Audiodev AB

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i AudioDev AB (publ)

Evenemang

26
APR
Hotel SAS Radisson, Malmö.
 

Aktieägarna i AudioDev AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) onsdagen den 26 april 2006 kl 16.30 i Hotel SAS Radissons lokaler, Östergatan 10, Malmö.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av VPC AB förda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 20 april 2006, dels senast torsdagen den 20 april 2006 kl 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast torsdagen den 20 april 2006. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande i stämman görs skriftligen under adress AudioDev AB (publ), att: Eva Borg, Kabingatan 9, 212 39 Malmö, per telefon 040-690 4907, per telefax 040-690 4990 eller via e-post till [eva.borg@audiodev.com]. Vid anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Förslag till dagordning

1. Öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av justeringsman

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Verkställande direktörens anförande

9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

13. Fastställande av styrelsearvode

14. Val av styrelse och styrelseordförande

15. Beslut om ändring av bolagsordningen

16. Bemyndigande för styrelsens ordförande att vidta de formella justeringar i beslutet enligt punkt 15 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav

17. Avslutning

Utdelning (punkt 10)

Styrelsen har föreslagit utdelning av 2,42 kronor per aktie. Styrelsen har som avstämningsdag föreslagit den 3 maj 2006. Beslutar stämman enligt styrelsens förslag, beräknas utdelningen komma att utsändas av VPC den 8 maj 2006.

Styrelse m m (punkterna 2, 12, 13 och 14)

Bolaget har underrättats om att aktieägare som representerar mer än 50 % procent av samtliga röster i bolaget kommer att stödja följande förslag:

Ordförande vid stämman : Peter Oscarsson

Styrelseledamöter : omval av Jan Barchan, Göran Barsby, Per Ludvigsson och Thomas Vonheim samt nyval av Sigrun Hjelmquist

Styrelseordförande : Jan Barchan

Styrelsearvode : 800.000 kronor, varav 200.000 kronor till styrelsens ordförande och 150.000 kr vardera till övriga ledamöter.

Sigrun Hjelmquist är civilingenjör och teknologie licenciat (KTH) och partner i Acconia Consulting med fokus på ledar- och ledningsutveckling. Hon har tidigare varit partner och investment manager i riskkapitalbolaget BrainHeart Capital och dessförinnan innehaft chefsbefattningar inom Ericsson. Hon är för närvarande styrelseledamot i Sandvik, Svenska Handelsbanken, IBS och E.ON Sverige.

Ändring av bolagsordningen (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras på vissa punkter främst i syfte att nå överensstämmelse med den nya aktiebolagslagen, som trädde i kraft den 1 januari 2006. Ändringarna innefattar huvudsakligen att uppgiften om akties nominella belopp i bolagsordningens § 5 ersätts med uppgift om det lägsta och högsta antal aktier som skall finnas i bolaget (lägst tio miljoner aktier och högst fyrtio miljoner aktier), att reglerna om företrädesrätt avseende A- och B-aktier (§ 6) anpassas så att de även omfattar kvittningsemissioner, att det föreskrivs att kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet, samt att avstämningsförbehållet i bolagsordningens nuvarande § 14 justeras. Det föreslås också att bestämmelserna om valda styrelseledamöters mandattid (§ 7), om revisorernas mandattid (§ 8) respektive om rösträtt vid bolagsstämma (§ 11) tas bort, eftersom dessa frågor numera regleras i lag.

Dokumentation

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida, www.audiodev.com, senast två veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

Malmö i mars 2006

Styrelsen för AudioDev AB (publ)

Om AudioDev AB

AudioDev är en världsledande tillverkare av testutrustning för kvalitetskontroll av optiska medier såsom CD och DVD. Företaget har också en ledande position inom den pågående utvecklingen av blålaserbaserade format (BD och HD DVD). Nettoomsättningen 2005 uppgick till 218 miljoner kronor och de största marknaderna är USA,Asien och Europa. Huvudkontoret finns i Malmö. AudioDev är sedan september 2000 noterat på

Stockholmsbörsen.

AudioDevs produkter säljs under varumärkena CATS och Go!. Produkterna i serien CATS är

högprecisionstestare för kvalitetstestning av marknadens alla format. Go! är ett nytt varumärke med produkter optimerade för produktionskontroll. AudioDev erbjuder också ett omfattande servicenätverk, liksom kundanpassad utbildning och oberoende testanalyser via AudioDevs TestCenter. Några av AudioDevs kunder är Cinram, CMC, Microsoft, Moser Baer India, Panasonic, Pioneer, Ritek Corp. och Technicolor.

Kontaktinformation:

Christer Sjöström, VD och koncernchef

Tel: +46 40 690 49 00

E-post: christer.sjostrom@audiodev.com