Teleca AB

Kallelse till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) i Teleca AB (publ)

Evenemang

24
APR
Börshuset, Malmö
 
Aktieägarna i Teleca AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) måndagen den 24 april 2006 kl. 17.00 i Börshuset, Malmö. Lättare förtäring kommer att serveras från kl. 16.00. Rätt till deltagande Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av VPC AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 18 april 2006, dels senast tisdagen den 18 april 2006 kl. 16.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman. En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast tisdagen den 18 april 2006. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Anmälan om deltagande Anmälan om deltagande i stämman görs skriftligen under adress Teleca AB (publ), Lindholmspiren 9, 417 56 Göteborg, per telefon 031-744 80 11, per telefax 031-744 80 25 eller via e-post till ingalill.lundgren@teleca.com. Vid anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Förslag till dagordning 1. Öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av justeringsman 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 8. Verkställande direktörens anförande 9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 12. Fastställande av styrelsearvode 13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter 14. Val av styrelse och styrelseordförande 15. Beslut om ändring av bolagsordningen 16. Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission 17. Bemyndigande för styrelsens ordförande att vidta de formella justeringar i besluten enligt punkterna 15 och 16 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering 18. Utseende av valberedning 19. Avslutning Utdelning (punkt 10) Styrelsen har föreslagit att ingen utdelning skall lämnas. Styrelse m.m. (punkterna 2, 12, 13 och 14) Bolagets nomineringskommitté, vilken bestått av Konstantin Caliacmanis, Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder), Sten Kottmeier (AMF), Per Lindberg och Dan Olofsson, har lämnat följande förslag: Ordförande vid stämman: Peter Oscarsson Styrelseledamöter: omval av Dan Olofsson, Konstantin Caliacmanis, Juha Christensen, Göran Larsson, Gunder Lilius, Johan Vunderink och Anders Torstensson Styrelseordförande: omval av Dan Olofsson Styrelsearvode: 600.000 kronor, att fördelas med 100.000 kr vardera till styrelsens ledamöter utom Konstantin Caliacmanis. Ändring av bolagsordningen (punkt 15) Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras på vissa punkter främst i syfte att nå överens¬stämmelse med den nya aktiebolagslagen, som trädde i kraft den 1 januari 2006. Ändringarna innefattar huvudsakligen att gränserna för bolagets aktiekapital (§ 4) ändras till lägst 50.004.000 kr och högst 200.016.000 kr, att uppgiften om akties nominella belopp (§ 5) ersätts med uppgift om det lägsta och högsta antal aktier som skall finnas i bolaget (lägst 27.780.000 aktier och högst 111.120.000 aktier), att reglerna om företrädesrätt avseende A- och B-aktier (§ 5) anpassas så att de även omfattar kvittningsemissioner, att det föreskrivs att kallelse till bolags¬stämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri (§ 7), samt att avstämningsförbehållet (§ 10) justeras. Det föreslås också att bestäm¬melserna om valda styrelseledamöters mandattid (§ 6.1), om revisorernas mandattid (§ 6.2) respektive om rösträtt vid bolagsstämma (§ 8) tas bort, eftersom dessa frågor numera regleras i lag. Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission (punkt 16) Styrelsen föreslår bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av upp till sammanlagt 3.000.000 aktier serie B. Styrelsen skall därvid äga rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt liksom om bestämmelse enligt 13 kap 5 § 1 st 6 p aktiebolagslagen (apport, kvittning eller andra villkor). Emissionskursen för de nya aktierna skall fastställas på grundval av aktiens marknadspris vid respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra finansiering av företagsförvärv. Om bemyndigandet utnyttjas till fullo, innebär detta ca 4,6 % utspädning av kapitalet och ca 4,2 % utspädning av röstetalet. Valberedning (punkt 18) Aktieägaren Danir AB har föreslagit att bolagsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att, baserat på ägandet i slutet av september månad 2006, sammankalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för envar av de fyra då röstmässigt största aktieägarna i bolaget. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras i kvartalsrapporten för tredje kvartalet. Valberedningen skall ha till uppgift att föreslå ny styrelse att väljas vid 2007 års ordinarie bolagsstämma samt att föreslå arvode till styrelsen. Valberedningen skall kvarstå till dess nästa valberedning utsetts. För det fall en av valberedningens ledamöter inte längre skulle representera någon av de största aktieägarna i bolaget eller avgår, skall valberedningen ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Dokumentation Årsredovisning och revisionsberättelse samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida, www.teleca.com, senast två veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress. Malmö i mars 2006 Styrelsen för Teleca AB (publ) Teleca är ett internationellt telekom- och IT-konsultföretag med fokus på FoU, som utvecklar och integrerar avancerade programvaru- och IT-lösningar. Med djup kunskap om den senaste tekniken och betydande industriellt kunnande hjälper Teleca teknik- och programvaruintensiva kunder världen över att stärka sina marknadspositioner och förkorta sina utvecklingstider. Företaget har mer än 3 000 anställda och verksamhet i 16 länder i Asien, Europa och Nordamerika. Teleca är noterat på Stockholmsbörsens Attract 40. www.teleca.se