Vadstena kommun

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde

Evenemang

06
DEC
Vävaren, kommunhuset Klosterledsgatan 35, Vadstena
  -
Datum och tid: 2006-12-06, kl 14.00 – 18.00. Plats: Vävaren, kommunhuset, Klosterledsgatan 35, Vadstena. Sammanträdet är offentligt och allmänheten hälsas välkommen att närvara. 1. Godkännande av dagordningen 2. Val för protokollsjustering Informationsärenden - Beslutsförslag till kommunfullmäktige 3. Kommunal borgensram under 2007 för Vadstena Fastighets AB 4. Antagande av översiktplan för ny förbifart för riksväg 50 5. Godkännande av nytt reglemente för revisionen i Vadstena kommun 6. Antagande av taxa för bygg- och miljönämndens offentliga kontroll inom livsmedels-området i Vadstena kommun att gälla fr o m 2007-02-01 7. Antagande av ny timtaxa för bygg- och miljönämndens offentliga kontroll inom livs-medels-, miljöbalkens och djurskyddslagens område i Vadstena kommun att gälla fr o m 2007-02-01 8. Upphävande av kommunfullmäktiges beslut 2006-02-15, § 12, gällande områdesbe-stämmelser för uppförande av vindkraftverk på område 6:2, berörande fastigheterna Ringstholmen - Stavlösa Beslutsärenden 9. Uppdrag att teckna avtal mellan Ödeshögs kommun och Vadstena kommun angående fördelning av löne- och lönebikostnader för kommunernas gemensamma turist- och marknadsföringsansvarige 10. Godkännande av läns-SLAKO:s förslag till ny samrådsorganisation för mandatperio-den 2007-2010 11. Yttrande i samråd över förslag till detaljplan för del av Vadstena 3:3 och Värdshuset 1 i Vadstena kommun 12. Nationalmuseums konst på Vadstena slott 13. Budgetuppföljning för kommunstyrelsens verksamhetsområde och finansförvaltningen per 2006-10-31 14. Förordnande av ombud enligt begravningslagen Övriga frågor 15. Rapporter a) Meddelanden b) Delegeringsbeslut Tommy Palmqvist Ordförande Handlingar finns att hämta på kommunledningskontoret i Kommunhuset, Klosterledsgatan 35, Vadstena, eller på biblioteket, Slottsgatan 10 i Vadstena.