LO

Minnesdag för arbetslivets offer

Evenemang

28
APR
 

Idag, den 28 april, är det en global facklig minnesdag för dom som förolyckats eller skadats på grund av sitt arbete. Med anledning av det genomför LO och medlemsförbunden ett tiotal arbetsmiljökonferenser över hela landet.

Även om Sverige har förhållandevis få döda i arbetet är antalet alldeles för högt. 2005 omkom 53 arbetstagare, varav fem kvinnor. Det är sju fler än året innan. Ökningen kan nästan helt förklaras med det stora antalet olyckor i samband med uppröjningsarbetet efter stormen Gudrun, som skördade tio liv totalt bland egenföretagare och anställda.

- De flesta dödsolyckor beror på dålig planering, tidsbrist, trötthet, bristande kompetens, dåligt underhåll, konstaterar LOs tredje vice ordförande Ulla Lindqvist.

- LO vill i första hand satsa på de förebyggande åtgärderna. Arbetet måste anpassas till dem som arbetar, och det kan bara ske i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Tidsramar och tempo måste vara rimligt. Vid förändringar måste konsekvenserna för arbetsmiljön redas ut, innan verksamheten startar. Likaså ska överenskomna regler följas, speciellt då riskerna är extra stora.

De mest olycksdrabbade näringsgrenarna 2005 var jord- och skogsbruk, transport, kommunikation, byggverksamhet samt tillverkningsindustri. Till detta tillkommer alla de som utsätts för olika exponeringar som leder till sjukdom och dödsfall på grund av arbetet. Varje år avlider mer än 100 personer på grund av tidigare asbestexponering.

- Tyvärr ser vi ingen minskning av dessa dödsfall, säger Ulla Lindqvist.

- Ska vi klara av att få ner antalet dödsolyckor och bli bättre på det förebyggande arbetsmiljöarbetet så är det viktigt att stärka arbetsmiljöarbetet på alla nivåer – från det lokala arbetsmiljöarbetet till det globala partsgemensamma arbetet.

Med hälsning

Ann Larsson
Pressekreterare, LO
105 53 STOCKHOLM
Tnr: 08-796 26 08 mobil: 070-676 26 08