Skandia

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Skandia

Evenemang

27
APR
Biografen Skandia, Drottninggatan 82, Stockholm.
 

Aktieägarna i FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET SKANDIA (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 27 april 2006, kl. 16.30. Lokal: Biografen Skandia, Drottninggatan 82, Stockholm. Dörrarna öppnas och inregistreringen till bolagsstämman börjar kl. 15.00.

ANMÄLAN M. M.
Aktieägare som önskar delta i stämman skall
• vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som VPC AB gör per måndagen den 17 april 2006 samt
• ha anmält sin avsikt att delta i stämman till Skandia, antingen skriftligen under adress Skandia, ”Bolagsstämman”, Box 47022, 100 74 Stockholm, eller per telefon 08-775 01 66 (måndag till fredag mellan kl. 08.00 och 17.00), eller per telefax 08-775 80 08, eller via Internet http://www.skandia.com/stamma (anmälan av ombud och av aktieägare som är juridisk person kan av tekniska skäl inte ske via Internet). Anmälan skall ha inkommit senast måndagen den 24 april 2006 kl. 17.00. De uppgifter som lämnas kommer enbart att användas i samband med bolagsstämman.

Varje aktieägare får vid bolagsstämman medföra högst ett biträde.

Till skillnad mot hur Skandia brukar förfara inför bolagsstämmor kommer någon personlig inbjudan inte att skickas ut till aktieägarna. Aktieägare som önskar delta i stämman måste således anmäla sig och, i förekommande fall, vidta omregistreringsåtgärder utifrån denna kallelseannons.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier (i depå) måste, för att få delta i bolagsstämman, senast måndagen den 17 april 2006 vara tillfälligt omregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken. Sådan omregistrering bör, med hänsyn till att den 17 april infaller i slutet av påskhelgen, begäras hos förvaltaren i god tid före den 13 april.

OMBUD
Aktieägare som inte själv avser att delta i bolagsstämman kan anmäla ett ombud med full-makt att företräda aktieägarens aktier vid stämman. Fullmakt skall vara skriftlig och får inte vara äldre än tolv månader. Observera att eventuell fullmakt måste insändas i original och således ej kan sändas per telefax eller via Internet. Till en fullmakt för juridisk person skall bifogas kopia av registreringsbevis eller annan behörighetshandling som styrker firmatecknares behörighet. Denna bör inte vara äldre än tolv månader. För att underlätta inpasseringen vid bolagsstämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar sändas in redan i samband med anmälan.

INTRÄDESKORT
I tid mottagna anmälningar kommer att bekräftas genom utsändande av inträdeskort som skall visas upp vid entrén till stämmolokalen.

