. Senareläggningen av bolagsstämman har skett av praktiska skäl. Tidpunkt för delårsrapport avseende kvartal 1 är som tidigare meddelats den 21:a april.

Aktieägare i
MICRO SYSTEMATION AB
Kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 23 maj 2006 kl. 18.oo för räkenskapsåret 2005
Plats: SAS Radisson, Frösundavik, Solna

RÄTT ATT DELTA
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Värdepappercentralen VPC AB förda aktieboken tisdagen den 16 maj 2006 och som har anmält sig enligt nedan. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 16 maj genom förvaltarens omsorg tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman.

ANMÄLAN
Anmälan om deltagande skall ha kommit bolaget tillhanda senast torsdagen den 18 maj 2006 klockan 16.oo antingen via e-mail aktieagare@msab.com, via fax 08-730 01 70 eller brevledes under adress: Micro Systemation AB, Box 3053, 169 03 Solna.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Val av ordförande på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av justeringsman
5. Prövning om huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Fastställande av resultat- och balansräkning
8. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och VD
10. Fastställande av arvode till styrelse och revisor
11. Val av styrelse

För mer information kontakta: joel.bollo@msab.com

Micro Systemation producerar moderna tekniska lösningar med fokus på mobil teknik. Bolaget har ett gott renommé genom de egenutvecklade produktserierna SoftGSM NG(tm) och .XRY. Produkterna används idag av ett stort antal företag och brottsutredande myndigheter i hela världen

Sedan den 1 december 1999 noteras B-aktien i Micro Systemation på NGM Equity`s aktielista.

Micro Systemation utvecklar, marknadsför och säljer produkter samt tjänster inom mobil datakommunikation och närliggande områden. Bolagets huvudprodukt är SoftGSM - ett mjukvarubaserat GSM-modem som kopplar ihop mobiltelefon med en bärbar dator. På CeBIT 2001 presenterades nästa mjukvarulösning SoftNET som är ett generellt nätverksgränssnitt som automatiskt väljer nätverksanslutning åt slutanvändaren.