Robertsfors Kommun

Kommunfullmäktige 30 november

Evenemang

30
NOV
Ånäsets Tingshus
 
Fullmäktige hålls i Ånäsets Tingshus kl. 18.30. Ärendelista: 1 Fullmäktiges öppnande - Ålderspresident Rolf Olofsson 2 Upprop 3 Val av justerare 4 Tid och plats för justering 5 Val av ordförande och vice ordförande för dagens sammanträde 6 Allmänhetens frågestund 7 Interpellationer 8 Enkel fråga 9 Val av valberedningsutskott 10 Anmälan medborgarförslag 6/2006- "Kärleksstigen" 11 VEP 2007 - 2009 12 Medborgarförslag 5/2006 - Inflyttning till Robertsfors 13 Medborgarförslag 2/2006 - Bidrag till byar med aktiv och uppdaterad hemsida 14 Besvarande av motion 4/2005- Alternativa driftsformer i äldreomsorgen 15 Förändringar - Kommunstyrelsens reglemente 16 Revidering av revisionsreglemente för Robertsfors kommun 17 Revidering av regelverk för färdtjänst 18 Reglemente för socialnämnden 19 Ändring av VA-taxa 20 Ändring av renhållningstaxa 21 Fastighetsreglering 22 Rapporter 23 Övriga frågor Handlingarna finns på kommunens hemsida under fliken Allmänna handlingar: Nämndernas sammanträdesdagar. Kommunstyrelse- och kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för alla. Välkomna