ÄRENDEN OCH BESLUTSFÖRSLAG
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
Nomineringskommitténs förslag: Advokat Claes Beyer.
3. Fastställelse av dagordningen
4. Val av en person att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
5. Beslut om justering av röstlängden
6. Beslut om stämman blivit behörigen utlyst
7. Anförande av verkställande direktören, Julian Roberts
8. Föredragning av årsredovisningen samt av koncernredovisningen för 2005
9. Föredragning av revisionsberättelsen samt av koncernrevisionsberättelsen för 2005 samt redogörelse för revisorernas arbete
10. Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2005
11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställelse av avstämningsdag för aktieutdelning
12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2005 års förvaltning
13. Utseende av valberedning (nomineringskommitté)
Styrelsens förslag: Valberedningen skall bestå av Hasan Askari (Old Mutual plc), ordförande, Martin Murray (Old Mutual plc) samt Sten Trolle (Sveriges Aktiespara-res Riksförbund), samtliga för perioden fram till och med den ordinarie bolagsstäm-man 2007 eller, om tidigare, intill avnotering av Skandiaaktien. Skulle någon leda-mot i valberedningen avgå skall Old Mutual plc ha rätt att utse annan lämplig person att vara ledamot i valberedningen. Nu angivna förfarande för utseende av valbered-ning skall ersätta det förfarande som beslutades av den ordinarie bolagsstämman 2004.
14. Beslut om ändring av valberedningens mandat
Styrelsens förslag: Det mandat som beslutades vid ordinarie bolagsstämma 2004, skall utökas till att omfatta även beredning och förslag avseende val av styrelseordfö-rande.
15. Beslut om styrelsens arvodering
Nomineringskommitténs förslag: Ordföranden skall arvoderas med 1 000 000 kr, vice ordföranden med 600 000 kr samt övriga ledamöter med 300 000 kr vardera. Härutöver skall arvode för kommittéarbete utgå med 250 000 kr till var och en av ordförandena i ersättnings- resp. revisionskommittén och 50 000 kr till var och en av övriga ledamöter i ersättnings- resp. revisionskommittén. I förekommande fall till-kommer styrelsearvoden för arbete i dotterbolagsstyrelser. Arvode skall inte utgå till ledamöter som är anställda inom Skandiakoncernen.
16. Beslut om antalet styrelseledamöter som stämman skall välja
Nomineringskommitténs förslag: Sex ledamöter (f.n. sex).
17. Val av styrelseledamöter
De stämmovalda styrelseledamöterna är f.n. Jim Sutcliffe (ordf.), Björn Björnsson (vice ordf.), Norman Broadhurst, Michael Newman, Lars Otterbeck samt Julian Ro-berts. Samtliga är valda för tiden intill utgången av ordinarie bolagsstämma 2006.
Nomineringskommitténs förslag: Omval av samtliga styrelseledamöter för perioden fram till och med den ordinarie bolagsstämman 2007.
18. Val av styrelsens ordförande
Nomineringskommitténs förslag: Val av Jim Sutcliffe för tiden intill utgången av den ordinarie bolagsstämman 2007.
19. Beslut om revisorernas arvodering
Nomineringskommitténs förslag: Skäligt arvode enligt räkning.
20. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter som stämman skall välja
Nomineringskommitténs förslag: Utseende av ett revisionsbolag, se vidare under p 21 nedan.
21. Val av revisorer och revisorssuppleanter
Nomineringskommitténs förslag: Nyval av KPMG Bohlins AB som revisor för perioden fram till och med den ordinarie bolagsstämman 2007. Avsikten är att Thomas Thiel, auktoriserad revisor, skall vara huvudansvarig, med Henrik Rättzén, auktoriserad revisor, som biträde.
22. Godkännande av principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsled-ningen
Styrelsens förslag: Förslaget finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.skandia.com/stamma.
23. Beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsens förslag: Styrelsen föreslår ändringar i Skandias bolagsordning för att denna skall överens¬stämma med Svensk kod för bolagsstyrning. I huvudsak avser ändringarna att följande nya ärendepunkter på ordinarie bolagsstämma införs (bolagsordningens § 13): Val av styrelsens ordförande, Utseende av valberedning samt Godkännande av principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Styrelsen föreslår slutligen att styrelsen bemyndigas att företa de smärre justeringar i den ändrade bolagsordningen som kan komma att krävas för registrering.
24. Ärenden väckta av aktieägare
24.1 Ärende väckt av Einar Hellbom, Järfälla: Förslag om att stämman bör uppdra åt styrelsen att tillsätta en utredning för att ytterligare utreda vissa personers agerande i Skandia under de senaste åren.
24.2 Ärenden väckta av Skandias Aktieägarförening (under namnändring till intres-seföreningen ProSkandia): Förslag om
1. att frågan om ägarförhållandena kring Skandia Liv avgörs snabbt;
2. att bolagsstämmorna i Skandia Liv blir offentliga. Tillträde till stämman skall ges såväl försäkringstagare som pressen; samt
3. att en nomineringskommitté för Skandia Liv inrättas och att Skandias Aktieägar-förening/ProSkandia får utse en ledamot i kommittén.
25. Stämmans avslutande

Anförandet under punkten 7 samt övriga anföranden och inlägg på engelska kommer att simultantolkas till svenska.

FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG
Fullständiga förslag från såväl styrelsen som aktieägare hålls tillgängliga på Skandias huvudkontor, Sveavägen 44, Stockholm, från och med tisdagen den 11 april 2006. Handlingar kan också från samma tid rekvireras från Skandia, Box 47022, 100 74 Stockholm, telefon 08-775 01 66 (måndag till fredag mellan kl. 08.00 och 17.00), telefax 08-775 80 08. Styrelsens fullständiga förslag kommer också från ovan angivna tid att finnas tillgängliga på Skandias hemsida http://www.skandia.com/stamma.

UTDELNING
Styrelsen föreslår en utdelning för verksamhetsåret 2005 på 40 (35) öre per aktie och att den 3 maj 2006 skall vara avstämningsdag för utdelningen. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas från VPC AB den
8 maj 2006.

ÅRSREDOVISNING
Årsredovisning för räkenskapsåret 2005 kan rekvireras från Skandia, 103 50 Stockholm, telefon 08-788 10 00, telefax 08-788 28 38 eller laddas ned från hemsidan http://www.skandia.com/stamma.

ENGLISH-SPEAKING SHAREHOLDERS
This summons to attend the Annual General Meeting of Skandia Insurance Company Ltd (publ), to be held on Thursday, 27 April 2006, at 4.30 p.m. (Swedish time) at the Skandia Cinema, Drottninggatan 82, Stockholm, Sweden, can also be obtained in English. Please contact Skandia, “the AGM”, Box 47022, SE-100 74 Stockholm, Sweden, telephone Int. +46-8-775 01 66 (Monday–Friday between 8.a.m. and 5 p.m.), fax Int. +46-8-775 80 08, or visit Skandia’s website http://www.skandia.com/agm.

For the convenience of non-Swedish speaking shareholders, the proceedings of the Annual General Meeting will be simultaneously interpreted into English.

Aktieägarna hälsas välkomna till bolagsstämman.

Stockholm i april 2006
Styrelsen