Megacon AB

MEGACON: ÅRSSTÄMMA I MEGACON AB (PUBL)

Evenemang

27
APR
Volvo Showroom, Kungsträdgården, Stockholm.
 
Aktieägarna i Megacon AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 april 2006 kl. 15.00 i Volvo Showroom, Kungsträdgården, Stockholm. Anmälan Aktieägare som önskar deltaga vid årsstämman skall - dels vara införd i den av VPC förda aktieboken den 20 april 2006 - dels anmäla sin avsikt att deltaga i årsstämman till Megacon senast den 20 april 2006 kl. 12.00 under adress: Megacon AB, Box 63, 196 22 Kungsängen eller per telefon 08-581 610 10, per fax 08-505 961 50 eller per e-post: finance@megacon.se Vid anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal aktier anges. Eventuella behörighetshandlingar såsom fullmakter, registreringsbevis etc. bör insändas med anmälan. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att erhålla rätt att deltaga vid stämman, i god tid före den 20 april 2006 genom förvaltares försorg tillfälligt vara inregistrerad för aktierna i eget namn hos VPC. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av en eller två justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för moderbolag och koncern 8. Verkställande direktörens redogörelse 9. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning för moderbolag och koncern 10. Beslut om disposition av till förfogande stående vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 12. Fastställande av antal ordinarie ledamöter samt suppleanter 13. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 15. Styrelsens förslag om beslut till ändring av bolagsordningen. 16. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen 17. Stämmans avslutande 10. Utdelning Styrelsen föreslår att utdelning om 25 öre per aktie till aktieägarna beslutas med den 3 maj 2006 som avstämningsdag. Beslutar stämman enligt förslaget, beräknas utdelning utsändas via VPC med början den 5 maj 2006. 13,14. Arvode samt styrelse Arvode till styrelsen föreslås utgå med ett fast belopp om 75 000 kronor till ordförande och 150 000 kronor att fördelas av styrelsen till övriga ledamöter. Ersättning till revisor föreslås utgå mot godkänd räkning. Föreslås omval av Berne Landgren, Lars Bern, Catharina Ringborg, Peter Stockhaus som ordinarie ledamöter samt Lisbet Stockhaus som suppleant. Föreslås nyval av Claes Kjellander som ordinarie ledamot. 15. Bolagsordning Styrelsens förslag till ändring i bolagsordning innebär i huvudsak en anpassning av bolagsordningen till den nya aktiebolagslagen som trädde i kraft 1 januari 2006. I samband med utskick av årsredovisning kommer samtliga registrerade aktieägare erhålla förslaget till ändring av bolagsordning, förslaget kommer även att presenteras på hemsidan www.megacon.se. Beslut om ändring av bolagsordning är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med två tredjedelar av såväl de angivna som de på stämma företrädda aktierna Upplands-Bro i mars 2006 Megacon AB (publ) Styrelsen Megacon utvecklar, producerar och säljer utrustning och system för automatisk mätinsamling av energidata, optimering av driftsäkerhet samt säkring av elkvalitet